Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа с компютъра n122 N Работа с компютъра Какво трябва да направя, ако компютърът не се стартира? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът е свързан добре към захранването и е включен, както и че индикаторът на захранването свети. Уверете се, че батерията е поставена правилно и че е заредена. Прекъснете всички свързани USB устройства (ако има такива), след което рестартирайте компютъра. Премахнете всички допълнителни модули на памет, които сте инсталирали след закупуване на компютъра, след което рестартирайте компютъра. Ако компютърът е включен в разклонител или към непрекъсваемо захранване (UPS), уверете се, че последните са свързани към захранващ източник и са включени. Ако използвате външен екран, убедете се, че е свързан към захранващ източник и че е включен. Уверете се, че яркостта и контрастът на екрана са настроени правилно. За повече информация вж. ръководството, придружаващо дисплея. Изключете променливотоковия адаптер и премахнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново батерията и включете променливотоковия адаптер, след което натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите. Кондензацията може да доведе до неизправност на компютъра. Ако това се случи, не използвайте компютъра поне един час. Проверете дали използвате доставения с компютъра адаптер за променлив ток на Sony. За вашата безопасност използвайте само оригиналните акумулаторна батерия и адаптер за променлив ток, които са предоставени от Sony с компютъра VAIO.

Отстраняване на неизправности > Работа с компютъра n123 N Какво да направя, ако зеленият индикатор на захранването свети, но екранът не се включва? ❑ ❑ Натиснете клавишите Alt + F4 няколко пъти, за да затворите приложението. Възможно е да е възникнала грешка в приложението. Ако клавишите Alt + F4 не работят, щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и Рестартиране, за да рестартирате компютъра. ❑ Ако компютърът не се рестартира, натиснете клавишите Ctrl + Alt + Delete, щракнете върху стрелката до ❑ бутона Изключване , а след това върху Рестартиране. Ако се появи прозорецът Защита на Windows, щракнете върху Рестартиране. Ако тази процедура не работи, натиснете и задръжте бутона за захранването за повече от четири секунди, за да изключите компютъра. Изключете адаптера за променлив ток и оставете компютъра за около 5 минути. След това включете променливотоковия адаптер и включете отново компютъра. ! Изключването на компютъра чрез клавишите Ctrl + Alt + Delete или бутона за захранването може да доведе до загуба на незаписаните данни.