Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie funkcie

Používanie funkcie zobrazenia Prehrávanie fotografií Posledná zaznamenaná fotografia sa zobrazuje na displeji LCD. 1 Stlačte tlačidlo . Tlačidlo 2 Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte záber. Návrat do režimu snímania Znova stlačte tlačidlo . Prepnutie zobrazenia zaznamenaných údajov Stlačte tlačidlo DISP na ovládacom tlačidle. Po každom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle sa displej zmení nasledujúcim spôsobom. S údajmi o snímaní Zobrazenie histogramu Bez údajov o snímaní Výber priečinka na prehrávanie Tlačidlo MENU t 2 t [Select Folder] t vyberte požadovaný priečinok Výber orientácie pri prehrávaní fotografie zaznamenanej s orientáciou na výšku Tlačidlo MENU t 2 t [Playback Display] t vyberte požadované nastavenie 124

Poznámka • Pri prehrávaní na televíznom prijímači alebo v počítači sa fotografia zobrazí s orientáciou na výšku, a to aj v prípade, ak bola vybratá možnosť [Manual Rotate]. Posúvanie panoramatických záberov Vyberte panoramatický záber a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ešte raz stlačte toto tlačidlo. Obrázky nasnímané s použitím funkcie 3D Sweep Panorama nie je možné posúvať. Prehrávanie s posúvaním nie je k dispozícii pre zábery zaznamenané s použitím funkcie [3D Pan.: Image Size] nastavenej na hodnotu [16:9]. Prehrávanie videozáznamov 1 Tlačidlo MENU t 1 t [Still/Movie Select] t [Movie] 2 Vyberte požadovaný videozáznam pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Počas prehrávania videozáznamov Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania Rýchle prevíjanie dopredu Rýchle prevíjanie dozadu Pomalé prevíjanie dopredu Pomalé prevíjanie dozadu Nastavenie hlasitosti zvuku Zobrazenie informácií Používanie ovládacieho tlačidla alebo ovládacieho kolieska z B b Otáčanie ovládacieho kolieska doprava počas pozastavenia Otáčanie ovládacieho kolieska doľava počas pozastavenia V t v/V v Používanie funkcie zobrazenia 125