Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Zneškodňovanie

Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. UPOZORNENIE • NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ! • POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH. • NEVYSTAVUJTE OHŇU! • NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60 °). • NEROZOBERAŤ! • NESKRATOVAŤ! 4

Informácie o používaní fotoaparátu Postup snímania • Tento fotoaparát poskytuje dva režimy snímania: režim displeja LCD, pri ktorom sa používa displej LCD, a režim hľadáčika, pri ktorom sa používa hľadáčik. • Zaznamenané zábery sa môžu líšiť od záberov, ktoré sa zobrazovali pred nahrávaním. Poznámky k funkciám dostupným s fotoaparátom • Ak chcete zistiť, či toto zariadenie je kompatibilné so štandardom 1080 60i alebo so štandardom 1080 50i, hľadajte nasledujúce značky na dolnej strane fotoaparátu. Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 60i: 60i Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 50i: 50i • Pri prezeraní trojrozmerných záberov zaznamenaných pomocou fotoaparátu na monitoroch kompatibilných s trojrozmerným zobrazovaním môžete na sebe pozorovať nepríjemné príznaky, ako je napríklad únava zraku, závraty alebo celková únava. Pri prezeraní trojrozmerných záberov vám odporúčame, aby ste si v pravidelných intervaloch dávali prestávky. Keďže každý jednotlivec má iné nároky na to, ako často si potrebuje oddýchnuť od sledovania, nájdite si svoj interval, ktorý vám najviac vyhovuje. Ak sa necítite dobre, prestaňte s prezeraním trojrozmerných záberov a v prípade potreby vyhľadajte lekára. Pozrite si aj návod na používanie pripojeného zariadenia alebo softvéru používaného s fotoaparátom. Oči malých detí sú mimoriadne citlivé (najmä ak ide o deti mladšie ako šesť rokov). Skôr než im dovolíte prezerať si trojrozmerné obrázky, poraďte sa s odborníkom, ako je napríklad pediater alebo oftalmológ. Dbajte na to, aby deti dodržiavali preventívne opatrenia uvedené vyššie. Žiadna kompenzácia obsahu záznamu Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý nie je možné uskutočniť snímaním alebo prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti fotoaparátu alebo pamäťovej karty apod., nie je možné nijakým spôsobom kompenzovať. Odporúčanie k zálohovaniu dát Aby ste predišli možnému riziku straty dát, pravidelne kopírujte (zálohujte) dáta na iné médium. Informácie o displeji LCD, elektronickom hľadáčiku, objektíve a obrazovom snímači • Pri výrobe displeja LCD a elektronického hľadáčika sa používajú tie najprecíznejšie technológie, ktoré umožňujú efektívne využiť až 99,99 % pixlov. Na displeji LCD a v elektronickom hľadáčiku sa však môžu permanentne objavovať malé tmavé alebo jasné bodky (biele, červené, modré alebo zelené). Tieto bodky vznikajú normálne pri výrobe a nemajú žiadny vplyv na zábery. • Pri zmene zaostrenia na hľadáčiku sa na obrazovke môžu objavovať červené, zelené alebo modré záblesky. Toto nie je porucha. Tieto záblesky sa nezaznamenajú na zábery. • Fotoaparát nedržte za displej LCD. • Nevystavujte fotoaparát slnečnému svetlu a nesnímajte príliš dlho proti slnku. Interný mechanizmus sa môže poškodiť. Pri zaostrení slnečného svetla na blízky predmet môže vzniknúť požiar. • Na zadnej strane a okolo otočného čapu pántov displeja LCD sa nachádza magnet. Preto neodkladajte do blízkosti displeja LCD nič, čo by mohlo byť negatívne ovplyvnené pôsobením magnetu, ako sú napríklad diskety alebo kreditné karty. 5

