Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky • Pri

Poznámky • Pri výbere scény s hodnotou [Sunset], [Night View], [Night Portrait] alebo [Hand-held Twilight] je pevne nastavená hodnota [Off]. Pri výbere iných režimov v rámci výberu scény je pevne nastavená hodnota [Auto]. • Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý. Vyberte vhodnú úroveň tak, že skontrolujete zaznamenaný záber, najmä v prípade rozšírenia niektorého z efektov. Automatická kompenzácia s bohatou gradáciou (automaticky vysoký dynamický rozsah) 1 Tlačidlo D-RANGE t (Auto HDR) 2 Vyberte optimálnu úroveň pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle. (Auto Exposure Diff.) (Úroveň rozdielu expozície)* Automaticky upravuje rozdiel expozície. Nastavuje rozdiel expozície na základe kontrastu objektu. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu 1.0Ev (slabá) a 6.0Ev (silná). Príklad: Pri výbere možnosti 2.0Ev sa prekryjú tri zábery: záber s nastavenou hodnotou –1.0Ev, záber so správnou expozíciou a záber s nastavenou hodnotou +1.0Ev. * _Ev so značkou označuje aktuálne vybratý krok. Technika fotografovania • Keďže sa spúšť uvoľní trikrát pre jednu snímku, snažte sa zohľadniť nasledujúce skutočnosti: – Túto funkciu používajte, keď sa objekt nehýbe, alebo keď nebliká. – Nemeňte kompozíciu. Poznámky • Túto funkciu nemôžete používať so zábermi vo formáte RAW. • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, Sweep Panorama alebo výber scény, nemôžete vybrať možnosť [Auto HDR]. 110

• Pri nastavení uzávierky pre úsmev nemôžete vybrať možnosť [Auto HDR]. Ak zapnete funkciu uzávierky pre úsmev a je vybratá možnosť [Auto HDR], fotoaparát dočasne použije nastavenie DRO. • Ďalšiu snímku môžete nasnímať až potom, ako sa skončí proces zachytávania po predchádzajúcom snímaní. • V závislosti od rozdielu svietivostí objektu a podmienok snímania sa vám nemusí podariť dosiahnuť požadovaný efekt. • Keď sa používa blesk, táto funkcia má minimálny účinok. • Keď je kontrast scény nízky, fotoaparát roztrasený alebo objekt rozmazaný, nemusí sa vám podariť nasnímať kvalitné snímky HDR. Ak fotoaparát zistí problém, na zaznamenanom zábere sa zobrazí indikátor , ktorý vás o tom informuje. Ak je to potrebné, nasnímajte svoju snímku ešte raz a dávajte pri tom pozor na kontrast alebo rozmazanie. Používanie funkcie snímania 111