Views
9 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Espagnol

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Espagnol

Andra funktioner Du kan

Andra funktioner Du kan styra enheten (och valfria CD/MDenheter) med en Rotary Commander, fjärrkontroll, (tillval). Använda fjärrkontrollen Rotary Commander Sätt först på en passande etikett, beroende på hur du vill montera fjärrkontrollen Rotary Commander. Du använder fjärrkontrollen Rotary Commander genom att trycka på knappar och/eller vrida på reglage. *1 Endast om motsvarande tillvalsutrustning är inkopplad. *2 I bilar som inte har ACC-läge (tillbehör) läge i tändningslåset ska knappen (OFF) hållas intryckt under 2 sekunder så att klockan försvinner från teckenfönstret efter att tändningen har slagits av. Genom att vrida på reglaget Reglage för SEEK/AMS Vrid och släpp om du vill: – Hoppa över spår. – Ta in stationer automatiskt. Vrid, håll och släpp om du vill: – Snabbspela ett spår framåt eller bakåt. – söka efter en station manuellt. SOUND MODE DSPL DSPL MODE SOUND Genom att skjuta in och vrida reglaget Genom att trycka på knappar (SOUND) (ATT) (MODE) Kontroll för PRESET/DISC (SOURCE) (DSPL) Vrid på VOL-kontrollen när du vill justera volymen. OFF (OFF) Skjut in och vrid reglaget om du vill: –Ta emot förinställda stationer. –Växla skiva*. *När valfri CD/MD-enhet är inkopplad. 20 … Tryck på (SOURCE) (MODE) (ATT) (OFF)* 2 (SOUND) (DSPL) om du vill … Byta källa (radio/CD/MD* 1 ) Byta funktionssätt (radio band/CD-enhet/ MD-* 1 enhet) Dämpa ljudet Stoppa uppspelning eller radio- mottagning Justera ljudmenyn Ändra teckenfönstrets visningsalternativ

Ändra manöverriktningen Reglagets manöverriktning är fabriksinställd enligt bilden nedan. Om du vill öka Om du vill minska Om du måste montera reglaget på rattstångens högra sida kan du kasta om manöverriktningen. Håll knappen (SOUND) intryckt under 2 sekunder samtidigt som du trycker på VOL-kontrollen. Tips! Du kan även ändra manöverriktningen för dessa kontroller med enheten (sidan 22). Justera tonkontrollerna Du kan justera bas, diskant, balans och fader. Bas- och diskantnivåerna kan lagras var för sig för varje källa. 1 Välj funktionen du vill justera genom att trycka på (SOUND) upprepade gånger. Varje gång du trycker på (SOUND) ändras visningsalternativen enligt följande: BAS (bas) t TRE (diskant) t BAL (vänster-höger) t FAD (framåt-bakåt) 2 Justera de valda visningsalternativen genom att trycka på någon av sidorna av (SEEK). Om du justerar med hjälp av fjärrkontrollen Rotary Commander,ska du trycka på (SOUND) och vrida VOL-kontrollen. Obs! Justera inom 3 sekunder efter att du valt visningsalternativ. Snabbdämpa ljudet (Med hjälp av Rotary Commander eller den vanliga fjärrkontrollen) Tryck på (ATT) på Rotary Commander eller fjärrkontrollen. Nu visas ATT-ON helt kort i teckenfönstret innan ATT visas. Om du vill återställa den tidigare volymnivån ska du trycka på (ATT) igen. Tips! När du kopplar en biltelefons gränssnittskabel till ATTkabeln, höjer enheten volymen automatiskt när ett telefonsamtal kommer in (Telephone ATT-funktion). 21