Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

När en

När en videobandspelare, som inte tillverkas av Sony, används Kontrollera om fjärrkontrollen ifråga använder knappen -/-- eller 1- och 2- för inmatning av tiotalssiffran i tvåsiffriga kanalnummer. Eftersom ingendera av dessa knappar finns lagrade i förstärkarens minne, måste koderna lagras i minnet enligt följande: 1 Välj tillverkaren ifråga (enligt ovanstående punkt 2). 2 Klicka på -/-- 2- CODE SET. Hur fjärrkontrollen görs klar VCR MAKER SETTING EMERSON 1 2 3 4 AKAI 1 2 FISHER 1 2 3 4 GE 1 2 PANASONIC 1 2 JVC 1 2 TOSHIBA 1 2 RCA 1 2 MISTUBISHI 1 2 3 SANYO 1 2 GRUNDIG SHARP HITACHI ZENITH PHILIPS OTHER – / – – 2 – CODE SET RETURN TEST EXIT –/–– 2– CODE SETTING 1 –, – / –– CODE – / –– 2 – CODE 2 – PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR RETURN EXIT IR CODE SETTING 0 ( ) p P = + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 >10 REC PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR RETURN EXIT 3 När PUSH YOUR COMMANDER visas på menyn: tryck på knappen på den fjärrkontroll, som leveras med videon ifråga, och som motsvarar den lysande knappen på menyn (vi hänvisar till punkt 6 angående detaljer). 6 När PUSH YOUR COMMANDER visas på menyn: tryck knappen på den fjärrkontroll, som levereras med ljud/videokällan ifråga, och som motsvarar den lysande knappen på menyn. är strömbrytaren POWER: Rikta fjärrkontrollen från högst 10 cm avstånd mot fjärrstyrningsgivaren på förstärkaren under kodens lagring i minnet. Håll knappen intryckt. Vänta tills RELEASE YOUR COMMANDER visas på menyn och indikatorn IR på framsidan slocknat. Fjärrstyrningsgivare Håll fjärrkontrollen helt vågrät under kodens lagring i minnet. Om fjärrkontrollen lutas upp- eller nedåt, eller inte hålls absolut stilla, kan det hända att fjärrstyrningskoden inte lagras på korrekt sätt i minnet. Följ igen ovanstående anvisningar för att lagra koderna från de resterande knapparna i förstärkarens minne Efter att alla koder har lagrats i minnet, visas menyn IR CODE SETTING igen på bildskärmen. Lagring i minnet av speciella koder som inte anges av knapparna på menyn Vi hänvisar till Lagring i minnet av andra tillverkares fjärrstyrningskoder (menyn USER IR CODE SETTING) på sid. 20. 7 Följ igen ovanstående anvisningar från punkt 3 till punkt 6 för att fortsätta med koders lagring i minnet. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN.

Hur fjärrkontrollen görs klar Radering av fjärrstyrningskoder Klicka på CODE CLEAR. •Radering av en viss fjärrstyrningskod 1 Klicka på SINGLE IR CODE CLEAR. 2 Klicka på den knapp vars kod skall raderas. Are you sure? visas på menyn. 3 Klicka på YES för att radera den koden. CODE CLEAR! visas i teckenfönstret. Klicka på NO för att inte radera den koden. Följ igen anvisningarna enligt punkterna 2 och 3 för att fortsätta med radering av enstaka koder. • Radering av alla koder för fjärrstyrning av en viss källa (som t. ex. OTHER CD) 1 Klicka på (OTHER CD) CODE CLEAR. Are you sure? visas på menyn. 2 Klicka på YES för att radera koderna. CODE CLEAR! visas i teckenfönstret. Klicka på NO för att inte radera koderna. • Radering av alla fjärrstyrningskoder 1 Klicka på ALL IR CODE CLEAR. Are you sure? visas på menyn. 2 Klicka på YES för att radera koderna. CODE CLEAR! visas i teckenfönstret. Klicka på NO för att inte radera koderna. OBS! • Samma typ av källa (som t. ex. en laserskivspelare) får inte lagras under olika två olika källbenämningar i minnet. • Förstärkaren sänder en fjärrstyrningssignal som kopplar ur den automatiska bild/ljudåtergivningsstarten vid strömpåslag, som kan kopplas in på vissa laserskivspelare och CD-spelare. Koppla om förstärkaren till AUTO PLAY för att kunna utnyttja den automatiska ljud/ bildåtergivningsstarten. • Utsätt inte fjärrstyrningsgivaren för ljuset en från lysrörslampa eller solsken. Det kan göra att koderna inte lagras i minnet. • De i förstärkarens minne lagrade koderna hålls kvar i minnet i ca. två veckors tid, också efter att nätkabeln kopplats ur från nätuttaget. ALL CLEAR! visas på menyn, om koderna raderats ur minnet, nästa strömmen slås på till förstärkaren. • Tryck inte på en knapp på den fjärrkontroll, som levereras med förstärkaren TA-VE800G, när PUSH YOUR COMMANDER visas på menyn enligt punkt 6. Lagring i minnet av koder från den fjärrkontrollen kan göra att det uppstår fel vid fjärrstyrning av TA-VE800G. När fjärrstyrningen med de medföljande koderna misslyckas • Försök i detta fall att lagra koderna en gång till i minnet för att vara säker att koderna registrerats på korrekt sätt. • Om det uppstår svårigheter vid fjärrstyrning via menyn av väljaren INPUT, en direktväljare eller ENTER på en videobandspelare/laserskivspelare efter automatisk registrering av andra tillverkares koder enligt punkt 5, måste koderna lagras manuellt i minnet enligt punkt 6. • Det kan hända att knapparna )/0 på en laserskivspelare, som inte tillverkats av Sony, inte fungerar på korrekt sätt efter kodernas automatiska registrering enligt punkt 5. Lagra i detta fall koderna för )/0 och eventuella andra knappar, som skall användas vid fjärrstyrning av en laserskivspelare, manuellt enligt punkt 6 i minnet. • När en källa registreras som TOSHIBA 2 eller RCA 2, kan inte förstärkarens fjärrkontroll användas för att slå på och av tv:n (strömmen slås inte på när du klickar på TEST). • Det kan hända att vissa koder inte lagrats på korrekt sätt i minnet, trots att RELEASE YOUR COMMANDER visades på menyn. Lagra koderna i detta fall igen i minnet. Följ anvisningarna under rubriken Lagring i minnet av andra tillverkares fjärrstyrningskoder (menyn USER IR CODE SETTING) på sid. 20 när kodernas lagring i minnet misslyckas. • Fjärrstyrningskoder med speciellt vågformat som vissa fjärrkontroller sänder, kan i vissa fall inte lagras i minnet. 19 S