Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Tlač fotografií

Tlač fotografií Definovanie parametrov DPOF Použitím fotoaparátu môžete pred tlačou v obchode alebo doma určiť statické zábery a počet kópií, ktoré chcete vytlačiť. Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu. Parametre formátu DPOF zostávajú uložené s fotografiami aj po ich vytlačení. Odporúča sa zrušiť ich po vytlačení fotografií. Definovanie a zrušenie parametrov DPOF pre vybraté fotografie 1 Tlačidlo MENU t 1 t [Specify Printing] t [DPOF Setup] t [Multiple Img.] 2 Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte záber. 3 Vyberte počet hárkov a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. • Ak chcete zrušiť definované parametre DPOF, nastavte číslo na hodnotu „0“. 4 Stlačte tlačidlo MENU. 5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Enter] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Poznámky • Pre dátové súbory RAW nemôžete definovať parametre DPOF. • Maximálna nastaviteľná hodnota je 9. 178

Označenie fotografií dátumom Pri tlači fotografií ich môžete označiť dátumom. Poloha dátumu (vnútri alebo mimo záberu, veľkosť znakov atď.) závisí od tlačiarne. Tlačidlo MENU t Imprint] t [On] 1 t [Specify Printing] t [Date Poznámka • Túto funkciu nemusia ponúkať všetky tlačiarne. Tlač fotografií 179