Views
9 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Hur fjärrkontrollen

Hur fjärrkontrollen görs klar Registrering av en tv Registrering av Sonys tv Registrering av andra tillverkares tv Registrering 2 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn: FUNCTION ALL OFF S O VOL U N + D – SUB USER 0 ( ) p P = + 3 Klicka på TV SET: FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 TV SET EXIT Registrering krävs inte efter anslutning av ljud/videoingångarna AV 1 på en Sony-tv med medföljande, trådlös fjärrkontroll till denna förstärkare. Följ de nedanstående anvisningarna för automatiskt påslag av tv:n närhelst denna förstärkare slås på. 1 Slå på förstärkaren och tv:n. Kontrollera att TV/VIDEO på tv:n står i läget AV 1. 4 Klicka på OTHER TV (eller Sony TV för att registrera en Sony-tv): GRAPHIC POSITION RETURN Efter anslutning av en Sony-tv Fjärstyrningskoderna lagras automatiskt i minnet. Registreringen har slutförts (klicka på RETURN eller EXIT). Täck över fjärrstyrningsgivaren på tv:n före övergång till punkt 5, för att undvika tv:ns fjärrstyrning av misstag. När detta inte görs, kan det hända att menyn slocknar under pågående inställningar på menyn. 5 Klicka på START: TV MONITOR SET TV IR SET Sony TV OTHER TV TV IR SET GRAPHIC POSITION RETURN EXIT 6 När PUSH YOUR COMMANDER visas på menyn: tryck då på den knapp på tv:ns fjärrkontroll, som motsvarar den lysande knappen på menyn. Lagra i minnet knappen (CH0, CH1, CH+ o.s.v.), den som används för att slå på tv:n, som CHANNEL 0: RETURN TV MONITOR SET TV IR SET Sony TV OTHER TV START TV IR SET CHANNEL 0 POWER OFF WIDE TV DISPLAY MODE EXIT PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR EXIT

Hur fjärrkontrollen görs klar Lagring av tv:ns fjärrstyrningskoder i förstärkarens minne: rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrstyrningsgivaren på förstärkaren från högst 10 cm avstånd och håll knappen på fjärrkontrollen intryckt i ca. fem sekunder. Vänta tills RELEASE YOUR COMMANDER visas på menyn. Fjärrstyrningsgivare OBS! • Det kan hända att alla koder inte lagrats på korrekt sätt i minnet, inte ens när RELEASE YOUR COMMANDER visas på menyn. Försök i detta fall att lagra den koden en gång till i minnet. Följ anvisningarna under Lagring i minnet av andra tillverkares fjärrstyrningskoder (menyn USER IR CODE SETTING) på sid. 20 om kodens lagring också andra gången misslyckas. • Det kan hända att en annan tillverkares fjärrstyrningskod inte kan lagras knappen ZOOM på menyn. Använd i detta fall fjärrkontrollen som levereras med tv:n ifråga. Håll fjärrkontrollen absolut vågrät och rikta den mot fjärrstyrningsgivaren så länge det tar tills koden lagrats i förstärkarens minne. Om fjärrkontrollen lutas upp- eller nedåt, eller inte hålls absolut stilla, kan det hända att fjärrstyrningskoden inte lagras på korrekt sätt i minnet. Byte av en annan tillverkares tv mot en Sony-tv Anslut ingången VIDEO 1 på Sonys tv till utgången MONITOR OUT på denna förstärkare. Följ anvisningarna från punkt 1 till 3. Klicka på Sony TV enligt punkt 4. 7 Följ de ovanstående anvisningarna för att lagra de resterande koderna på de motsvarande knapparna på menyn. Indikatorn IR på förstärkarens framsida börjar blinka när lagringen inte sker på korrekt sätt. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Radering av fjärrstyrningskoder Klicka på CODE CLEAR. • Radering av en viss fjärrstyrningskod 1 Klicka på SINGLE IR CODE CLEAR. 2 Klicka på den knapp vars kod skall raderas. Are you sure? visas på menyn. 3 Klicka på YES för att radera den koden. CODE CLEAR! visas i teckenfönstret. Klicka på NO för att inte radera den koden. Följ igen anvisningarna enligt punkterna 2 och 3 för att fortsätta med radering av enstaka koder. • Radering av alla koder för tv:ns fjärrstyrning 1 Klicka på TV IR CODE CLEAR. Are you sure? visas på menyn. 2 Klicka på YES för att radera koderna. CODE CLEAR! visas i teckenfönstret. Klicka på NO för att inte radera koderna. • Radering av alla fjärrstyrningskoder 1 Klicka på ALL IR CODE CLEAR. Are you sure? visas på menyn. 2 Klicka på YES för att radera koderna. CODE CLEAR! visas i teckenfönstret. Klicka på NO för att inte radera koderna. 15 S