Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) n132 N Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) Čo robiť, ak sa na paneli úloh nezobrazuje ikona softvéru VAIO Smart Network? ❑ Kliknite na ikonu na paneli úloh a skontrolujte, či sa zobrazila ikona VAIO Smart Network . ❑ Ak sa ikona VAIO Smart Network nenachádza na paneli úloh, kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy a VAIO Smart Network a zmeňte nastavenie zobrazovania ikony na paneli úloh.

Odstraňovanie porúch > Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) n133 N Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Možnosť vytvorenia spojenia je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunúť ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či je zapnutý vypínač WIRELESS a či svieti indikátor WIRELESS na počítači. Skontrolujte, či je prístupový bod napájaný. Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na možnosť Zobraziť stav siete a sieťové úlohy pod položkou Sieť a Internet. 3 Kliknite na možnosť Pripojiť k sieti, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod. Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny. Skontrolujte, či je položka Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavená na možnosť Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položky Systém a zabezpečenie a Možnosti napájania. 3 Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pre aktuálny plán napájania. 4 Kliknite na možnosť Zmeniť rozšírené nastavenia napájania. 5 Dvakrát kliknite na položky Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim úspory energie. 6 V rozbaľovacom zozname vyberte položku Maximálny výkon.