Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n122 N Prečo počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku? Počítač sa môže stať nestabilným, ak sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Ako obnoviť štandardný režim počítača 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Reštartovať. 3 Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a tlačidlo Reštartovať. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Reštartovať. 4 Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov. Čo robiť, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nespustí? ❑ ❑ Problém môže byť v tom, že batéria nie je vložená správne. Ak chcete tento problém vyriešiť, vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu vložte do počítača. Podrobnosti nájdete v časti Vloženie alebo vybratie batérie (str. 18). Ak problém pretrváva, znamená to, že vložená batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5).

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n123 N Prečo sa v okne Vlastnosti systému zobrazuje nižšia ako maximálna rýchlosť procesora? Toto je normálny jav. Keďže procesor počítača šetrí energiu pomocou technológie na riadenie svojej rýchlosti, v okne Vlastnosti systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosti procesora zobraziť jeho aktuálna rýchlosť. Čo robiť, ak počítač neprijme heslo a zobrazí správu Enter Onetime Password? Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa Enter Onetime Password a systém Windows sa nespustí. Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač napájania a skontrolujte, či prestal svietiť indikátor napájania. Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená. Pred zadaním hesla preto skontrolujte aktuálny režim veľkosti písmen. Čo robiť, ak herný softvér nefunguje alebo stále zlyháva? ❑ ❑ ❑ Pozrite si webovú stránku danej hry, či sú k dispozícii opravy alebo aktualizácie na stiahnutie. Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší ovládač grafickej karty. V prípade niektorých modelov počítačov VAIO zdieľa grafická karta pamäť so systémom. V takomto prípade nie je zaručený optimálny výkon grafickej karty. Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času automatického vypnutia? Niektoré softvérové aplikácie alebo šetriče obrazovky sú navrhnuté, aby dočasne vypínali funkciu operačného systému, ktorá vypína obrazovku počítača alebo uvádza počítač do režimu spánku po určitom čase nečinnosti. Ak chcete tento problém vyriešiť, ukončite spustené softvérové aplikácie alebo zmeňte práve používaný šetrič obrazovky.