Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Nastavenie ISO

Nastavenie ISO Citlivosť na svetlo je vyjadrená číslom ISO (index odporúčaných expozícií). Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je citlivosť. 1 Stlačením tlačidla ISO na ovládacom tlačidle zobrazíte obrazovku na nastavenie citlivosti ISO. 2 Pomocou tlačidla v/V na ovládacom tlačidle vyberte požadované nastavenie. • Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je úroveň šumu. • Ak vyberiete možnosť [Multi Frame NR], vyberte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel b/B. Poznámky • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, Sweep Panorama alebo na výber scény, pre funkciu ISO sa pevne nastaví hodnota AUTO a vy nemôžete vybrať iné hodnoty ISO. • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu P/A/S a pre funkciu ISO je nastavená hodnota [AUTO], hodnota ISO sa automaticky nastavuje v rozsahu od ISO 100 do ISO 1600. • Nastavenie [AUTO] nie je k dispozícii v režime expozície M. Ak použitím nastavenia [AUTO] zmeníte režim expozície na M, prepne sa na hodnotu [100]. Nastavte citlivosť ISO na základe podmienok snímania. Redukcia šumu pri viacerých snímkach (Multi Frame NR) Fotoaparát automaticky nepretržite nasníma viac fotografií, skombinuje tieto zábery, zredukuje šum a zaznamená jeden záber. V režime redukcie šumu pri viacerých snímkach môžete vybrať väčšie hodnoty ISO než je maximálna citlivosť ISO. Ako záber sa zaznamená jeden skombinovaný záber. Poznámky • Stlačte tlačidlo spúšte a podržte ho stlačené, kým sa snímanie nezastaví. • Ak je funkcia [Image: Quality] nastavená na hodnotu [RAW] alebo na hodnotu [RAW & JPEG], nemôžete používať túto funkciu. • Nie je možné používať ani blesk, optimalizáciu dynamického rozsahu a funkciu [Auto HDR]. 108

Automatická kompenzácia jasu a kontrastu (dynamický rozsah) Tlačidlo D-RANGE t vyberte požadované nastavenie Tlačidlo D-RANGE (Off) (D- RangeOptimizer) (Auto HDR) Nepoužívajú sa funkcie DRO/automatické HDR. Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom a pozadím, čím sa vytvorí fotografia s optimálnym jasom a optimálnou gradáciou. Nasníma tri zábery s rôznymi expozíciami a potom prekryje správne exponovaný záber, jasné oblasti podexponovaného záberu a tmavé oblasti preexponovaného záberu, aby vznikol záber s bohatou gradáciou. Zaznamenajú sa dva zábery: záber so správnou expozíciou a prekrytý záber. Korekcia jasu fotografie (optimalizácia dynamického rozsahu) Používanie funkcie snímania 1 Tlačidlo D-RANGE t (D-RangeOptimizer) 2 Vyberte optimálnu úroveň pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle. (Auto) (Úroveň)* Automaticky koriguje jas. Optimalizuje gradáciu nasnímaného obrázka v každej oblasti obrázka. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu Lv1 (slabá) a Lv5 (silná). * Lv_ so značkou označuje aktuálne vybratý krok. 109