Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

32 S EXIT Avancerat

32 S EXIT Avancerat tillvägagångssätt 2 Klicka på lämpliga tecken för att mata in namnet. Namnet lagras automatiskt i minnet: INDEX SETTING B b A B C D E 1 2 3 F G H I J 4 5 6 K L M N O 7 8 9 P Q R S T / 0 * U V W X Y Z – + CAPS RETURN EXIT Inmatning av mellanslag Klicka på mellanslagstangenten. Växelvis inmatning av små och stora bokstäver Klicka på CAPS. Efter inmatning av fel tecken Klicka på ? eller / för att flytta markören till tecknet som skall ändras. Klicka på korrekt tecken (på mellanslagstangenten för att radera tecknet). Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Val av önskad snabbvalsstation genom att använda listan LIST över snabbvalsstationer 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på TUNER. 3 Klicka på LIST: LIST SUB USER 4 Listan över snabbvalsstationer visas. Klicka på A, B eller C för att välja önskad sida. Klicka sedan på ett nummer från 1 till 0 för att välja önskat snabbvalsnummer: A B C ALL 1 OFF 2 3 4 VOL 5 + 6 – 7 8 9 0 Överföring av CD-titlar från Sonys anslutna, fjärrstyrningsbara CD-växlare med in/ utgångarna CTRL-A1 CD-titlarna kan överföras från Sonys fjärrstyrningsbara CD-växlare med in/utgångarna CTRL-A1. Det sparar tid när du inte behöver mata in CD-titlarna titel för titel. 1 Klicka på knappen LIST CD på menyn INDEX SETTING: LIST RETURN 2 Klicka knappen DATA LOAD: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CD-titlarna överförs till förstärkaren. Efter några minuter visas uppgifterna på menyn CD INDEX SETTING. OBS! • Knappen DATA LOAD visas inte när CD-växlaren ifråga inte har registrerats som Sonys CONTROL A1 CD på menyn IR CODE SETTING (sid. 17) eller när strömmen till CD-växlaren inte har slagits på. • Dataöverföringen med DATA LOAD misslyckas när strömmen till CD-växlaren inte slagits på eller när anslutningarna via in/utgångarna CTRL-A1 inte gjorts (sid. 9). • När tecknen # $ ; • ä ö ü lagrats i CD-växlarens minne, visas dessa tecken som ett mellanslag på listan. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. INDEX SETTING CD INDEX SETTING CD 10 . RETURN > EXIT DATA LOAD EXIT

Avancerat tillvägagångssätt Lagring av CD-titlar i minnet på en CDväxlare som inte tillverkats av Sony eller en av Sonys utan in/utgångarna CTRL-A1 Det är möjligt att manuellt mata in skivtitlar enligt nedanstående efter anslutning av en CD-växlare som inte tillverkats av Sony eller en av Sonys utan in/ utgångarna CTRL-A1: 1 Klicka på knappen LIST CD på menyn INDEX SETTING: INDEX SETTING Styrning av CD-växlare Gruppering av CD-skivor Menyn kan användas för CD-skivors gruppering i olika grupper. 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på INDEX. Menyn INDEX SETTING visas. 3 Klicka på LIST CD. 2 • Lagring i minnet av skivtitel Klicka på TITLE. Klicka på ikonen > eller . på menyns högra kant för att välja CD:n, för vilken en skivtitel skall lagras i minnet. Klicka därefter på CD:n som skall namnges. • Lagring i minnet av gruppnamn Klicka först på GROUP och sedan på gruppen som skall namnges. 3 Klicka på lämpliga tecken för att mata in namnet. Namnet lagras automatiskt i minnet: V LIST RETURN A B F G K L P Q U V CAPS Inmatning av mellanslag Klicka på mellanslagstangenten. Växelvis inmatning av små och stora bokstäver Klicka på CAPS. Efter inmatning av fel tecken Klicka på ? eller / för att flytta markören till tecknet som skall ändras. Klicka på korrekt tecken (eller på mellanslagstangenten för att radera tecknet). Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. v RETURN CD INDEX SETTING 10 C H M R W D I N S X B E J O T Y 1 4 7 / Z CD EXIT b 2 5 8 0 – EXIT 3 6 9 * + 4 Klicka först på SELECT och sedan på CD:n som skall lagras i en ny grupp: CD INDEX SETTING 21 BGM A > 22 23 24 25 26 27 BGM B Love Songs BEST of BB BEST of CC BEST of DD DATA 28 29 30 SELECT . RETURN EXIT När den valda CD-skivan inte visas Klicka på ikonen > eller . för att söka efter skivan. 5 Klicka på namnet på gruppen i vars minne CD:n skall lagras. Lagring av en CD i minnet på gruppen GROUP 1 och GROUP 4: klicka på båda gruppnamnen så att de börjar lysa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RETURN CD INDEX SETTING GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP 6 GROUP 7 GROUP 8 GROUP 9 GROUP 10 EXIT Flyttning av en CD från en grupp till en annan Klicka på det lysande gruppnamnet, så att det slocknar. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. (forts.) 33 S