Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Vloženie akumulátora

Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne) 1 Posunutím otváracej páčky krytu otvorte kryt. 2 Akumulátor úplne zasuňte, pričom jeho špičkou zároveň zatlačte na zaisťovaciu páčku. Zaisťovacia páčka 3 Vložte pamäťovú kartu. • Vložte pamäťovú kartu tak, aby so zacvaknutím zapadla na svoje miesto. Orezaný roh karty musí byť pri vkladaní nasmerovaný tak, ako je znázornené na ilustrácii. Dajte pozor, aby bol orezaný roh nasmerovaný správne. 4 Zatvorte kryt. 20

Dostupné pamäťové karty • S týmto fotoaparátom je možné používať iba pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, SD, SDHC a SDXC. Karta MultiMediaCard sa s týmto fotoaparátom nemôže používať. Nedá sa však zaručiť, že všetky funkcie pamäťových kariet budú pracovať správne. • V odkazoch, ktoré obsahuje tento Návod na používanie, sa pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO- HG Duo“ označujú ako pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ a pamäťové karty SD, SDHC a SDXC sa označujú ako pamäťové karty SD. • Pri nahrávaní videozáznamov sa odporúča používať nasledujúce pamäťové karty. – (Mark2) („Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)) – („Memory Stick PRO-HG Duo“) – Pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC, pamäťová karta SDXC (trieda Class 4 alebo vyššia) • Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do počítačov a AV zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT, a nie je možné ani prehrávať ich v týchto počítačoch a zariadeniach. Pred pripojením zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty. Keď sa zobrazí táto výzva, neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.) Príprava fotoaparátu Vybratie akumulátora Vypnite fotoaparát a vysuňte zaisťovaciu páčku v smere šípky. Dajte pozor, aby pri manipulácii akumulátor nevypadol. Zaisťovacia páčka 21