Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Lagring i minnet av

Lagring i minnet av andra tillverkares fjärrstyrningskoder (menyn USER IR CODE SETTING) Använd menyn USER IR CODE SETTING för att lagra i minnet koder, vilkas registrering misslyckades enligt anvisningarna under rubriken Registrering av ljud/ videokällor. Dessa koder kan bestå av koder för både ljud- och videokällor likväl som andra slags produkter, tillverkade av olika tillverkare. Följ de nedanstående anvisningarna för att lagra upp till 20 koder i minnet. Hur fjärrkontrollen görs klar 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. 2 Klicka på USER IR: FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 USER IR EXIT USER IR CODE SETTING A B C D INDEX RETURN EXIT USER IR CODE SETTING B b A B C D E 1 2 3 F G H I J 4 5 6 K L M N O 7 8 9 P Q R S T / 0 * U V W X Y Z – + CAPS RETURN EXIT 3 Klicka på A B C D för att välja en viss sida på menyn. Klicka på INDEX: 4 Mata in namnet på koden genom att klicka på lämpliga bokstäver. Namnet lagras automatiskt i minnet: Inmatning av ett mellanslag Klicka på mellanslagstangenten. Växelvis inmatning av små och stora bokstäver Klicka på CAPS. Efter inmatning av fel bokstav Klicka på ? eller / för att flytta markören till bokstaven som skall rättas till (eller klicka på mellanslagstangenten för att radera den). 5 Klicka på RETURN efter namnets inmatning för att återgå till menyn USER IR CODE SETTING. Följ igen anvisningarna från punkt 3 till 5 för att mata in de resterande namnen på koderna som skall registreras. 6 Klicka på namnet på första koden som skall registreras: USER IR CODE SETTING LIGHT 1 LIGHT 2 LIGHT 3 LIGHT 4 RETURN A B C D EXIT Blockera fjärrstyrningsgivaren på produkten ifråga, före övergång till punkt 7, för att förhindra fjärrstyrning av misstag. 7 Klicka på START. Tryck på knappen, vars kod skall lagras i minnet, när PUSH YOUR COMMANDER visas på menyn: USER IR CODE SETTING LIGHT 1 LIGHT 2 LIGHT 3 LIGHT 4 RETURN A B C D INDEX START PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR EXIT

Hur fjärrkontrollen görs klar Rikta fjärrkontrollen från högst 10 cm avstånd mot fjärrstyrningsgivaren på förstärkaren under kodens lagring i minnet. Håll knappen intryckt i ca. fem sekunder. Vänta tills RELEASE YOUR COMMANDER visas på menyn och indikatorn IR på framsidan slocknat. Fjärrstyningsgivare Håll fjärrkontrollen helt vågrät under kodens lagring i minnet. Om fjärrkontrollen lutas upp- eller nedåt, eller inte hålls absolut stilla, kan det hända att fjärrstyrningskoden inte lagras på korrekt sätt i minnet. Följ igen ovanstående anvisningar för att lagra koderna från de resterande knapparna i förstärkarens minne Menyn IR CODE SETTING visas på bildskärmen efter alla koders lagring i minnet. Ändring av en viss fjärrstyrningskod Klicka på knappen i vars minne koden har lagrats. Klicka på START. Radering av en viss fjärrstyrningskod Klicka på CODE CLEAR. • Radering av en viss fjärrstyrningskod 1 Klicka på SINGLE IR CODE CLEAR. 2 Klicka på den knapp vars kod skall raderas. Are you sure? visas på menyn. 3 Klicka på YES för att radera den koden. CODE CLEAR! visas i teckenfönstret. Klicka på NO för att inte radera den koden. Följ igen anvisningarna enligt punkterna 2 och 3 för att fortsätta med radering av enstaka koder. • Radering av alla koder för fjärrstyrning av en viss produkt 1 Klicka på USER IR CODE CLEAR. Are you sure? visas på menyn. 2 Klicka på YES för att radera koderna. CODE CLEAR! visas i teckenfönstret. Klicka på NO för att inte radera koderna. • Radering av alla fjärrstyrningskoder 1 Klicka på ALL IR CODE CLEAR. Are you sure? visas på menyn. 2 Klicka på YES för att radera koderna. CODE CLEAR! visas i teckenfönstret. Klicka på NO för att inte radera koderna. OBS! • De i förstärkarens minne lagrade koderna hålls kvar i minnet i ca. två veckors tid, också efter att nätkabeln kopplats ur från nätuttaget. ALL CLEAR! visas på menyn, om koderna raderats ur minnet, nästa gång strömmen slås på till förstärkaren. • Strömbrytaren på vissa luftkonditioneringsapparater använder sig av två olika koder, också när det bara finns en enda strömbrytare. Följ igen anvisningarna för att lagra både koden för strömpåslag och strömavslag i minnet på strömbrytaren på menyn, när strömmen inte slås av med koden som lagrats i strömbrytarens minne. • Fjärrstyrning av vissa luftkonditioneringsapparater med deras fjärrkontroller görs genom en tvåvägs signalöverföring till och från apparaten i fråga. Dessa koder kan lagras i förstärkarens minne, men det är inte säkert om apparaten ifråga kommer att fungera på korrekt sätt. • Det kan hända att koderna med speciellt vågformat som vissa fjärrkontroller sänder, inte kan registreras i förstärkarens minne. 21 S