Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Grundläggande

Grundläggande tillvägagångssätt Inspelning Källa för ljud/ Däck/video för inspelning bildåtergivning (kassettdäck, DAT-däck, MD-spelare, video) ç: ljudsignalflöde c: videosignalflöde Inspelning på ett kassettband, DAT-band, en MD-skiva eller ett videband (etc.) kan göras via denna förstärkare. Vi hänvisar till bruksanvisningarna, som levereras med den enhet som spelar in angående detaljer. 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. 2 Klicka på önskad källa (på LD t. ex) vars ljud/ bildåtergivning skall spelas in. 3 Klicka på SUB: SUB USER 0 ( ) p P = + 4 Klicka på REC EDIT: FUNCTION ALL OFF S O VOL U 1 2 3 4 5 N + D 6 7 8 9 10/0 +10 – SIDE A SIDE B REC EDIT EXIT USER 0 ( ) p P = + Reglagen på denna förstärkare underlättar inspelning av önskad ljud/bildåtergivning på anslutet däck eller ansluten video. Direktanslutning mellan källor för ljud/bildåtergivning och däck/video för inspelning krävs inte: efter val av önskad ljud/videokälla på förstärkaren är det möjligt att spela in eller redigera band genom bildskärms-visningen eller på samma sätt som när de respektive reglagen på vald källa och däcket/videon för inspelning används. Kontrollera före inspelningsstart att samtliga ljud/ bildkällor anslutits på korrekt sätt: ç c ç c 5 Klicka på produkten för inspelning (VIDEO t. ex.): S O U N D PLAYER RECORDER FUNCTION VIDEO 1 VIDEO 2 DAT / MD TAPE EXIT VOL + – Knapparna för styrning av båda produkterna visas på menyn. PLAYER avser källan och RECORDER produkten för inspelning: S O U N D b grön pil RECORDER REC FUNCTION L D = ( + p P VIDEO 1 0 ( ) p P EXIT Den gröna pilen anger källan. Vid inspelning skall pilen står vid PLAYER. Ett klick på RECORDER under pågående inspelning kopplar ur källan (PLAYER). 6 Sätt i kassetten för inspelning i produkten för inspelning (i videon t. ex.). Styr vid behov ut inspelningsnivån. 7 Klicka på REC för inspelningsstart. Klicka därefter på PLAYER (. Inspelningen sätts igång: S O U N D b Styrning av produkten för inspelning (när en inspelning inte görs) Klicka på RECORDER. RECORDER blir källan PLAYER. Använd knapparna för styrning av RECORDER för att snabbspola bandet framåt/bakåt, granska den gjorda inspelning o.s.v. Klicka på PLAYER för att återgå till styrning av ursprunglig källa. ALL OFF ALL OFF VOL PLAYER + – RECORDER REC FUNCTION L D = ( + p P VIDEO 1 0 ( ) p P EXIT ALL OFF VOL PLAYER + –

Grundläggande tillvägagångssätt Övervakning av ljudet som spelats in på ett kassettdäck med tre tonhuvuden 1 Klicka på EXIT. 2 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. 3 Klicka på TAPE. Hur en pågående inspelning avbryts Klicka på p på menyn REC EDIT för inspelning. Återgång till huvumenyn Klicka på EXIT. OBS! • Ljudet, som spelas in, återges inte, oavsett att alla knapparna för styrning av RECORDER kan användas. • Efter ett klick på RECORDER under en pågående inspelning, kopplas källan PLAYER ur. • Inspelningen fortsätter när du lämnar menyn REC EDIT genom att klicka på FUNCTION, SOUND eller EXIT. Styrknapparna återgår till knappar för styrning av PLAYER, trots du strax innan klickat på RECORDER. • När du klickar på någon annan källa på menyn FUNCTION SELECT under pågående inspelning, fortsätter inspelningen med inspelning av ljud/ bildåtergivningen från den senast valda källan. • På vissa kassettdäck måste både r REC och ( samtidigt tryckas in för inspelningsstart. Lagra, före inspelningsstart, koderna för inspelningsstart både för Sonys och andra tillverkares produkter på korrekt sätt i minnet på knappen för inspelningsstart på menyn enligt anvisningarna från punkt 1 till 7 under Registrering av andra tillverkares ljud/videokällor (sid. 16 till 19). • Ljudåtergivningen, som sänds ut via utgångarna TAPE på baksidan, kan inte spelas in på däcket för inspelning. • Styrning av ljudkvalitet under pågående inspelning på ett DAT-däck/en MD-spelare, som anslutits till DAT/MD REC OUT, påverkar inte ljudet som spelas in. Tidsstyrt strömavslag Det är möjligt att koppla om förstärkare till tidsstyrt strömavslag som används för att automatiskt slå av strömmen efter att det förvalda antalet timmar och minuter gått ut. 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. 2 Klicka på SLEEP: FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 SLEEP 3 Klicka lämpligt antal gånger på TIMER för att välja önskat antal minuter till strömavslaget. Tiden ändras enligt följande: SLEEP TIMER SETTING HOUR RETURN MIN SEC 2 : 00 : 00 SLEEP – + EXIT EXIT n 2:00:00 n 1:30:00n 1:00:00 n 0:30:00 n OFF Val av exakt antal minuter Tryck på + eller – för att ändra tiden till tidstyrt ström avslag med en minuts intervaller. Upp till fem timmar kan anges. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Efter att det tidsstyrda strömavslaget kopplats in visas SLEEP högst upp till vänster på huvudmenyn. SLEEP FUNCTION ALL OFF Kontroll av återstående tid tills strömmen slås av Tryck på FUNCTION och sedan på SLEEP. Återstående tid till tidsstyrt strömavslag visas i teckenfönstret. 25 S