Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s počítačom n108 N Zaobchádzanie s počítačom ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byť potrebná kontrola kvalifikovaným personálom. Počítač nenechajte spadnúť ani naň neukladajte žiadne predmety. Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené: ❑ tepelným zdrojom, akými sú radiátory alebo vzduchové potrubia, ❑ priamemu slnečnému žiareniu, ❑ nadmernej prašnosti, ❑ vlhkosti alebo dažďu, ❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom, ❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené, ❑ okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C, ❑ vysokej vlhkosti. Do blízkosti vášho počítača nedávajte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobiť poruchu počítača. Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobiť rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. V prípade, že dôjde k takémuto rušeniu, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosti od prijímača. Nepoužívajte narezané ani poškodené prepojovacie káble. Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri. V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, počítač odpojte od siete a obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5).

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s počítačom n109 N ❑ ❑ Vaše dáta pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača. Pri otváraní veka obrazovky LCD alebo zdvíhaní počítača nevyvíjajte tlak na obrazovku LCD ani na jej okraje. Obrazovka LCD môže byť citlivá na tlak alebo nadmerné ťahanie a vyvíjaním tlaku ju môžete poškodiť alebo spôsobiť jej poruchu. Pri otváraní podržte jednou rukou spodnú časť počítača a druhou rukou opatrne dvíhajte obrazovku LCD. Ak počítač prenášate s otvoreným vekom, držte ho oboma rukami. ❑ Používajte puzdro na prenášanie, ktoré je navrhnuté práve na tento účel.