Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Ochrana fotografií

Ochrana fotografií (ochrana proti zmazaniu) Fotografie môžete chrániť pred náhodným vymazaním. Ochrana vybratých fotografií a zrušenie ochrany vybratých fotografií 1 Tlačidlo MENU t 1 t [Protect] t [Multiple Img.] 2 Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte fotografiu, ktorú chcete chrániť, a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Na vybratej fotografii sa zobrazí značka -. • Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte stred ovládacieho tlačidla. - 3 Ak chcete chrániť ďalšie fotografie, zopakujte krok 2. 4 Stlačte tlačidlo MENU. 5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Enter] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Zrušenie ochrany všetkých záberov alebo videozáznamov Môžete zrušiť ochranu všetkých záberov v aktuálne vybratom priečinku alebo všetkých videozáznamov s rovnakým dátumom. Tlačidlo MENU t 1 t [Protect] t [Cancel All Images] alebo [Cancel All Movies] 134

Vymazávanie fotografií (vymazať) Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Pred odstránením skontrolujte, či chcete záber naozaj odstrániť. Poznámka • Chránené zábery nie je možné odstrániť. Vymazanie aktuálne zobrazenej fotografie 1 Zobrazte fotografiu, ktorú chcete vymazať, a potom stlačte tlačidlo . Tlačidlo 2 Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Delete] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Vymazanie vybratých fotografií 1 Tlačidlo MENU t 1 t [Delete] t [Multiple Img.] 2 Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte fotografie, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Na vybratej fotografii sa zobrazí značka . Celkový počet Používanie funkcie zobrazenia 3 Ak chcete vymazať ďalšie fotografie, zopakujte krok 2. 135