Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

triangulácie povolená

triangulácie povolená satelitmi GPS je asi 30 m. V závislosti od prostredia, v ktorom sa nachádzate, môže byť chyba triangulácie väčšia. V takom prípade sa vaša aktuálna poloha nemusí zhodovať s miestom na mape určenom na základe informácií systému GPS. Okrem toho sú satelity GPS kontrolované Ministerstvom obrany USA a stupeň presnosti môže byť zmenený zámerne. • Chyba počas procesu triangulácie Fotoaparát získava informácie o polohe približne každých 15 sekúnd počas triangulácie. Medzi získaním informácií o polohe a zaznamenaním informácií do záberu je malý časový rozdiel, preto sa skutočná zaznamenaná poloha nemusí presne zhodovať s miestom určeným na mape na základe informácií systému GPS. Zemepisný súradnicový systém Používa sa zemepisný súradnicový systém „WGS-84“. Informácie o zákaze používania systému GPS v lietadle Počas štartovania a pristávania lietadla vypnite fotoaparát, keď vás na to vyzve palubné hlásenie. Ďalšie obmedzenia Používajte systém GPS podľa predpisov platných na mieste alebo v situácii, v ktorej sa nachádzate. 204

Trojrozmerné snímky Poznámky k zaznamenávaniu • Režim [3D Panorama] nie je vhodný pri snímaní: – objektov v pohybe. – objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu. – objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice, a objektov s nízkym kontrastom, ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik. • Režim [3D Panorama] sa ako režim zaznamenávania môže prerušiť v nasledujúcich situáciách: – ak fotoaparát posúvate alebo nakláňate príliš rýchlo alebo príliš pomaly. – ak dochádza k nadmerným otrasom fotoaparátu. • Ak sa vám za daný čas nepodarí posúvať alebo nakláňať fotoaparát tak, aby ste zachytili celý objekt, v zostavenom zábere sa zobrazí čierna oblasť. Ak k tomu dôjde, posúvajte fotoaparát rýchlejšie, aby sa podarilo zaznamenať celý panoramatický záber. • Keďže dochádza k pospájaniu viacerých záberov, oblasti spojov sa nezaznamenajú plynulo. • Pri zhoršených podmienkach osvetlenia môžu byť zábery rozmazané. • Pri blikajúcom osvetlení, ako je napríklad svetlo fluorescenčnej lampy, sa zábery nemusia zaznamenať správne. • Keď sa úrovne jasu, farby a zaostrenia uhla trojrozmerného panoramatického snímania výrazne líšia od úrovní uhla, v ktorom ste uzamkli zaostrenie a expozíciu pomocou zámku AE/ AF, snímanie nebude úspešné. Ak k tomu dôjde, zmeňte uhol uzamknutia a zopakujte snímanie. • K dispozícii je iba snímanie vo vodorovnom smere. • Podrobnosti o procedúre slúžiacej na snímanie trojrozmerných záberov nájdete na strane 69. Poznámka k prehrávaniu trojrozmerných záberov Pri prehrávaní trojrozmerných záberov na displeji LCD fotoaparátu alebo v televíznom prijímači, ktorý nie je kompatibilný s prehrávaním trojrozmerných záberov, sa zábery prehrávajú bez trojrozmerného efektu. Poznámky k súborom trojrozmerných záberov • Trojrozmerné zábery vznikajú kombináciou súboru JPEG a súboru MPO. Ak vymažete 205 Iné

 • Page 1 and 2:

  Digitálny fotoaparát s vymeniteľ

 • Page 3 and 4:

  Informácie pre európskych spotreb

 • Page 5 and 6:

  Informácie o používaní fotoapar

 • Page 7 and 8:

  Nejedná sa o skutočné fotografie

 • Page 9 and 10:

  Používanie funkcie snímania Sní

 • Page 11 and 12:

  Používanie funkcie zobrazenia Zme

 • Page 13 and 14:

  Identifikácia súčastí Podrobnos

 • Page 15 and 16:

  S Snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia)

 • Page 17 and 18:

  I Kryt pripájacej plochy • Využ

 • Page 19 and 20:

  Poznámky • Doba nabíjania sa l

 • Page 21 and 22:

  Dostupné pamäťové karty • S t

 • Page 23 and 24:

  Efektívne používanie akumulátor

 • Page 25 and 26:

  Poznámky k používaniu kariet „

 • Page 27 and 28:

  Odpojenie objektívu od fotoaparát

 • Page 29 and 30:

  5 Zopakovaním kroku 4 nastavte ďa

 • Page 31 and 32:

  Používanie dodávaného prísluš

 • Page 33 and 34:

  Kontrola počtu fotografií, ktoré

 • Page 35 and 36:

  - používa sa akumulátor nabíjan

 • Page 37 and 38:

  Čistenie obrazového snímača Pra

 • Page 39 and 40:

  4 Použite ofukovač na vyčistenie

 • Page 41 and 42:

  Prepnutie obrazovky s informáciami

 • Page 43 and 44:

  Zobrazenie informácií o zázname

 • Page 45 and 46:

  Zobrazenie informácií o zázname

 • Page 47 and 48:

  Výber funkcie alebo nastavenia Fun

 • Page 49 and 50:

  Funkcie volené tlačidlom Fn (Funk

 • Page 51 and 52:

  Panorama: Size (146) Panorama: Dire

 • Page 53 and 54:

  Ponuka prehrávania Delete (135) St

 • Page 55 and 56:

  Ponuka nastavenia LCD Brightness (1

 • Page 57 and 58:

  Snímanie fotografie bez otrasov fo

 • Page 59 and 60:

  Poznámka • Funkcia SteadyShot ne

 • Page 61 and 62:

