Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Grundläggande

Grundläggande tillvägagångssätt Val av önskad källa Ljud/bildåtergivning av önskad källa: klicka på önskad källa på menyn FUNCTION SELECT. Kontrollera först det följande: • att IR-överföraren och de övriga anslutningar gjorts ordentligt på korrekt sätt enligt anvisningarna på sid. 8 - 11. • Lagra fjärrstyrningskoderna för de anslutna produkterna i minnet enligt anvisningarna på sidorna 12 - 21. • att MASTER VOLUME står i lägsta läget (0) längst ned till vänster för att undvika högtalarskador. 1 Ta fjärrkontrollen i handen och tryck en eller två gånger in mitten på styrknappen för att slå på förstärkaren. Tv:n slås på samtidigt. Följ igen anvisningarna på sid. 14 och 15 när tv:n inte slås på. 2 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn: FUNCTION ALL OFF 3 Klicka på önskad källa. Ljud/bildåtergivningen från vald källa sätts igång: FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 EXIT Ljud/bildåtergivning från Klicka på videokällå VIDEO 1, VIDEO 2 eller VIDEO 3 laserskivspelare LD via kabel-tv-dekoder SATL DAT-däck/MD-spelare DAT/MD CD-spelare CD radiomottagare TUNER analog skivspelare PHONO* 1 kassettdäck TAPE* 2 * 1 Efter val av PHONO visas inte FUNCTION med knapparna på bildskärmen. * 2 Ikonen för kassettdäck lyser i grönt under pågående bandavspelning. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. 4 Klicka på VOL + eller – för att styra volymen till önskad nivå. Använd knapparna för styrning av volym på tv:n för att styra volymnivån i ljudet som återges via högtalarna på tv:n: S O U N D FUNCTION Fjärrstyrning av önskad källa Knapparna på menyns nedre kant används för fjärrstyrning av önskad källa. Klicka på lämplig knapp för att koppla in önskat funktionssätt. Vi hänvisar till bruksanvisningen, som levereras med källan ifråga, angående detaljer. Visning av andra knappar för fjärrstyrning av vald källa Klicka på SUB. Fjärrstyrning av en produkt, som inte tillverkats av Sony, med de i minnet lagrade koderna 1 Klicka på USER. 2 Klicka på A B C D för att se kommandot som skall användas. 3 Klicka på knappen för önskat kommando. Vi hänvisar till sid. 20 angående koder som andra tillverkares fjärrkontroller använder vid fjärrstyrning. Ljudundertryckning Klicka på . Ikonen visas och börjar lysa i grönt. Först visas MUTE ON och därefter MUTING i teckenfönstret på förstärkaren. Klicka en gång till på ikonen för att återgå till ljudåtergivning. Strömavslag till tv:n under pågående ljudåtergivning från en ljudkälla Klicka på , längst ned till vänster. Vi hänvisar till Fjärrstyrning av ljudkällor utan att använda tv:n på sid. 36 angående detaljer. Strömavslag till vald källa Klicka på längst ned till vänster. ALL OFF VOL + – SUB USER 0 ( ) p P = + Knappar på menyn

Grundläggande tillvägagångssätt Strömavslag till alla anslutna källor Klicka på ALL OFF . En källa, som slås på när knappen för ljudåtergivningsstart trycks in, slås inte av efter klicket på ALL OFF när läget AUTO PLAY (sid. 37) inte har kopplats in. Klicka i detta fall först på och därefter på (. När huvudmenyn inte visas på tv:ns bildskärm, kan det hända att väljaren TV/VIDEO på tv:n står i läget TV. Välj läget VIDEO. OBS! • Före förstärkarens leverans från fabriken kopplades förstärkaren till AUTO PLAY för automatisk ljud/ bildåtergivningsstart så fort önskad källa valts. Vi hänvisar till sid. 37 angående urkoppling av AUTO PLAY. • Samma typ av källor fjärrstyrs samtidigt med knapparna på menyn. När knapparna på menyn t. ex. används för ljud/ bildåtergivningsstart på en av Sonys laserskivspelare i samma rum, börjar ljud/bildåtergivningen samtidigt också på den andra. • När en källa inte svarar på fjärrstyrningskommandot, kan det bero på att IR-överföraren inte överför koderna till källan ifråga. Flytta i detta fall på IR-överföraren eller källan. • När valet av en ljudkälla görs under pågående bild/ ljudåtergivning från en videokälla, ändras videokällan till SATL. Direktval av önskad kanal under pågående tvmottagning genom att använda den inbyggda kanalväljaren i videon Klicka på SUB på menyn för videons styrning för att gå över till direktval. Observera att koderna för knapparna - /-- eller 1- och 2- måste ha lagrats manuellt (sid. 17) i minnet när en video, som inte tillverkats av Sony, används. Dessa koder har inte förinställts i förstärkarens minne. S O U N D FUNCTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 – – / – – 2 – REC EDIT CH INPUT – + EXIT Ändring av videoingång för en Sony-video Klicka på ikonen INPUT på menyn för videons styrning. Övergång från video till tv-mottagning: stanna videon, klicka på INPUT och använd sedan knapparna på menyn för att välja önskad kanal. Ändring av menystorlek på bildskärmen på en bredbilds-tv Klicka gång på gång på för att välja önskad menystorlek. ALL OFF VOL + – USER VCR / Ljud/bildåtergivning från ansluten video eller TV Vid tittande på tv- eller videoprogram rekommenderar vi ljudåtergivning via förstärkaren, istället för via tv:ns högtalare. Detta möjliggör ljudåtergivning till exempel med Dolbys akustik samtidigt som fjärrkontrollen kan användas för att fjärrstyra ljudåtergivningen. Koppla ur ljudåtergivning via tv:ns högtalare för att kunna njuta av ljudåtergivning med till exempel Dolbys akustik via förstärkaren. Tv-mottagning Det är möjligt att använda den inbyggda kanalväljaren i en ansluten video för att välja önskad kanal på tv:n med knapparna på menyn. 1 Välj önskad videokälla (VIDEO 2 t. ex.). 2 Klicka på TVb bland knapparna för videons styrning på menyns nedre kant. Knapparna på videon för tv:ns fjärrstyrning visas på menyn. 3 Klicka på CH – eller + för att välja önskad kanal. Återgång till knapparna för videons fjärrstyrning: klicka på VTRb. Vi rekommenderar övergång till knapparna för videons styrning innan ändring av ljud/videokälla. Vid direktövergång från knapparna för tv:ns styrning till menyn FUNCTION SELECT, äger inte automatisk ljud/ bildåtergivningsstart (sid. 37) rum nästa gång videon väljs till källan för bild/ljudåtergivning. Val av önskad ljud/videokälla med väljarna på framsidan 1 Tryck på POWER för att slå på förstärkaren. 2 Tryck på önskad väljare: Ljud/bildåtergivning från Klicka på videokälla VIDEO 1, VIDEO 2 eller VIDEO 3 laserskivspelare via kabel-tv-dekoder DAT-däck/MD-spelare kassettdäck CD-spelare radiomottagning analog skivspelare LD SATL DAT/MD TAPE MONITOR CD TUNER PHONO 3 Slå på vald källa, CD-spelaren t. ex. Starta ljudåtergivningen. Ljudåtergivning via anslutna hörlurar Anslut ett par hörlurar till hörlursuttaget PHONES. Ställ väljaren SPEAKERS i frånslaget läge OFF. 23 S