Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Felsökning Följ de

Felsökning Följ de råd som ges i nedanstående felsökning, om det skulle uppstå något fel enligt följande på förstärkaren, för att åtgärda felet. Kontakta affären där förstärkaren köptes, eller Sonys representant, när felet inte går att reparera. 42 S Övrigt Menyn visas inte på tv:ns bildskärm / Under pågående tv-mottagning med strömmen påslagen endast till tv:n, kan det hända att menyn inte visas automatiskt på bildskärmen efter strömpåslag till förstärkaren. Använd i detta fall fjärrkontrollen, som levereras med tv:n, för att ändra på ingångsvalet på tv:n. Tv:n slås av när fjärrkontrollen används för att slå på förstärkaren. / Kontrollera att strömmen till tv:n har slagits av innan fjärrkontrollen används för att slå på förstärkaren. Efter val av önskad källa på menyn FUNCTION SELECT, slås källan av. / Strömmen slogs inte på till källan med förstärkarens fjärrkontroll. Slå på källan via förstärkaren eller manuellt. Vissa slags produkter slås inte av när du klickar på ALL OFF på menyn. / Förstärkarens fjärrkontroll användes inte för att slå på produkten. Slå av produkten manuellt. Ljudet återges inte alls, eller så är volymnivån mycket låg. / Kontrollera att högtalaranslutningarna och anslutningarna till källorna gjorts ordentligt på korrekt sätt. / Kontrollera att korrekt källa valts. / Kontrollera att väljaren SPEAKERS står i läget ON. / Klicka på ikonen när MUTING visas i teckenfönstret. / Säkerhetskretsen har kopplats in (PROTECTOR blinkar i teckenfönstret) på grund av kortslut-ning. Slå av förstärkaren, reparera felet som orsakat kortslutningen. Slå igen på förstärkaren. Ljudet via vänster och höger kanal kastas om. / Kontrollera att anslutning av högtalarna och de olika källorna gjorts ordentligt på korrekt sätt. / Vrid på reglaget BALANCE. Märkbart brum eller märkbara störningar / Kontrollera att anslutning av högtalarna och de olika källorna gjorts ordentligt på korrekt sätt. / Kontrollera att anslutningskablarna dragits på längre avstånd från en transformator eller en motor och på minst 3 m:s avstånd från en tv och/eller en lysrörslampa. / Placera ljudkällorna på längre avstånd från tv:n. / Såväl kontakterna som in/utgångarna är smutsiga. Torka dem med en trasa som fuktats i rengöringsalkohol. Ljudet återges inte via mellersta högtalare. / Välj antingen ljudfältet PRO LOGIC eller MOVIE (utom vid tittande på filmer med enkanaligt ljud) (sid. 26 eller 27). / Välj korrekt avkodarläge (sid. 28). / Styr volymbalansen i ljudet via högtalarna på korrekt sätt (sid. 28). Inspelning misslyckas. / Kontrollera att ljud/videokällorna anslutits på korrekt sätt. / Tryck på lämplig väljare för ljud/videokällor på menyn FUNCTION SELECT eller på lämplig väljare för ljud/videokälla för att välja ljudkällan vars ljudåtergivning skall spelas in. Ljudet återges inte via bakre högtalare, eller så är volymnivån i ljudet via bakre högtalare mycket låg. / Koppla in ljudåtergivning med simulerad akustik. / Välj korrekt avkodarläge enligt antalet anslutna högtalare (sid. 28). / Styr volymbalansen i ljudet via högtalarna på korrekt sätt (sid. 28). / Kontrollera att ljudåtergivning enligt valt ljudfält kopplats ur.

Övrigt Stationsinställning misslyckas. / Inga stationer har lagrats i minnet eller snabbvalsstationerna har raderats ur minnet (gäller snabbval av i minnet lagrade förvalsstationer). Lagra stationerna i ett stationsförval (vi hänvisar till bruksanvisningen som levereras med radion ifråga). Ljudet återges inte med simulerad akustik. / Koppla in ljudåtergivning med simulerad akustik. / Kontrollera att väljaren SPEAKERS står i läget ON. Bilden visas inte på tv:ns bildskärm, eller så är bilden otydlig. / Tryck på korrekt väljare för ljud/videokällor på förstärkaren. / Välj önskat läge, tv-mottagning eller videokanal, på tv:n. / Placera ljud/videokällorna på längre avstånd från tv:n. Svårigheter vid fjärrstyrning på grund av störningar på menyn / Kontrollera om videor anslutits både till S- VIDEO och VIDEO. Gör anslutningen endast till S-VIDEO eller VIDEO (om tv:n inte har en s-videoingång). / Efter anslutning flera videokällor till denna förstärkare: använd ett delningsfilter vid tvantennens anslutning till videorna för att tillförsäkra god bildkvalitet. / Rengör videohuvudena på videon. / Välj inte en kanal som inte sänder ett program. Lagra i förstärkarens minne kanalerna som skall hoppas över vid kanalval. / Det kan uppstå störningar på bildskärmen under pågående snabbspolning framåt/bakåt, bildsökning, stillbildsvisning och uppspelning med låg fart på vald video. När fjärrstyrningskoderna för andra tillverkares produkter inte registreras. / Kontrollera att fjärrkontrollen ifråga riktas rakt mot fjärrstyrningsgivaren på förstärkaren. Avståndet får inte överstiga 10 cm. / Det kan bero på störningar som härrör från en lysrörslampa i närheten. Håll fjärrkontrollen på längre avstånd från lysrörslampan under koders lagring i minnet. OBS! Försök det följande när felet inte kan repareras med hjälp av ovanstående råd: (1) Slå av strömmen slå på strömmen på nytt. När det inte hjälper: (2) Tryck på strömbrytaren POWER för att slå av strömmen. Dra ut nätkabeln ur nätuttaget och anslut på nytt. Slå på strömmen. När inte heller det hjälper: (3) Tryck på strömbrytaren POWER för att slå av strömmen. Håll TAPE MONITOR och VIDEO 2 på framsidan intryckta och slå på strömmen. Observera att detta raderar alla uppgifter som lagrats i minnet. OBS! När förstärkaren står i en stereomöbel med glasdörr, kan det hända att handen på menyn klickar gång efter annan på knappen, istället för att hålla den intryckt, trots att styrknappen på fjärrkontrollen hålls intryckt (som t. ex. under pågående bildsökning på vald video o.s.v.). Detta beror på inbördes störningar mellan IR-överföraren och mottagaren på framsidan. Det är inte något fel. Anslut i detta fall den medföljande, extra IR-överföraren och placera den på lämplig plats. När det uppstår störningar på bildskärmen efter val av en källa på menyn FUNCTION SELECT. / Det kan bero på störningar i videosignalen. Det är inget fel. Fortsätt som vanligt. Fjärrstyrning misslyckas. / Byt ut de båda batterierna i fjärrkontrollen, när batterierna håller på att laddas ur. / Ta bort eventuella hinder som finns mellan fjärrkontrollen och förstärkaren. 43 S