Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Информация за поддръжка и обслужване n110 N Информация за поддръжка и обслужване Компютър ❑ ❑ Почистете корпуса с мека, суха или леко навлажнена с мек почистващ разтвор кърпа. Не използвайте абразивни материи, почистващ прах или разтвор (като спирт или бензин), тъй като те може да увредят покритието на компютъра. Изключете променливотоковия адаптер и извадете батерията, преди да почистите компютъра. LCD екран Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете LCD екрана. Търкането на повърхността може да повреди екрана. Вградена камера Почиствайте зоната върху и около вградената камера с мека, суха кърпа. Не трийте зоната твърде силно, тъй като може лесно да се надраска. Дискове ❑ ❑ ❑ Подходящата грижа за диска е важна за постоянната му изправност. Не използвайте разтворители (като бензин, разредител, спирт, налични на пазара почистващи препарати или антистатичен спрей), които може да увредят диска. За нормално почистване дръжте диска за ръбовете му и го избърсвайте с мека кърпа от центъра към периферията. Ако дискът е прекалено замърсен, навлажнете мека кърпа с вода, изцедете я добре и избършете повърхността на диска от центъра към периферията. Избършете останалата влага със суха кърпа.

Предпазни мерки > Работа с компютъра n111 N Работа с компютъра ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако изпуснете твърд предмет или течност върху компютъра, изключете го, извадете кабелите и махнете батерията. Може да дадете компютъра на специалист за преглед, преди да работите отново с него. Не изпускайте компютъра и не поставяйте предмети върху него. Не поставяйте компютъра на места, изложени на: ❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Прекомерен прах ❑ Влага или дъжд ❑ Механични вибрации или тресене ❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран ❑ Околна температура над 35 °C или под 5 °C ❑ Висока влажност Не поставяйте електронно оборудване в близост до компютъра. Електромагнитното поле на оборудването може да причини неизправност на компютъра. Компютърът използва високочестотни радиосигнали и може да причини смущения при радио или телевизионно приемане. Ако това се случи, преместете компютъра на подходящо разстояние от радио приемника или телевизора. Не използвайте срязани или повредени кабели за връзка. Ако компютърът е донесен директно от студено на топло място, във вътрешността му може да се кондензира влага. В такъв случай изчакайте поне един час, преди да включите компютъра. Ако възникнат проблеми, изключете компютъра от щепсела и се свържете с оторизиран център за сервизни услуги/поддръжка на Sony. За да откриете най-близкия център или агент, вж. Повече информация за компютъра VAIO (стр. 5).