Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 80 N Pripojenie vysokokvalitného zariadenia na výstup digitálneho zvuku medzi počítač a televízor Pomocou pripojenia HDMI môžete medzi počítač a televízor pripojiť vysokokvalitný prijímač zostavy domáceho kina alebo iné zariadenia dekódujúce priestorový zvuk. ! Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či je medzi televízorom a prijímačom v zostave domáceho kina alebo zariadením dekódujúcim priestorový zvuk vytvorené pripojenie HDMI. Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia zapojeného do zásuvky výstupu HDMI, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 156). 1 Zapnite televízor a nastavte jeho vstup na vstup HDMI. 2 Zapnite prijímač zostavy domáceho kina alebo zariadenie dekódujúce priestorový zvuk a nastavte jeho vstup na vstup HDMI. 3 Jeden koniec kábla HDMI zapojte do zásuvky vstupu HDMI na prijímači zostavy domáceho kina alebo na zariadení dekódujúcom priestorový zvuk a druhý koniec zapojte do zásuvky výstupu HDMI na počítači. ✍ Rozlíšenie pripojenej televíznej obrazovky môžete nastaviť pomocou počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa na obrazovke nezobrazuje video? (str. 147). Pri pripojení HDMI možno hlasitosť nastaviť iba pomocou pripojeného zvukového zariadenia. Počítač nedokáže ovládať výstupnú hlasitosť pripojených zariadení.

Používanie periférnych zariadení > Výber režimu displeja n 81 N Výber režimu displeja Po pripojení externého displeja môžete vybrať, či sa ako primárny monitor bude používať obrazovka počítača alebo pripojený displej. ✍ V závislosti od typu externého displeja alebo projektora sa nemusí dať súčasne zobraziť ten istý obsah na obrazovke počítača aj externom displeji alebo projektore. Pred zapnutím počítača zapnite externý displej. Ako vybrať režim displeja pomocou klávesov Fn+F7 Režim displeja môžete vybrať pomocou klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 33). Ako vybrať režim displeja v nastaveniach displeja 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Viaceré obrazovky, vyberte požadované nastavenie a kliknite na tlačidlo OK.