Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie dotykového panelu n 36 N Používanie dotykového panelu Pomocou dotykového panelu môžete ukazovať, zvoliť, potiahnuť a posúvať objekty na obrazovke. Akcia Popis Ukázanie Posúvajte prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt. Kliknutie Jedenkrát stlačte ľavé tlačidlo (3). Dvojité kliknutie Ľavé tlačidlo stlačte dvakrát po sebe. Kliknutie pravým tlačidlom myši Potiahnutie Posúvanie Rýchle posúvanie Pohyb roztiahnutia/ stiahnutia Jedenkrát stlačte pravé tlačidlo (4). V mnohých aplikáciách táto akcia zobrazí kontextovú ponuku so skratkami (ak je k dispozícii). Posúvajte prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo. Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Na posúvanie v horizontálnom smere posúvajte prst pozdĺž spodného okraja. Pri vertikálnom alebo horizontálnom posúvaní sa môžete krúživým pohybom prsta na dotykovom paneli posúvať bez toho, aby ste prst z panela odtiahli (funkcia posúvania je k dispozícii iba v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu posúvania pomocou dotykového panelu). Lineárnym rýchlym pohybom posuňte dva prsty po dotykovom paneli. Ak používate webové prehľadávače alebo softvér na prezeranie snímok, rýchlym posunutím doľava sa presuniete dozadu a rýchlym posunutím doprava sa presuniete dopredu. Niektoré softvérové aplikácie umožňujú priblížiť a vzdialiť obraz pohybom roztiahnutia a stiahnutia dvoch prstov na dotykovom paneli. Pohybom roztiahnutia obraz priblížite alebo ho pohybom stiahnutia vzdialite. ✍ Dotykový panel môžete vypnúť alebo zapnúť stlačením klávesov Fn+F1. Nastavenia dotykového panelu môžete zmeniť aj pomocou nástroja VAIO Control Center. ! Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete pred pripojením myši, kurzor budete môcť ovládať iba pomocou klávesnice.

Používanie počítača VAIO > Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami n 37 N Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača. Tlačidlo so špeciálnou funkciou Funkcie Tlačidlo ASSIST Keď je počítač zapnutý, spúšťa aplikáciu VAIO Care. Keď je počítač vypnutý, tlačidlo ASSIST spúšťa aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) možno použiť na obnovenie funkčnosti počítača v núdzových prípadoch, napríklad ak sa nespustí systém Windows. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (str. 31). ! Tlačidlo ASSIST nestláčajte, keď je počítač v režime dlhodobého spánku. Tlačidlo WEB Kým je počítač v štandardnom režime, tlačidlo WEB slúži na spustenie webového prehľadávača, ktorý je tomuto tlačidlu predvolene priradený. Keď je počítač vypnutý, tlačidlo WEB slúži na aktiváciu funkcie rýchleho prístupu na web a spustenie webového prehľadávača, ktorý sa používa s touto funkciou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie funkcie rýchleho prístupu na web (str. 38). ! Tlačidlo WEB nefunguje, kým je počítač v režime spánku alebo dlhodobého spánku. Tlačidlo VAIO Vykonáva úlohu, ktorá je tlačidlu predvolene priradená. Predvolené priradenie môžete zmeniť pomocou nástroja VAIO Control Center.