Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

6 Posúvajte fotoaparát

6 Posúvajte fotoaparát ku koncu a postupujte podľa pokynov na displeji LCD. Panel usmernenia Poznámky • Ak sa vám za daný čas nepodarí posúvať alebo nakláňať fotoaparát tak, aby ste zachytili celý objekt, v zostavenom zábere sa zobrazí sivá oblasť. Ak k tomu dôjde, posúvajte fotoaparát rýchlejšie, aby sa podarilo zaznamenať celý panoramatický záber. • Keďže dochádza k pospájaniu viacerých záberov, oblasti spojov sa nezaznamenajú plynulo. Pri posúvaní fotoaparátu počas snímania nenakláňajte fotoaparát dopredu a dozadu ani doľava a doprava. • Pri zhoršených svetelných podmienkach môžu byť panoramatické zábery rozmazané alebo sa nemusia vôbec zaznamenať. • V prostredí s blikajúcim svetlom, ako je napríklad fluorescenčné svetlo, nie je jas ani farba kombinovaného záberu všade na rovnakej úrovni. • Keď sa úrovne jasu, farby a zaostrenia uhla panoramatického snímania výrazne líšia od úrovní uhla, v ktorom ste uzamkli zaostrenie a expozíciu pomocou zámku AE/AF, snímanie nebude úspešné. Ak k tomu dôjde, zmeňte uhol uzamknutia a zopakujte snímanie. • Režim [Sweep Panorama] nie je vhodný pri snímaní: – objektov v pohybe. – objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu. – objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice, a objektov s nízkym kontrastom, ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik. – neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády. – objektov v scénach so slnkom, elektrickými svetlami alebo iným svetlom, ktoré je výrazne jasnejšie než okolité prostredie. • [Sweep Panorama] sa ako režim snímania môže prerušiť v nasledujúcich situáciách: – ak fotoaparát posúvate alebo nakláňate príliš rýchlo alebo príliš pomaly. – ak dochádza k nadmerným otrasom fotoaparátu. • Fotoaparát pokračuje v snímaní počas zaznamenávania v režime [Sweep Panorama] a spúšť pokračuje v cvakaní až do konca snímania. 68

Tipy na snímanie panoramatických záberov Fotoaparát posúvajte alebo nakláňajte po obvode oblúka konštantnou rýchlosťou a v tom istom smere, ktorý sa zobrazuje aj na obrazovke. [Sweep Panorama] je režim, ktorý je vhodnejší pre statické objekty než pre objekty v pohybe. Zvislý smer Vodorovný smer Polomer tak krátky, ako je to len možné • Pri používaní funkcie Sweep Panorama sa odporúča používať širokouhlý objektív. • Pri používaní širokouhlého objektívu s veľkou ohniskovou vzdialenosťou posúvajte alebo nakláňajte fotoaparát pomalšie. • Vyberte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby ste mohli uzamknúť zaostrenie, expozíciu a vyváženie bielej farby. • Ak je pozdĺž okraja obrazovky sústredená sekcia s množstvom výrazne sa odlišujúcich tvarov alebo rozmanitou scenériou, zostavovanie záberu môže zlyhať. V takom prípade upravte kompozíciu snímok tak, aby sa takáto sekcia nachádzala v strede záberu, a zopakujte snímanie. • Môžete vybrať veľkosť záberu: Tlačidlo MENU t 2 t [Panorama: Size]. Vytváranie trojrozmerných záberov Nastavte prepínač režimu na hodnotu (Sweep Shooting), vyberte možnosť [3D Sweep Panorama] a nasnímajte záber. Použitím toho istého postupu ako v prípade funkcie Sweep Panorama fotoaparát nasníma multiple images (viacero záberov) a ich skombinovaním vytvorí trojrozmerný záber. Tieto trojrozmerné zábery si môžete prezerať prostredníctvom televízora kompatibilného s trojrozmerným zobrazovaním. Podrobnejšie informácie o trojrozmernom snímaní nájdete na strane 205. Nastavenie smeru posúvania alebo nakláňania Môžete nastaviť smer posúvania alebo nakláňania fotoaparátu. Snímanie záberov Tlačidlo MENU t 2 t [Panorama: Direction] alebo [3D Pan.: Direction] t vyberte požadované nastavenie 69