Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Radio Radioenheten kan

Radio Radioenheten kan lagra upp till 6 stationer per band (FM1, FM2, FM3, MW och LW). Tänk på att Använd dig av BTM (Best Tuning Memory) under körning för att undvika olyckor. Lagra stationer automatiskt — BTM (Best Tuning Memory) Radioenheten väljer ut de stationer som har starkast signal inom valt band och lagrar dem efter frekvens. 1 Tryck på knappen (SOURCE) upprepade gånger om du vill välja radio. 2 Tryck på knappen (MODE) upprepade gånger om du vill välja band. 3 Tryck på (MENU), och sedan på någon av sidorna på (DISC/PRESET) upprepade gånger tills BTM visas. 4 Tryck på knappen (ENTER). När inställningen är lagrad hörs ett pip. Obs! • Om svaga signaler medger att endast ett fåtal stationer kan tas emot, behåller vissa nummerknappar sina ursprungliga inställningar • När ett nummer anges i teckenfönstret börjar radioenheten lagra stationer från det nummer som för tillfället visas. Ta emot lagrade stationer 1 Tryck på knappen (SOURCE) upprepade gånger om du vill välja radio. 2 Tryck på knappen (MODE) upprepade gånger om du vill välja band. 3 Tryck på nummerknappen ((1) till (6)) där den önskade stationen är lagrad. Tips! Tryck på någon av sidorna av (DISC/PRESET) när du vill ta emot stationerna i den ordning de är lagrade i minnet (Funktionen Preset Search). Om den förinställda inställningen inte fungerar Tryck på någon av sidorna av (SEEK) när du vill söka efter stationen (automatisk inställning). Sökningen avbryts när radioenheten hittar en station. Fortsätt tills den önskade stationen hittas. Tips! • Gå till Local Seek för att begränsa sökningen till stationer med starkare signaler om den automatiska inställningen stannar för ofta (sidan 22). • Om du känner till frekvensen på den station som du vill lyssna på ska du hålla någon av sidorna på (SEEK) intryckt för att hitta den ungefärliga frekvensen och sedan trycka på knappen (SEEK) upprepade gånger för att fininställa den önskade frekvensen (manuell inställning). Om FM-stereomottagningen är dålig Välj monomottagning (sidan 22). Ljudet förbättras men återges i mono (“ST” försvinner). 14

Lagra endast önskade stationer Du kan förinställa önskade stationer manuellt på alla valda nummerknappar. 1 Tryck på knappen (SOURCE) upprepade gånger om du vill välja radio. 2 Tryck på knappen (MODE) upprepade gånger om du vill välja band. 3 Tryck upprepade gånger på någon av sidorna av (SEEK) för att ställa in stationen du vill lagra. 4 Håll önskad nummerknapp ((1) till (6)) intryckt under 2 sekunder tills MEM visas. Nummerknappen visas i teckenfönstret. Obs! Om du försöker lagra en annan station på samma nummerknapp raderas den tidigare lagrade stationen. Ta in en station från en lista — List-up 1 Håll knappen (LIST) intryckt under radiomottagning. Frekvensen eller namnet på stationen som tagits in blinkar. 2 Tryck på någon av sidorna av (DISC/PRESET) upprepade gånger tills du hittar den önskade stationen. Om den valda stationen inte har namngivits, visas frekvensen i teckenfönstret. 3 Tryck på knappen (ENTER) när du vill ta in önskad station. 15