Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Търговски

Търговски марки > n166 N Емблемата на SD е търговска марка. Емблемата на SDHC е търговска марка. Емблемата на SDXC е търговска марка. Думата ExpressCard и емблемите се притежават от PCMCIA и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели. HDMI, емблемата на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® е търговска марка на SanDisk Corporation. “PlaceEngine” е регистрирана търговска марка на Koozyt, Inc. “PlaceEngine” е разработена от Sony Computer Science Laboratories, Inc. и се лицензира от Koozyt, Inc. “AVCHD” е търговска марка на Panasonic Corporation и Sony Corporation. ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са регистрирани марки в САЩ. Всички останали имена на системи, продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели. В ръководството не са обозначени знаците или ®. Функциите и спецификациите подлежат на промени без предизвестие. Всички останали търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели. Не всеки софтуер, показан по-долу, може да е предоставен с вашия модел.

Забележка > n167 N Забележка © 2011 Sony Corporation. Всички права запазени. Това ръководство и описаният в него софтуер не може да се възпроизвеждат, превеждат или намаляват до каквато и да било форма за четене от машина нито изцяло, нито отчасти, без предварително писмено съгласие. Sony Corporation не дава гаранции по отношение на това ръководство, софтуера или друга информация, съдържаща се в тук, и с настоящото категорично се отказва от отговорност за всякакви подразбиращи се гаранции, продаваемост или годност за определена цел относно това ръководство, софтуера или друга, съдържаща се в ръководството информация. При никакви обстоятелства Sony Corporation няма да бъде отговорна за каквито и да било случайни, закономерни или специални щети въз основа на закононарушение или договор, свързани с това ръководство, софтуера или друга информация тук, нито произтичащи по друг начин от тях или от използването им. В ръководството не са обозначени знаците или ®. Sony Corporation си запазва правото на промени по това ръководство или съдържащата се в него информация по всяко време без предизвестие. Описаният в ръководството софтуер се регулира от условията на отделно лицензионно споразумение с потребител. Sony Corporation не носи отговорност и няма да компенсира загуби на записи на вашия компютър, външни носители или устройства за записване, както и за всякакви подобни загуби, включително, когато записите не са направени поради неизправност на компютъра или когато съдържанието на даден запис се загуби или повреди поради неизправност или поправка на компютъра. Sony Corporation няма да възстанови, възвърне или копира записите, направени на компютъра, външни носител или устройства за записване, при никакви обстоятелства.