Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Prepnutie na zobrazenie

Prepnutie na zobrazenie zoznamu fotografií Tlačidlo MENU t 1 t [Image Index] t vyberte požadovaný počet záberov na zobrazenie na strane • Zoznam záberov môžete zobraziť aj pomocou tlačidla . Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií Pri vyberaní požadovanej fotografie stlačte stred ovládacieho tlačidla. Prepnutie na obrazovku registra videozáznamov Ak chcete zobraziť videozáznamy na obrazovke registra videozáznamov, vyberte na karte položku (videozáznam) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Karta na prepínanie medzi statickými zábermi a videozáznamami Automatické prehrávanie fotografií (prezentácia) Tlačidlo MENU t 1 t [Slide Show] t [Enter] Nasnímané fotografie sa prehrávajú v poradí (prezentácia). Po prehraní všetkých fotografií sa prezentácia automaticky zastaví. • Predchádzajúci alebo nasledujúci záber môžete zobraziť pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle. • Prezentáciu nie je možné pozastaviť. Skončenie uprostred prehrávania prezentácie Stlačte stred ovládacieho tlačidla. Výber intervalu medzi fotografiami v prezentácii Tlačidlo MENU t 1 t [Slide Show] t [Interval] t vyberte požadovaný počet sekúnd 128

Opakované prehrávanie Tlačidlo MENU t [On] 1 t [Slide Show] t [Repeat] t Prehrávanie videozáznamov V jednej prezentácii nemôžete súčasne prehrávať statické zábery aj videozáznamy. Pomocou funkcie [Still/Movie Select] prepnite na prehrávanie videozáznamov a potom vyberte typ videozáznamu. Tlačidlo MENU t 1 t [Slide Show] t [Movie Type] t vyberte požadovaný typ videozáznamu Prehrávanie trojrozmerných záberov Ak pripojíte fotoaparát k televíznemu prijímaču kompatibilnému s funkciami prehrávania trojrozmerných záberov pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne), môžete prehrávať trojrozmerné zábery zaznamenané s použitím režimu 3D Sweep Panorama. Podrobnejšie informácie o trojrozmernom snímaní nájdete na strane 205. Pozrite si aj návod na používanie, ktorý sa dodáva s televíznym prijímačom. Tlačidlo MENU t 1 t [Slide Show] t [Image Type] t [Display 3D Only] Používanie funkcie zobrazenia 129