Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Avanceret anvendelse

Avanceret anvendelse Hvordan man går tilbage til den tidligere menu Tryk på RETURN. Hvordan man går til hovedmenuen Klik på EXIT. Afspilning af CD-plader med LISTfunktionen 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. 2 Klik på CD. 3 Klik på LIST. LIST SUB USER 0 ( ) p P = + 4 Klik på > eller . symbolet for at se de næste eller foregående 10 plader, og klik derefter på pladen. Afspilningen begynder automatisk. Hvis der tilsluttes en Sony CD-skifter, der er udstyret med en CTRL A1-jack, vil den på skærmen viste plade-kapacitet automatisk blive ændret i overensstemmelse med CD-skifterens kapacitet. CD LIST - DISC NUMBER ALL 1 > OFF 2 3 4 VOL 5 + 6 – 7 8 9 10 . SEARCH = + p EXIT Lokalisering af en bestemt plade Klik på SEARCH. CD LIST - SEARCH-skærmen kommer frem. CD LIST - SEARCH ALL OFF GROUP NAME ALPHABET DISC NUMBER VOL + – RETURN EXIT 34 DK • Visning af pladerne i en bestemt gruppe: Klik på GROUP NAME, og klik derefter på navnet på gruppen, hvor CD-pladsen befinder sig. CD-listen for denne gruppe vises. Klik på > eller . symbolet for at vise pladen, og klik derefter på pladen. Afspilningen begynder automatisk. • Visning af pladerne i alfabetisk rækkefølge: Klik på ALPHABET, og i løbet af nogle få sekunder vises pladerne i alfabetisk rækkefølge. Klik på > eller . symbolet for at vise pladen, og klik derefter på pladen. Afspilningen begynder automatisk. • Visning af pladerne i nummerorden: Klik på DISC NUMBER, og i løbet af nogle få sekunder vises pladerne i nummerorden. Klik på > eller . symbolet for at vise pladen, og klik derefter på pladen. Afspilningen begynder automatisk. Bemærkninger • Det afhænger af typen af den tilsluttede CD-skifter (CDskifter til 3 eller 5 plader), om du kan vælge CD-plade ved klikke på pladenavnet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du vælge CD-pladen på det normale CDkontrolpanel. • Hvis CD-skifteren er af et andet fabrikat end Sony, og den operations-rækkefølge, der kræves for at begynde afspilningen er anderledes end 1 indtrykning af nummerknappen efterfulgt af 2 indtrykning af pladeknappen, er det ikke sikkert, at afspilningen begynder, når du klikker på pladenavnet. I dette tilfælde skal du gå tilbage til hovedmenuen, klikke på SUB, og betjene CDskifteren i overensstemmelse med den normale afspilnings-procedure.

Avanceret anvendelse Automatisk anvendelse af flere komponenter i rækkefølge (makro-afspilning) Makro-funktionerne (1 og 2) giver dig mulighed for at anvende op til otte IR-kommandokoder i rækkefølge til udførelse med en enkelt kommando. Du kan specificere IR-koderne fra såvel forvalgs- som bruger IR-kodelisten. Makro-funktionerne kan effektueres enten manuelt (ved at vælge dem fra FUNCTION SELECT-menuen) eller automatisk (ved at specificere dem i AUTO START SETTING-menuen (se side 37)). 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. 2 Klik på MACRO. MACRO PLAY SETTING-menuen kommer frem. FUNCTION SELECT 5 Klik på ? eller / for at vise de IR-koder, der er disponible for denne knap. De for de forskellige komponenter optagne IRkoder i FUNCTION SELECT-menuen og IRkoderne i bruger IR-menu indstillingen kommer frem i grupper på 5 til højre på skærmen. Hvordan man specificere en tidsforskel mellem kommandoer Klik gentagne gange på ? eller / for at vise tidsforskelskommandoerne (WAIT 10s, WAIT 5s og WAIT 1s). Hvordan man specificerer en IR-kode, der slukker for alle komponenterne Klik gentagne gange på ? eller / for at vise ALL OFF. Bemærkning Hvis makro-funktionen valgtes for automatisk effektuering ved starten med AUTO START-funktionen (se side 37), kan ALL OFF ikke vælges i denne makrofunktion. 6 Klik på den ønskede IR-kode. Navnet på IR-koden kommer frem i det fremhævende makrotrin-nummer, og det næste makrotrin-nummer fremhæves. 7 Gentag trin 5 og 6 for at indprogrammere op til otte IR-koder. 3 Klik på MACRO 1 eller 2. MACRO EXIT Sletning af en indprogrammeret IR-kode 1 Klik på den kode, der skal slettes, så den fremhæves. 2 Klik gentagne gange på ? eller /, indtil NO SET er kommet frem til højre på skærmen. 3 Klik på NO SET for at slette den i trin 1 fremhævede IR-kode. MACRO 1 2 3 4 5 6 7 MACRO PLAY SETTING 1 2 COMMAND WAIT 10s WAIT 5s WAIT 1s ALL OFF NO SET ? 8 RETURN EXIT 4 Klik på makrotrin-nummer 1. Dette er den første IR-kode i makro-rækkefølgen. MACRO 1 NO SET 2 3 4 5 6 7 MACRO PLAY SETTING 1 2 NO SET ? 8 RETURN EXIT / COMMAND WAIT 10s WAIT 5s WAIT 1s ALL OFF / Vilkårlig indprogrammering af IR-koder 1 Klik på en makro-knap med nummer. 2 Klik gentagne gange på ? eller /, indtil den ønskede IR-kode er kommet frem til højre på skærmen. 3 Klik på IR-koden. Effektuering af en makro-funktion 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. 2 Klik på MACRO 1 eller MACRO 2. Effektueringen de specificerede IR-koder begynder automatisk. FUNCTION SELECT MACRO 1 MACRO 2 EXIT 35 DK