 • Page 1 and 2: Digitálny fotoaparát s vymeniteľ
 • Page 3: Informácie pre európskych spotreb
 • Page 7 and 8: Nejedná sa o skutočné fotografie
 • Page 9 and 10: Používanie funkcie snímania Sní
 • Page 11 and 12: Používanie funkcie zobrazenia Zme
 • Page 13 and 14: Identifikácia súčastí Podrobnos
 • Page 15 and 16: S Snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia)
 • Page 17 and 18: I Kryt pripájacej plochy • Využ
 • Page 19 and 20: Poznámky • Doba nabíjania sa l
 • Page 21 and 22: Dostupné pamäťové karty • S t
 • Page 23 and 24: Efektívne používanie akumulátor
 • Page 25 and 26: Poznámky k používaniu kariet „
 • Page 27 and 28: Odpojenie objektívu od fotoaparát
 • Page 29 and 30: 5 Zopakovaním kroku 4 nastavte ďa
 • Page 31 and 32: Používanie dodávaného prísluš
 • Page 33 and 34: Kontrola počtu fotografií, ktoré
 • Page 35 and 36: - používa sa akumulátor nabíjan
 • Page 37 and 38: Čistenie obrazového snímača Pra
 • Page 39 and 40: 4 Použite ofukovač na vyčistenie
 • Page 41 and 42: Prepnutie obrazovky s informáciami
 • Page 43 and 44: Zobrazenie informácií o zázname
 • Page 45 and 46: Zobrazenie informácií o zázname
 • Page 47 and 48: Výber funkcie alebo nastavenia Fun
 • Page 49 and 50: Funkcie volené tlačidlom Fn (Funk
 • Page 51 and 52: Panorama: Size (146) Panorama: Dire
 • Page 53 and 54: Ponuka prehrávania Delete (135) St
 • Page 55 and 56:

  Ponuka nastavenia LCD Brightness (1

 • Page 57 and 58:

  Snímanie fotografie bez otrasov fo

 • Page 59 and 60:

  Poznámka • Funkcia SteadyShot ne

 • Page 61 and 62:

  4 Keď sa používa objektív s tra

 • Page 63 and 64:

  Nastavenie nepretržitého snímani

 • Page 65 and 66:

  (Portrait) (Sports Action) (Macro)

 • Page 67 and 68:

  Snímanie panoramatických záberov

 • Page 69 and 70:

  Tipy na snímanie panoramatických

 • Page 71 and 72:

  Snímanie fotografie požadovaným

 • Page 73 and 74:

  Snímanie ovládaním rozostrenia p

 • Page 75 and 76:

  Kontrola rozmazania pozadia (tlači

 • Page 77 and 78:

  3 Upravte zaostrenie a nasnímajte

 • Page 79 and 80:

  Poznámky • Indikátor (upozornen

 • Page 81 and 82:

  4 Čiastočným stlačením tlačid

 • Page 83 and 84:

  Poznámky • Zorný uhol videozáz

 • Page 85 and 86:

  Dostupný čas nahrávania pre vide

 • Page 87 and 88:

  Používanie funkcie snímania Výb

 • Page 89 and 90:

  Meranie presnej vzdialenosti od obj

 • Page 91 and 92:

  Výber oblasti zaostrenia (oblasť

 • Page 93 and 94:

  Kontrola zaostrenia zväčšením z

 • Page 95 and 96:

  Rozpoznávanie tvárí Používanie

 • Page 97 and 98:

  Citlivosť detekcie úsmevov Citliv

 • Page 99 and 100:

  (Flash Off) (Autoflash) (Fill-flash

 • Page 101 and 102:

  Snímanie s bezdrôtovým bleskom S

 • Page 103 and 104:

  3 Stlačením tlačidla AEL uzamkni

 • Page 105 and 106:

  Tlačidlo MENU t 2 t [Histogram] t

 • Page 107 and 108:

  Poznámky • Ak nie je možné ur

 • Page 109 and 110:

  Automatická kompenzácia jasu a ko

 • Page 111 and 112:

  • Pri nastavení uzávierky pre

 • Page 113 and 114:

