Views
4 months ago

Sony XM-ZR704 - XM-ZR704 Mode d'emploi Bulgare

Sony XM-ZR704 - XM-ZR704 Mode d'emploi Bulgare

Двуканална

Двуканална система (с входна връзка A или C) Left Gauche Ляв Izquierdo Високоговорител с пълен обхват (мин. 2 Ω) Right Десен Droit Derecho Left Gauche Ляв Izquierdo Subwoofer Субуфер (min.(мин. 2 Ω) 4 Ω) Caisson de graves (min. 2 Ω) Altavoz potenciador de graves (mín. 2 Ω) Right Десен Droit Derecho Забележка Note В In тази this system, система the силата volume of на the зувка subwoofer на субуфера will be controlled ще се контролира by the car audio от фейдъра unit fader на control. автомобилната аудио система. Система с 2 високоговорителя (с входна връзка B) Ляв Left Gauche Izquierdo Right Десен Droit Derecho Subwoofer (min. 4 Ω) Subwoofer (min. 4 Ω) Caisson Субуфер de graves (мин. (min. 4 Ω) Субуфер (мин. 4 Ω) 4 Ω) Caisson de graves (min. 4 Ω) Altavoz potenciador de graves (mín. 4 Ω) Altavoz potenciador de graves (mín. 4 Ω) Забележка В тази система силата на зувка на субуфера ще се контролира от фейдъра на автомобилната аудио система. 12 BG

BG Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи използва- щи система за разделно събиране на отпадъци) Този символ на устройството или на на неговата опаковка показва, че че този този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той той трябва да да бъде бъде предаден в съответните пунктове за за рециклиране на на електрически и и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на на правилното място, вие вие предотвратявате потенциални по- негативни последици за за околната среда среда и човешкото и здраве, здраве, които които в противен в случай, при могат неправилното да се случат изхвърляне при неправилното на продукта, изхвърляне могат да на се продукта. случат. Рециклирането на материалите ще ще помогне за за запазването на на естествените ресурси. За по-подробна поподробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се се с местния градски офис, офис, службата службата за за изхвърляне изхвърляне на на отпадъци отпадъци или или с с магазина, от от който който сте сте закупили закупили продукта. продукта.