Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Anden information

Anden information Fejlfinding 42 DK Brug denne fejlfindingsguide som en hjælp til at udbedre evt. problemer, hvis du løber ind i nogen af de følgende vanskeligheder, mens du bruger forstærkeren. Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis du ikke kan løse problemet selv. Skærmdisplayet kommer ikke frem på fjernsynsskærmen. / Hvis du ser fjernsyn og kun har tændt for fjernsynet, er det ikke sikkert at skærmdisplayet kommer frem, når du tænder for forstærkeren. Brug i dette tilfælde fjernsynets fjernbetjening til at skifte fjernsynets indgangsvælger. Fjernsynet slukker, når du tænder for forstærkeren med fjernbetjeningen. / Forvis dig om, at der er slukket for fjernsynet, når du tænder for forstærkeren med fjernbetjeningen. Når du vælger en programkilde fra FUNCTION SELECTmenuen, slukker den valgte programkilde. / Lydkilden aktiveredes med en anden fjernbetjening. Lydkilden skal aktiveres af forstærkeren eller manuelt. Visse komponenter slukker, når du klikker på ALL OFFknappen. / Komponenten aktiveredes af en anden fjernbetjening. Sluk manuelt for komponenten. Der er ingen lyd eller kun meget svag lyd. / Kontroller, at højttalerne og komponenterne er ordentligt tilsluttet. / Sørg for at vælge den rigtige komponent. / Sørg for, at SPEAKERS-vælgeren er i ONstilling. / Klik på symbolet, hvis “MUTING” kommer frem i displayet. / Beskyttelsesanordningen på forstærkeren er aktiveret på grund af en kortslutning. (“PROTECTOR” blinker). Sluk for forstærkeren, eliminer kortslutningsproblemet og tænd for forstærkeren igen. Lyden fra venstre og højre højttaler er ikke i balance eller er i modfase. / Kontroller, at højttalerne og komponenterne er sat korrekt og ordentligt i forbindelse. / Reguler BALANCE-kontrollen. Kraftig brum eller støj. / Kontroller, at højttalerne og komponenterne er sat ordentligt i forbindelse. / Kontroller, at forbindelseskablerne er på god afstand af transformere eller motorer og mindst 3 meter fra fjernsyn eller lysstofrør. / Anbring fjernsynet på afstand af lydkomponenterne. / Stikpropper og jacker er snavsede. Tør dem af med en klud, der er let fugtet med alkohol. Ingen lyd fra midterhøjttaleren. / Vælg enten PRO LOGIC eller MOVIE (undtagen MONO MOVIE) lydfelt (se side 26 og 27). / Vælg den rigtige midterindstilling (se side 28). / Reguler højttalerlydstyrken (se side 28). Optagelse kan ikke finde sted. / Kontroller, at komponenterne er korrekt tilsluttet. / Vælg kildekomponenten fra FUNCTION SELECT-menuen eller med funktionsknapperne. Ingen lyd eller kun meget svag lyd fra baghøjttalerne. / Aktiver lydfelt-funktionen. / Vælg den rigtige midterindstilling (se side 28). / Reguler højttalerlydstyrken (se side 28). / Forvis dig om, at lydfelt-funktionen er aktiveret. Der kan ikke stilles ind på radiostationer. / Der er ikke programmeret nogen stationer som faste stationer, eller de faste stationer er slettet (når du stiller ind via sttionssøgning). Indprogrammer stationerne (se brugsanvisningen for din tuner).

Anden information Der kan ikke opnås nogen surroundvirkning. / Aktiver lydfelt-funktionen. / Forvis dig om, at SPEAKERS-vælgeren er sat i ON-stilling. Intet billede, eller billedet er uklart på TV-skærmen. / Vælg den rigtige funktion på forstærkeren. / Indstil fjernsynet til den rigtige indgangsfunktion. / Anbring fjernsynet på afstand af lydkomponenterne. Det er svært at betjene forstærkeren, fordi skærmdisplayet er forvrænget. / Forvis dig om, at videokomponenterne ikke er tilsluttet til både S-VIDEO- og VIDEOjackerne på en gang. Brug kun S-VIDEOstikkene eller VIDEO-stikkene (hvis der ikke er nogen S-VIDEO-stik på fjernsynet). / Hvis du tilslutter to eller flere videobåndoptagere til forstærkeren: Sørg for at bruge en strømfordeler, når TV-antennen tilsluttes videobåndoptagerne, så kvaliteten af videosignalet bevares. / Rengør videobåndoptagerens hoveder. / Vælg ikke kanaler, der ikke sender. Indstil apparatet til at springe programpositioner uden udsendelser over. / Der kan forekomme støj på skærm-displayet under hurtig fremspoling, tilbagespoling, pause og slow-gengivelse på videobåndoptageren. Dette er normalt. Bemærkning Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, selv efter at du har forsøgt de forekrevne midler til afhjælpning af problemet, eller hvis der opstå andre problemer, kan du forsøge nedenstående: (1) Sluk for apparatet og tænd for det igen. Hvis apparatet stadig ikke fungerer, (2) sluk for det med POWER-knappen, og sæt derefter stikket i stikkontakten og tænd for apparatet igen. Hvis dette heller ikke hjælper, skal du (3) slukke for apparatet med POWER-knappen og derefter tænde for det igen, mens du holder TAPE MONITOR og VIDEO 2 på forpladen inde. Bemærk dog, at denne afhjælpning vil bevirke, at alle data i apparatets hukommelse slettes. Bemærkning Hvis forstærkeren anbringes i et audio-rack (etc.) med glasfacade, kan viseren klikke flere gange på skærmknappen, istedet for at holde den nede, selv om du holder knappen nede med knappen på fjernbetjeningen (dvs. under søgning fremad under videoafspilning etc.). Dette fænomen er et resultat af interferens mellem IR-repeateren og modtageren på forpladen. Det er ikke nogen fejl. Forsøg, hvis denne situation opstår, at tilslutte den medfølgende IRrepeater og placere den i den rigtige stilling. Skærm-displayet bliver forvrænget, når du vælger en programkilde fra FUNCTION SELECT-menuen. / Der kan være forvrængning i videosignalet, men dette er ikke en fejl. Fortsæt bare. Fjernbetjeningen virker ikke. / Skift begge batterier i fjernbetjeningen ud med nye, hvis de er svage. / Fjern forhindringer mellem fjernbetjeningen og forstærkeren. IR-koder fra ikke-SONY udstyr kan ikke optages. / Forvis dig om, at den respektive fjernbetjening er rettet direkte mod den infrarøde sensor på forpladen af forstærkeren fra en afstand af mindre end 20 cm. / Der kan være støj fra et lysstofrør. Hold den infrarøde sensor væk fra lysstofrør. 43 DK