Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

(Med tillvalsenhet) 1

(Med tillvalsenhet) 1 Tryck på knappen (SOURCE) upprepade gånger om du vill välja “CD” eller “MD”. 2 Tryck på knappen (MODE) upprepade gånger tills den önskade enheten visas. Uppspelningen startar. Om du vill … Hoppa över skivor – Skivsortiment … trycker du på (DISC/PRESET) (+/–) Visningsalternativ i teckenfönstret När disc/track ändras kan vilken förinspelad titel som helst* 1 på den nya skivan eller det nya spåret automatiskt visas (om funktionen Auto Scroll är inställd på “ON”, visas namn med fler än 8 tecken (sidan 22)). Information som kan visas i teckenfönstret • Musikkälla • Klocka • Funktion Information som kan visas i teckenfönstret • Elapsed playback time • Skivans namn* 1 /artistens namn* 2 • Spårets titel* 1 Om du vill … Växla visningsalternativ … trycker du på (DISPLAY/PTY) upprepade gånger rulla informationen (S) (SCROLL) *1 “NO NAME” anger att det inte finns Disc Memo (sidan 11) eller något förinspelat namn att visa. *2 Endast för CD TEXT-skivor med artistens namn. Obs! • Vissa tecken kan inte visas. • För vissa CD TEXT-skivor med många tecken visas ingen information • Den här enheten kan inte visa artistens namn för vart och ett av spåren på en CD TEXT-skiva. Tips! När Auto Scroll är inställd på OFF och disc/tracknamnet är ändrat, visas inte disc/track-namnet. 10

Spela spår upprepade gånger — Repeat Play Ett spår på skivan eller hela skivan spelas igen. Du kan välja mellan: • REP-1 – om du vill spela om ett spår. • REP-2* – om du vill spela om hela skivan. * Fungerar endast om en eller flera valfria CD/MDenheter är anslutna. Tryck upprepade gånger på (3) (REP) under uppspelningen tills den önskade inställningen visas i teckenfönstret. Repeat Play startar. När du vill återgå till normal uppspelning väljer du REP-OFF. Namnge en CD — Disc Memo (För CD-spelare med funktionen CUSTOM FILE) Du kan ge varje skiva ett eget namn (Disc Memo). Du kan skriva in upp till 8 tecken för en skiva. Om du namnger en skiva kan du söka efter den på namnet (sidan 12). 1 Börja spela skivan du vill namnge. 2 Tryck på (MENU), och tryck sedan på någon av sidorna på (DISC/PRESET) upprepade gånger tills NAMEEDIT visas. 3 Tryck på knappen (ENTER). Spela spår i slumpvis ordningsföljd — Shuffle Play Du kan välja: • SHUF-1 – om du vill spela skivans spår i slumpmässig ordningsföljd. • SHUF-2* 1 – om du vill spela CD- eller MDenhetens spår i slumpmässig ordningsföljd. • SHUF-ALL* 2 – om du vill spela alla spår i samtliga inkopplade enheter i slumpmässig ordningsföljd. *1 Fungerar endast om en eller flera valfria CD- eller MD-enheter är anslutna. *2 Fungerar endast om en eller flera valfria CDenheter, eller om två eller fler valfria MD-enheter är anslutna. Tryck upprepade gånger på (6) (SHUF) under uppspelningen tills den önskade inställningen visas i teckenfönstret. Shuffle Play startar. När du vill återgå till normal uppspelning väljer du SHUF-OFF. Obs! SHUF-ALL blandar inte spår mellan en CD-spelare och en MD-spelare. Skivan spelas om under namngivningen. 4 Ange tecknen. 1 Tryck på (+)* 1 -sidan av (DISC/PRESET) upprepade gånger för att välja önskat tecken. A t B t C ... t 0 t 1 t 2 ... t + t – t * ... t _*2 t A *1 För motsatt riktning, tryck på (–)-sidan av (DISC/PRESET). *2 (mellanslag) 2 Tryck på (+)-sidan av (SEEK) när du har hittat önskat tecken. Om du trycker på (–)-sidan av (SEEK) kan du flytta bakåt till vänster. 3 Om du vill skriva in hela namnet repeterar du steg 1 och 2. 5 Tryck på (ENTER) om du vill återgå till normal uppspelning. fortsätt till nästa sida t 11