Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

1 Stlačte tlačidlo .

1 Stlačte tlačidlo . Tlačidlo 2 Pomocou ovládacieho kolieska upravte expozíciu. Smerom k značke + (nad): Zosvetlenie fotografie. Smerom k značke – (pod): Stmavenie fotografie. Štandardná expozícia 3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt. Techniky fotografovania • Upravte úroveň kompenzácie po kontrole nasnímanej fotografie. • Použitím snímania s posunom expozície môžete nasnímať viac fotografií s expozíciou posunutou na stranu plus alebo mínus (s. 121). Poznámka • Túto položku nie je možné nastaviť, keď je režim expozície nastavený na hodnoty AUTO, AUTO+ alebo na výber scény. Snímanie počas kontroly obrazovky použitím histogramu Histogram predstavuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixelov príslušného jasu na snímke. Počet pixelov Tma Svetlo 104

Tlačidlo MENU t 2 t [Histogram] t [On] • Namiesto podrobného zobrazenia sa po opakovanom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle zobrazí histogram. Histogram sa zmení podľa kompenzácie expozície. Obrázok vpravo je iba príklad. Snímanie s kompenzáciou expozície na pozitívnej strane zosvetlí celý záber, pričom spôsobí posun celého histogramu na svetlú stranu (pravá strana). Ak sa kompenzácia expozície používa na negatívnej strane, histogram sa posunie na druhú stranu. Oba konce histogramu zobrazujú preexponovanú alebo podexponovanú časť. Tieto oblasti nie je možné neskôr obnoviť pomocou počítača. V prípade potreby upravte expozíciu a nasnímajte fotografiu znova. Poznámky • Histogram indikuje finálny zaznamenaný záber. Indikuje stav záberu, ktorý práve sledujete na obrazovke. Histogram sa bude líšiť na základe nastavenia clony atď. • Histogram sa líši medzi snímaním a prehrávaním v nasledujúcich situáciách: – pri blysnutí blesku. – ak má objekt nízky jas (napríklad nočná scenéria). Používanie funkcie snímania Úprava intenzity svetla blesku (kompenzácia blesku) Keď snímate s bleskom, môžete upraviť iba množstvo svetla blesku bez zmeny kompenzácie expozície. Môžete zmeniť iba expozíciu hlavného objektu, ktorý je v dosahu blesku. 105