Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

• Ak indikátor

• Ak indikátor prístupu svieti, nevyberajte pamäťovú kartu ani akumulátor a nevypínajte ani napájanie. Mohli by sa poškodiť údaje. • Ak umiestnite pamäťovú kartu do blízkosti silne zmagnetizovaného materiálu alebo ak použijete pamäťovú kartu v prostredí náchylnom na vznik statickej elektriny alebo v prostredí s elektromagnetickým žiarením, môžu sa poškodiť údaje. • Odporúčame vám zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk počítača. • Pamäťovú kartu počas prenášania alebo skladovania vkladajte do dodávaného puzdra. • Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody. • Nedotýkajte sa vodivých kontaktov pamäťovej karty rukami ani kovovými predmetmi. • Keď je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu nastavený do polohy LOCK, nemôžete vykonávať operácie, ako je napríklad nahrávanie alebo odstraňovanie obrázkov. • Pri pamäťových kartách naformátovaných použitím počítača nie je možné zaručiť, že budú fungovať v tomto fotoaparáte. Na formátovanie pamäťových kariet používajte fotoaparát. • Rýchlosť čítania a zápisu údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého vybavenia. • Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte príliš na pero. • Na samotné pamäťové karty nenalepujte žiadne štítky. • Pamäťové karty nerozoberajte ani neupravujte. • Nenechávajte pamäťové karty v dosahu malých detí. Mohli by ich omylom prehltnúť. 24

Poznámky k používaniu kariet „Memory Stick“ s fotoaparátom Typy kariet „Memory Stick“, ktoré je možné používať s týmto fotoaparátom, sú uvedené v tabuľke nižšie. Nedá sa však zaručiť, že všetky funkcie karty „Memory Stick PRO Duo“ budú pracovať správne. „Memory Stick PRO Duo“* 1 * 2 * 3 „Memory Stick PRO-HG Duo“* 1 * 2 „Memory Stick Duo“ „Memory Stick“ a „Memory Stick PRO“ K dispozícii s fotoaparátom Nie je k dispozícii s fotoaparátom Nie je k dispozícii s fotoaparátom *1 S touto kartou je k dispozícii funkcia MagicGate. MagicGate je technológia na ochranu autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania. Nahrávanie a prehrávanie údajov, ktoré vyžadujú funkcie MagicGate, nie je možné vykonávať v tomto fotoaparáte. *2 Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom paralelného rozhrania. *3 Keď používate karty „Memory Stick PRO Duo“ na nahrávanie videozáznamov, môžete použiť iba karty s označením Mark2. Príprava fotoaparátu Poznámky k používaniu karty „Memory Stick Micro“ (predáva sa samostatne) • Tento produkt je kompatibilný s médiami „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je skratka z anglického označenia „Memory Stick Micro“. • Ak chcete s fotoaparátom používať kartu „Memory Stick Micro“, nezabudnite vložiť kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo. Ak vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo, nemusí sa vám ju podariť vybrať z fotoaparátu. • Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ich omylom prehltnúť. 25