Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Förvalda ljudfält och

Förvalda ljudfält och deras tillämpning 5 Klicka på BASS + eller – för att styra basnivån och på TREBLE + eller – för att styra diskantnivån enligt tycke och smak: SUR EDIT +10 dB -10 dB FLAT +10 -10 STD VOL BASS + TREBLE + + – – – RETURN EXIT OBS! Det kan uppstå störningar under pågående styrning av parametrar. Att börja en inställning från rak frekvensgång Klicka på FLAT. Återgång till inställningarna som förvaldes före förstärkarens leverans från fabriken Klicka på STD. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Styrning av volymnivå Klicka på VOL + eller –. Ändring av ljudparametrar för simulerad akustik Ljudparametrarna för önskat ljudfält kan ändras för att skräddarsy akustiken till lyssningsmiljön enligt ljudåtergivningens typ. Volymnivån och ljudfältcts hela ljudbild kan ändras. Vi hänvisar till kapitlet Återgivning av realistiskt Dolby bioljud på sidan 28 angående ändring av de justerbara parametrarna för ljudfältet PRO LOGIC. 1 Starta ljudåtergivningen på vald källa. Klicka på SOUND på huvudmenyn. 2 Klicka på önskad musiktyp som ljudfältet, vars inställningar skall ändras, tillhör. Det senast valda ljudfältet inom den musiktypen visas på bildskärmen. 3 Klicka lämpligt antal gånger på MODE för att välja inställningen som skall ändras. 30 S 4 Klicka på SUR. Menyn SUR EDIT visas. Styrning av högtalarnas volymbalans Klicka först på LEVEL och sedan på + eller – för att styra nivåerna till önskad nivå: REAR RETURN Styrning av effektnivå Klicka först på EFFECT och sedan på UP eller DOWN för att styra effektnivån (nivån på närvarokänslan) på det ljudfältet till önskad nivå: DOWN RETURN Återgång till parametrar som valdes före förstärkarens leverans från fabriken Klicka på STD. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Styrning av volymnivå Klicka på VOL + eller –. SUR EDIT 0 dB SUR EDIT SUR EFFECT LEVEL + – +– EXIT EFFECT EXIT VOL VOL OBS! Så fort en ny inställning görs på ett ljudfält, raderas den tidigare inställningen ur minnet. UP + –

Avancerat tillvägagångssätt Avancerat tillvägagångssätt Menyn INDEX SETTING och dess tillämpning 6 Klicka på tecknen i följd för att ange det nya namnet. Namnet lagras automatiskt i minnet: INDEX SETTING Denna meny används för att skräddarsy menyn FUNCTION, listorna över snabbvalsstationer och CDskivor. Du kan ändra ikoner och mata in namn på upp till fem tecken för varje väljare för ljud/videokälla, upp till åtta tecken för varje namn på snabbvalsstationer och upp till 12 tecken för varje CD-titel (på upp till 200 skivor) eller på grupper som skivorna i en CD-växlare grupperats i. A B F G K L P Q U V CAPS RETURN C H M R W D I N S X B E J O T Y 1 4 7 / Z b 2 5 8 0 – EXIT 3 6 9 * + Ändring av ikoner för väljare för ljud/ videokällor 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på INDEX. Menyn INDEX SETTING visas: FUNCTION SELECT Inmatning av mellanslag Klicka på mellanslagstangenten. Växelvis inmatning av små och stora bokstäver Klicka på CAPS. Efter inmatning av fel tecken Klicka på ? eller / för att flytta markören till tecknet som skall ändras. Klicka på korrekt tecken (på mellanslagstangenten för att radera tecknet). Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. 3 Klicka på ikonen som skall ändras. 4 Klicka på önskad ikon på inkonmenyn. Klicka på RETURN. 5 Klicka på den väljare vars ikon skall ändras: INDEX SETTING INDEX EXIT Lagring av nya namn på snabbvalsstationer i minnet på Sonys anslutna, fjärrstyrningsbara radiomottagare Nya namn på snabbvalsstationer kan lagras i minnet på Sonys anslutna, fjärrstyrningsbara radio för dessa stationers val på bildskärmsmenyn. 1 Klicka på knappen LIST TUNER på menyn INDEX SETTING: VIDEO 1 VIDEO 2 DAT / MD CD INDEX SETTING VIDEO 3 TUNER LD SATL PHONO TAPE MACRO 1 MACRO 2 LIST RETURN EXIT LIST TUNER RETURN EXIT Listan över snabbvalsstationer visas. Klicka på A, B eller C för att välja önskad sida. Klicka sedan på ett nummer från 0 till 9 för att välja snabbvalsstationen, på vilken ett namn skall lagras i minnet. (forts.) 31 S