Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Príprava fotoaparátu

Príprava fotoaparátu Nastavenie dátumu Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie dátumu a času. 1 Nastavením vypínača napájania do polohy ON zapnite fotoaparát. Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na nastavenie dátumu a času. • Ak chcete fotoaparát vypnúť, nastavte vypínač do polohy OFF. 2 Skontrolujte, či je na displeji LCD vybratá položka [Enter], a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. 3 Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle vyberte oblasť a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. 4 Jednotlivé položky sa vyberajú pomocou tlačidiel b/B a numerické hodnoty sa nastavujú pomocou tlačidiel v/V. [Daylight Svg.:]: slúži na zapnutie alebo vypnutie nastavenia letného času. [Date Format:]: slúži na výber formátu zobrazenia dátumu. • Hodnota 12:00 AM zodpovedá polnoci a hodnota 12:00 PM poludniu. 28

5 Zopakovaním kroku 4 nastavte ďalšie položky a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. 6 Skontrolujte, či je vybratá položka [Enter], a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Zrušenie operácie nastavenia dátumu a času Stlačte tlačidlo MENU. Opätovné nastavenie dátumu a času Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa automaticky zobrazí obrazovka na nastavenie dátumu a času. Ak chcete nastaviť dátum a čas pri ďalších zapnutiach, musíte použiť ponuku. Tlačidlo MENU t 1 t [Date/Time Setup] Príprava fotoaparátu Opätovné nastavenie oblasti Môžete nastaviť oblasť, v ktorej používate fotoaparát. To vám umožňuje nastaviť miestnu oblasť pri používaní fotoaparátu v zahraničí. Tlačidlo MENU t 1 t [Area Setting] Zachovanie nastavenia dátumu a času Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení bez ohľadu na to, či je fotoaparát zapnutý a či je nainštalovaný akumulátor. Podrobnejšie informácie nájdete na strane 200. 29