  4 Keď sa používa objektív s tra

 • Page 63 and 64:

  Nastavenie nepretržitého snímani

 • Page 65 and 66:

  (Portrait) (Sports Action) (Macro)

 • Page 67 and 68:

  Snímanie panoramatických záberov

 • Page 69 and 70:

  Tipy na snímanie panoramatických

 • Page 71 and 72:

  Snímanie fotografie požadovaným

 • Page 73 and 74:

  Snímanie ovládaním rozostrenia p

 • Page 75 and 76:

  Kontrola rozmazania pozadia (tlači

 • Page 77 and 78:

  3 Upravte zaostrenie a nasnímajte

 • Page 79 and 80:

  Poznámky • Indikátor (upozornen

 • Page 81 and 82:

  4 Čiastočným stlačením tlačid

 • Page 83 and 84:

  Poznámky • Zorný uhol videozáz

 • Page 85 and 86:

  Dostupný čas nahrávania pre vide

 • Page 87 and 88:

  Používanie funkcie snímania Výb

 • Page 89 and 90:

  Meranie presnej vzdialenosti od obj

 • Page 91 and 92:

  Výber oblasti zaostrenia (oblasť

 • Page 93 and 94:

  Kontrola zaostrenia zväčšením z

 • Page 95 and 96:

  Rozpoznávanie tvárí Používanie

 • Page 97 and 98:

  Citlivosť detekcie úsmevov Citliv

 • Page 99 and 100:

  (Flash Off) (Autoflash) (Fill-flash

 • Page 101 and 102:

  Snímanie s bezdrôtovým bleskom S

 • Page 103 and 104:

  3 Stlačením tlačidla AEL uzamkni

 • Page 105 and 106:

  Tlačidlo MENU t 2 t [Histogram] t

 • Page 107 and 108:

  Poznámky • Ak nie je možné ur

 • Page 109 and 110:

  Automatická kompenzácia jasu a ko

 • Page 111 and 112:

  • Pri nastavení uzávierky pre

 • Page 113 and 114:

  Možnosti (Contrast), (Saturation)

 • Page 115 and 116:

  Úprava vyváženia bielej farby po

 • Page 117 and 118:

  1 Tlačidlo WB na ovládacom tlači

 • Page 119 and 120:

  Výber dynamického režimu Tento f

 • Page 121 and 122:

  2 Upravte zaostrenie a nasnímajte

 • Page 123 and 124:

  1 Tlačidlo na ovládacom tlačidle

 • Page 125 and 126:

  Poznámka • Pri prehrávaní na t

 • Page 127 and 128:

  Zväčšenie záberov Statický zá

 • Page 129 and 130:

  Opakované prehrávanie Tlačidlo M

 • Page 131 and 132:

  B Zobrazenie Význam Informácie fu

 • Page 133 and 134:

  Zobrazenie Význam Optimalizácia d

 • Page 135 and 136:

  Vymazávanie fotografií (vymazať)

 • Page 137 and 138:

  Prezeranie záberov na televíznej

 • Page 139 and 140:

  Používanie programu „BRAVIA“

 • Page 141 and 142:

  Zmena nastavenia Nastavenie funkcie

 • Page 143 and 144:

  Skrátenie času potrebného na zí

 • Page 145 and 146:

  Nastavenie veľkosti a kvality foto

 • Page 147 and 148:

  Režim [AVCHD] Režim [MP4] 480) (1

 • Page 149 and 150:

  Nastavenie spôsobu záznamu na pam

 • Page 151 and 152:

  • Podľa typu pamäťovej karty m

 • Page 153 and 154: Zmena nastavenia redukcie šumu Vyp
 • Page 155 and 156: Zmeny funkcie tlačidiel Zmeny funk
 • Page 157 and 158: Tlačidlo MENU t [Enable] 1 t [Rele
 • Page 159 and 160: Nastavenie doby zobrazenia fotograf
 • Page 161 and 162: Obnovenie predvolených nastavení
 • Page 163 and 164: Položky Obnovenie na hodnotu Slide
 • Page 165 and 166: Odporúčané počítačové prostr
 • Page 167 and 168: ROM (je súčasťou dodávky), nain
 • Page 169 and 170: Používanie programu „PMB“ Apl
 • Page 171 and 172: Názov súboru Priečinok Typ súbo
 • Page 173 and 174: Vytvorenie disku s videozáznamom M
 • Page 175 and 176: 1 Vyberte videozáznamy vo formáte
 • Page 177 and 178: Vytvorenie disku v kvalite obrazu s
 • Page 179 and 180: Označenie fotografií dátumom Pri
 • Page 181 and 182: Zväčšenie 1,10 × s 50 mm objekt
 • Page 183 and 184: Kapacita typická 7,7 Wh (1 080 mAh
 • Page 185 and 186: Označenia alebo ® však nie sú
 • Page 187 and 188: • Akumulátor je nepoužiteľný
 • Page 189 and 190: • Snímate v režime manuálneho
 • Page 191 and 192: • Použite softvér „PMB“ na
 • Page 193 and 194: Nie je možné kopírovať zábery.
 • Page 195 and 196: Keď zapnete fotoaparát, zobrazí
 • Page 197 and 198: Počas vykonávania tejto redukcie
 • Page 199 and 200: Preventívne opatrenia Fotoaparát
 • Page 201 and 202: snímanie, ktorým si overíte, či
 • Page 203: GPS (len model SLT-A55V) Tento syst
 • Page 207 and 208: Register Register Číselné 3D ...
 • Page 209 and 210: Oblasť automatického zaostrenia .
 • Page 211 and 212: Poznámky k licencii Fotoaparát ob
 • Page 213 and 214: 213