Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 58 N Ako vybrať pamäťovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu SD. 2 Presvedčte sa, že indikátor prístupu k médiu nesvieti. 3 Pamäťovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite. Pamäťová karta SD sa vysunie. 4 Pamäťovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 59 N Poznámky k používaniu pamäťových kariet Všeobecné poznámky k používaniu pamäťovej karty ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Používajte pamäťové karty, ktoré sú kompatibilné so štandardmi podporovanými počítačom. Pri vkladaní do zásuvky držte pamäťovú kartu tak, aby šípka ukazovala v správnom smere. Ak pamäťovú kartu nemožno vložiť hladko, nezasúvajte ju do zásuvky násilím. Mohli by ste poškodiť počítač alebo pamäťovú kartu. Pri zasúvaní pamäťovej karty do zásuvky a jej vyťahovaní buďte opatrní. Nepoužívajte silu. Kým svieti indikátor prístupu k médiu, nevyberajte pamäťovú kartu. Mohli by ste stratiť údaje. Do zásuvky na pamäťové karty sa nepokúšajte vkladať pamäťové karty alebo redukcie na pamäťové karty iného typu. Nekompatibilná pamäťová karta alebo redukcia môže spôsobiť problémy pri jej vyťahovaní zo zásuvky a spôsobiť poškodenie počítača. Do zásuvky nezasúvajte viac ako jednu pamäťovú kartu. Nevhodné vloženie média môže poškodiť počítač aj médium. Poznámky k používaniu pamäťovej karty SD ❑ ❑ ❑ Počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný iba s najrozšírenejšími pamäťovými kartami, ktoré boli k dispozícii v júni 2011. Nemožno preto zaručiť, že bude kompatibilný so všetkými pamäťovými kartami. V počítači sa testovali a vyhodnotili ako kompatibilné pamäťové karty SD (s kapacitou do 2 GB), pamäťové karty SDHC (s kapacitou do 32 GB) a pamäťové karty SDXC (s kapacitou do 64 GB). Niektoré typy pamäťových kariet SD, napríklad karty s funkciou UHS (vysokorýchlostný prenos údajov), sa môžu v dôsledku nepretržitého prístupu k pamäťovým kartám mimoriadne zohriať. V takom prípade chvíľu počkajte, kým pamäťová karta nevychladne, a až potom ju vyberte.