Views
4 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Gereedmaken en gebruik

Gereedmaken en gebruik van de afstandsbediening Overnemen van codes van een andere afstandsbediening (USER IR instelling) Gebruik het “USER IR CODE SETTING” menu voor het programmeren van alle afstandsbedieningscodes die niet konden worden vastgelegd volgens de A B aanwijzingen onder “Vastleggen van codes voor F G audio/video-apparatuur”. Hieronder vallen niet alleen K L P Q codes voor audio- en video-apparatuur, maar ook die U V voor andere soorten apparatuur, huishoudelijk e.d., CAPS van vrijwel alle merken. Met de onderstaande methode kunt u tot maximaal 20 “USER IR” codes RETURN programmeren. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. 2 Klik op “USER IR”. FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 USER IR EXIT 3 Klik op “A B C D” om in te stellen op een gebruikers-codegroep en klik dan op “INDEX”. USER IR CODE SETTING A B C D INDEX RETURN EXIT RETURN 4 Voer nu een naam in voor uw vast te leggen code, door achtereenvolgens op elke letter van de naam te klikken. De naam wordt automatisch vastgelegd. USER IR CODE SETTING C H M R W D I N S X B E J O T Y 1 4 7 / Z b 2 5 8 0 – EXIT Invoeren van een spatie in de codenaam Klik op de spatiebalk onder de letters. 3 6 9 * + Overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters Klik op “CAPS”. Bij een vergissing in de letterkeuze Klik op de ? of / pijl om de cursor te verplaatsen naar de letter die u wilt wijzigen en klik dan op de juiste letter (of klik op de spatiebalk om de letter te wissen). 5 Na het invoeren van de naam klikt u op “RETURN” om terug te keren naar het “USER IR CODE SETTING” menu. Herhaal de stappen 3 t/m 5 tot er voor alle codes die u wilt programmeren een naam is ingevoerd. 6 Klik op de naam van de eerste afstandsbedieningscode. USER IR CODE SETTING LIGHT 1 LIGHT 2 LIGHT 3 LIGHT 4 A B C D EXIT Alvorens door te gaan met stap 7, dekt u nu eerst de infrarood-sensor van de apparatuur af om onbedoeld inschakelen tijdens het programmeren te voorkomen.

Gereedmaken en gebruik van de afstandsbediening 7 Klik op “START”. Wanneer op het TV-scherm “PUSH YOUR COMMANDER” verschijnt, drukt u op de afstandsbedieningstoets waarvan u de funktie wilt programmeren. USER IR CODE SETTING LIGHT 1 LIGHT 2 LIGHT 3 LIGHT 4 RETURN A B C D INDEX START PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR EXIT Voor het programmeren van de afstandsbedieningscode richt u de afstandsbediening op de infrarood-sensor van de versterker van een afstand van niet meer dan 10 cm en houdt u de toets op de afstandsbediening ongeveer 5 sekonden lang ingedrukt, tot er op het TV-scherm “RELEASE YOUR COMMANDER” wordt aangegeven en de codeprogrammeeraanduiding dooft. Infrarood-sensor Houd de afstandsbediening horizontaal recht op de infrarood-sensor gericht tot de bedieningscode is geprogrammeerd. Als u de afstandsbediening tijdens het programmeren scheef houdt of beweegt, kan de bedieningscode niet naar behoren worden geprogrammeerd. Herhaal deze werkwijze voor alle andere toetsen die op het TV-scherm worden aangegeven Na het programmeren van alle afstandsbedieningscodes verschijnt weer het “IR CODE SETTING” menu. Opnieuw programmeren van een bepaalde code Klik op de “toets” waarvoor u de betreffende code hebt geprogrammeerd en klik dan op “START”. Wissen van afstandsbedieningscodes Klik op een “CODE CLEAR” aanduiding. • Wissen van een enkele afstandsbedieningscode 1 Klik eerst op “SINGLE IR CODE CLEAR”. 2 Klik vervolgens op de toetscode die u wilt wissen. Ter bevestiging wordt er “Are you sure?” aangegeven. 3 Klik nu op “YES” om de code te wissen. Er verschijnt dan “CODE CLEAR!” op het scherm. Als u bij nader inzien de code niet wilt wissen, klikt u op “NO”. Om nog een andere code te wissen, herhaalt u de stappen 2 en 3. • Wissen van alle codes voor het betreffende apparaat 1 Klik op “USER IR CODE CLEAR”. Ter bevestiging wordt er “Are you sure?” aangegeven. 2 Klik op “YES” om alle bedieningscodes te wissen. Er verschijnt dan “CODE CLEAR!” op het scherm. Als u bij nader inzien de codes niet wilt wissen, klikt u op “NO”. • Wissen van alle afstandsbedieningscodes 1 Klik op “ALL IR CODE CLEAR”. Ter bevestiging wordt er “Are you sure?” aangegeven. 2 Klik op “YES” om alle afstandsbedieningscodes te wissen. Er verschijnt dan “CODE CLEAR!” op het scherm. Als u bij nader inzien de codes niet wilt wissen, klikt u op “NO”. Opmerkingen • Ook al blijft de stroom geruime tijd onderbroken, met de stekker uit het stopkontakt, de vastgelegde afstandsbedieningcodes zullen ongeveer twee weken lang in het geheugen bewaard blijven. Daarna vervallen de codes en dan verschijnt er “ALL CLEAR” op het TVscherm, de volgende keer dat u de versterker inschakelt. • Het aan/uit-schakelen van bepaalde typen airconditioning werkt met twee afzonderlijke afstandsbedieningssignalen, ook al is er maar één toets of schakelaar. Als u de airconditioning niet kunt uitschakelen met de code die u hebt geprogrammeerd voor de aan/uit-schakelaar, verricht het programmeren dan nogmaals en programmeer nu twee afzonderlijke codes, één voor inschakelen en één voor uitschakelen. • Bij de bediening van bepaalde typen airconditioning worden er signalen uitgewisseld tussen de airconditioning en de afstandsbediening, in beide richtingen. Dit betekent dat u wel codes kunt vastleggen voor een dergelijke airconditioning, maar de werking kan niet helemaal naar behoren zijn. • Bepaalde afstandsbedieningscodes met uitzonderlijke golfvormen kunnen hoe dan ook niet worden vastgelegd. 21 NL