Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Avancerat

Avancerat tillvägagångssätt Uppspelning av CD-skivor på listan LIST 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på CD. 3 Klicka på LIST: LIST SUB USER 0 ( ) p P = + CD LIST - DISC NUMBER ALL 1 > OFF 2 3 4 VOL 5 + 6 – 7 8 9 10 . SEARCH = + p EXIT CD LIST - SEARCH ALL OFF GROUP NAME ALPHABET DISC NUMBER VOL + – RETURN EXIT 4 Klicka på ikonen > eller . för att rulla fram CDskivorna med tio skivor uppåt eller nedåt på listan. Klicka på önskad CD. CD:n spelas automatiskt upp. På Sonys anslutna CD-växlare med in/ utgångarna CTRL-A1 ändras skivantalet, som visas på menyn, automatiskt enligt antalet skivor som ligger i CD-växlaren: Sökning efter önskad CD-skiva Klicka på SEARCH. Menyn CD LIST - SEARCH visas: • Sökning efter en CD inom en viss grupp: Klicka först på GROUP NAME och sedan på önskat gruppnamn. Listan på CD-skivor, som lagrats i den gruppen, visas. Klicka på ikonen > eller . för att leta fram CD:n. Klicka därefter på önskad skiva. Den spelas upp. • Visning av CD-skivorna i alfabetisk följd: Klicka på ALPHABET. Efter några sekunder visas skivorna i alfabetisk följd. Klicka på ikonen > eller . för att leta fram CD:n. Klicka därefter på önskad skiva. Den spelas upp. • Visning av skivorna i numerisk följd: Klicka på DISC NUMBER. Efter några sekunder visas skivorna i skivornas nummerföljd. Klicka på ikonen > eller . för att leta fram CD:n. Klicka därefter på önskad skiva. Den spelas upp. OBS! • Beroende på den anslutna CD-växlarens typ (en tre, fem o.s.v. skivors växlare), kan det hända att önskad CD inte kan väljas genom att klicka på skivtiteln. Välj i detta fall CD:n på den vanliga menyn för styrning av CD-spelare/ växlare. • Det kan hända efter ett klick på skivtiteln att vald CD inte spelas upp på en CD-växlare, som inte tillverkats av Sony, när uppspelningen startas på något annat sätt än 1 genom att trycka på en direktväljare och därefter 2 på skivväljaren. Gå i detta fall tillbaka till huvudmenyn, klicka på SUB och styr CD-växlaren på vanligt sätt.

Avancerat tillvägagångssätt Automatisk styrning av flera källor i följd (menyn MACRO) Fjärrstyrning med makrokod (MACRO 1 och 2) möjliggör länkning av upp till åtta fjärrstyrningskoder i följd för deras utförande som ett enda makrokommando. Koderna kan anges både från listan över förvalda och från listan över i minnet lagrade koder. Makrokommandot kan sedan utföras manuellt (genom val på menyn FUNCTION SELECT) eller automatiskt (genom att ange dem på menyn AUTO START SETTING på sid. 37). 1 Klicka på knappen FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på MACRO. Menyn MACRO PLAY SETTING visas: FUNCTION SELECT 5 Klicka på ? eller / för att se koderna som kan lagras i minnet på detta nummer. Koderna som lagrats i minnet för styrning av ljud/videokällorna på menyn FUNCTION SELECT och andra koder som lagrats i minnet för styrning av Sonys och andra tillverkares källor visas i fem koders grupper till höger på menyn. Hur intervallen mellan koderna anges Klicka på ? eller / för att välja intervallen (WAIT 10s, WAIT 5s eller WAIT 1s). Lagring i minnet av koden för strömavslag till alla anslutna källor Klicka lämpligt antal gånger på ? eller /, så att ALL OFF visas. OBS! När makro valdes till AUTO START för automatisk start (sid. 37), kan ALL OFF inte väljas. 6 Klicka önskad fjärrstyrningskod. Namnet på koden visas på raden vid det lysande ordningsnumret. Nästa ordningsnummer börjar lysa. 7 Följ igen anvisningarna enligt punkt 5 och 6 för att mata in upp till åtta koder. 3 Klicka på MACRO 1 eller 2: MACRO EXIT Radering av en inmatad fjärrstyrningskod 1 Klicka på koden som skall raderas, så att den börjar lysa. 2 Klicka lämpligt antal gånger på ? eller / så att NO SET visas till höger på menyn. 3 Klicka på NO SET för att radera den lysande koden. MACRO 1 2 3 4 5 6 7 4 Klicka på 1. Detta är ordningsnumret på första koden i makroföljden: MACRO 1 NO SET 2 3 4 5 6 7 MACRO PLAY SETTING 1 2 MACRO PLAY SETTING 1 2 COMMAND WAIT 10s WAIT 5s WAIT 1s ALL OFF NO SET ? 8 RETURN EXIT COMMAND WAIT 10s WAIT 5s WAIT 1s ALL OFF NO SET ? 8 RETURN EXIT / / Koders inmatning i slumpvis följd 1 Klicka på ett ordningsnummer under MACRO. 2 Klicka lämpligt antal gånger på ? eller /, så att önskad kod visas till höger på menyn. 3 Klicka på koden. Hur ett makrokommando utförs 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på MACRO 1 eller MACRO 2. Kommandot enligt vald kod utförs automatiskt: FUNCTION SELECT MACRO 1 MACRO 2 EXIT 35 S