  Možnosti (Contrast), (Saturation)

 • Page 115 and 116:

  Úprava vyváženia bielej farby po

 • Page 117 and 118:

  1 Tlačidlo WB na ovládacom tlači

 • Page 119 and 120:

  Výber dynamického režimu Tento f

 • Page 121 and 122:

  2 Upravte zaostrenie a nasnímajte

 • Page 123 and 124:

  1 Tlačidlo na ovládacom tlačidle

 • Page 125 and 126:

  Poznámka • Pri prehrávaní na t

 • Page 127 and 128:

  Zväčšenie záberov Statický zá

 • Page 129 and 130:

  Opakované prehrávanie Tlačidlo M

 • Page 131 and 132:

  B Zobrazenie Význam Informácie fu

 • Page 133 and 134:

  Zobrazenie Význam Optimalizácia d

 • Page 135 and 136:

  Vymazávanie fotografií (vymazať)

 • Page 137 and 138:

  Prezeranie záberov na televíznej

 • Page 139 and 140:

  Používanie programu „BRAVIA“

 • Page 141 and 142:

  Zmena nastavenia Nastavenie funkcie

 • Page 143 and 144:

  Skrátenie času potrebného na zí

 • Page 145 and 146:

  Nastavenie veľkosti a kvality foto

 • Page 147 and 148:

  Režim [AVCHD] Režim [MP4] 480) (1

 • Page 149 and 150:

  Nastavenie spôsobu záznamu na pam

 • Page 151 and 152:

  • Podľa typu pamäťovej karty m

 • Page 153 and 154:

  Zmena nastavenia redukcie šumu Vyp

 • Page 155 and 156:

  Zmeny funkcie tlačidiel Zmeny funk

 • Page 157 and 158:

  Tlačidlo MENU t [Enable] 1 t [Rele

 • Page 159 and 160:

  Nastavenie doby zobrazenia fotograf

 • Page 161 and 162:

  Obnovenie predvolených nastavení

 • Page 163 and 164:

  Položky Obnovenie na hodnotu Slide

 • Page 165 and 166:

  Odporúčané počítačové prostr

 • Page 167 and 168:

  ROM (je súčasťou dodávky), nain

 • Page 169 and 170:

  Používanie programu „PMB“ Apl

 • Page 171 and 172:

  Názov súboru Priečinok Typ súbo

 • Page 173 and 174:

  Vytvorenie disku s videozáznamom M

 • Page 175 and 176:

  1 Vyberte videozáznamy vo formáte

 • Page 177 and 178:

  Vytvorenie disku v kvalite obrazu s

 • Page 179 and 180:

  Označenie fotografií dátumom Pri

 • Page 181 and 182:

  Zväčšenie 1,10 × s 50 mm objekt

 • Page 183 and 184:

  Kapacita typická 7,7 Wh (1 080 mAh

 • Page 185 and 186:

  Označenia alebo ® však nie sú

 • Page 187 and 188:

  • Akumulátor je nepoužiteľný

 • Page 189 and 190:

  • Snímate v režime manuálneho

 • Page 191 and 192:

  • Použite softvér „PMB“ na

 • Page 193 and 194:

  Nie je možné kopírovať zábery.

 • Page 195 and 196:

  Keď zapnete fotoaparát, zobrazí

 • Page 197 and 198:

  Počas vykonávania tejto redukcie

 • Page 199 and 200:

  Preventívne opatrenia Fotoaparát

 • Page 201 and 202:

  snímanie, ktorým si overíte, či

 • Page 203 and 204:

  GPS (len model SLT-A55V) Tento syst

 • Page 205 and 206:

  Trojrozmerné snímky Poznámky k z

 • Page 207 and 208:

  Register Register Číselné 3D ...

 • Page 209 and 210:

  Oblasť automatického zaostrenia .

 • Page 211 and 212:

  Poznámky k licencii Fotoaparát ob

 • Page 213 and 214:

  213