Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky • Pred

Poznámky • Pred použitím karty Eye-Fi nastavte prístupový bod bezdrôtovej siete LAN a cieľové miesto pre odosielanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva s kartou Eye-Fi. • Karty Eye-Fi sa predávajú v USA, Kanade, Japonsku a v niektorých krajinách EÚ (stav k marcu 2010). • Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa priamo na výrobcu alebo dodávateľa. • Karty Eye-Fi sa môžu používať iba v krajinách alebo oblastiach, v ktorých boli zakúpené. Karty Eye-Fi používajte v súlade so zákonmi krajín alebo oblastí, v ktorých ste kartu zakúpili. • Karty Eye-Fi zahŕňajú aj podporu pre bezdrôtové siete LAN. Nevkladajte karty Eye-Fi do fotoaparátu v prípadoch, v ktorých to nie je povolené, ako napríklad v lietadle. Ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi, nastavte funkciu [Upload Settings] na hodnotu [Off]. Keď je funkcia [Upload Settings] nastavená na hodnotu [Off], na obrazovke sa zobrazí indikátor . • Keď používate úplne novú kartu Eye-Fi po prvýkrát, pred formátovaním karty skopírujte inštalačný súbor správcu karty Eye-Fi, ktorý sa nachádza na karte, do počítača. • Kartu Eye-Fi používajte po aktualizácii firmvéru na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v príručke dodanej s kartou Eye-Fi. • Funkcia šetrenia energie fotoaparátu nepracuje počas odovzdávania záberov. • Ak sa zobrazuje indikátor (chyba), vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte alebo vypnite a znova zapnite napájanie. Ak sa znova zobrazí indikátor , karta Eye-Fi je pravdepodobne poškodená. • Komunikácia prostredníctvom siete Wi-Fi môže byť ovplyvnená inými komunikačnými zariadeniami. Ak je intenzita signálu slabá, presuňte sa bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi. • Podrobnosti o typoch súborov, ktoré je možné odovzdávať, nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva s kartou Eye-Fi. • Ak odovzdáte záber, ktorý bol zaznamenaný s funkciou [GPS On/Off] nastavenou na hodnotu [On], informácie záberov o polohe môžu byť k dispozícii pre tretie strany. Ak tomu chcete zabrániť, nastavte funkciu [GPS On/Off] na hodnotu [Off] (s. 141) (len model SLT-A55V). • Tento produkt nepodporuje režim EMM „Endless Memory Mode“ karty Eye- Fi. Zabezpečte, aby bol pre kartu Eye-Fi, ktorú vložíte do tohto produktu, vypnutý režim EMM. 152

Zmena nastavenia redukcie šumu Vypnutie redukcie šumu pri snímaní s dlhými expozičnými časmi Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na jednu sekundu alebo viac (snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu sa zapne na rovnaký čas, na ktorý je otvorená uzávierka. Toto slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhé expozície. Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a nemôžete nasnímať ďalšiu fotografiu. Výberom možnosti [On] môžete uprednostniť kvalitu fotografie. Výberom možnosti [Off] môžete uprednostniť načasovanie snímania. Tlačidlo MENU t 3 t [Long Exposure NR] t [Off] Poznámky • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama, Continuous Advance Priority AE, nepretržité snímanie alebo nepretržité snímanie s posunom expozície, režim [Hand-held Twilight] v rámci výberu scény, alebo ak je funkcia ISO nastavená na hodnotu [Multi Frame NR], redukcia šumu sa nevykonáva, a to ani v prípade, ak je nastavená na hodnotu [On]. • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+ alebo na výber scény, nemôžete vypnúť redukciu šumu. Nastavenie redukcie šumu pri nastavení vysokej citlivosti ISO Fotoaparát redukuje šum, ktorý je ešte výraznejší, keď je nastavená vysoká citlivosť fotoaparátu. Výberom možnosti [Auto] môžete uprednostniť kvalitu fotografie. Výberom možnosti [Weak] môžete uprednostniť načasovanie snímania. Zmena nastavenia Tlačidlo MENU t 3 t [High ISO NR] t vyberte požadované nastavenie 153