Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

VAROITUS Suojaa laite

VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAARA NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä pistorasiaan sopivaa pistokesovitinta. VAROITUS Akku Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset. • Akkua ei saa purkaa. • Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai astu sen päälle. • Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa. • Akku on säilytettävä alle 60 °C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon. • Akkua ei saa hävittää polttamalla. • Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja. • Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia. • Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta. • Säilytettävä kuivassa paikassa. • Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen. • Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla. Akkulaturi Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin se on kytkettynä pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi irrottamalla pistoke pistorasiasta. Jos verkkojohto on toimitettu, sitä saa käyttää vain tämän laitteen kanssa, eikä sitä tulisi käyttää muiden laitteiden kanssa. 2

Euroopassa oleville asiakkaille Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä Digitaalinen SLT-A55V kamera vaihdettavalla objektiivilla tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: http://www.compliance.sony.de/ Ilmoitus EU-maiden asiakkaille Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC-merkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää erillisessä huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen. Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä. Huomautus Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen. Huomautus Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen. Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. 3

 • Page 1: Digitaalinen kamera vaihdettavalla
 • Page 5 and 6: Kameran käyttöön liittyviä huom
 • Page 7 and 8: Sisällysluettelo Kameran valmistel
 • Page 9 and 10: Kirkkauden korjauksen käyttäminen
 • Page 11 and 12: Kameran valmisteleminen Mukana tull
 • Page 13 and 14: Takapuoli A Mikrofoni** B Automaatt
 • Page 15 and 16: Sivut/pohja A REMOTE-liitin • Kun
 • Page 17 and 18: Huomautuksia • Latausaika vaihtel
 • Page 19 and 20: Käytettävissä olevat muistikorti
 • Page 21 and 22: Akun tehokas käyttö • Akun teho
 • Page 23 and 24: Huomautuksia ”Memory Stick” -ko
 • Page 25 and 26: Objektiivin irrottaminen 1 Paina ob
 • Page 27 and 28: 5 Aseta muut kohteet toistamalla va
 • Page 29 and 30: Silmäsuppilon irrottaminen Kun lii
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Yksiköt: Kuvat) Kapasitee
 • Page 33 and 34: Puhdistaminen Kameran puhdistaminen
 • Page 35 and 36: 4 Valitse [Syötä] painikkeella v
 • Page 37 and 38: Ennen käyttöä Näyttöilmaisimet
 • Page 39 and 40: Tallennustietojen näyttö (Etsin)
 • Page 41 and 42: Näyttö Selitys GPS:n kolmiolasken
 • Page 43 and 44: Näyttö Selitys AF-alue (87) AWB 7
 • Page 45 and 46: Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto
 • Page 47 and 48: Painikkeella MENU valittavat toimin
 • Page 49 and 50: Räätälöintivalikko Eye-Start-AF
 • Page 51 and 52: Muistikorttityökalu-valikko Alusta
 • Page 53 and 54:

  Kuvaaminen Nestekidenäytön kulman

 • Page 55 and 56:

  Tekijä 3 Tue kyynärpäitäsi kevy

 • Page 57 and 58:

  Kuvaaminen automaattiasetuksella Ku

 • Page 59 and 60:

  Kuvaaminen asetuksilla, joita kamer

 • Page 61 and 62:

  Kuvaaminen kohteelle sopivalla aset

 • Page 63 and 64:

  (Yökuvaus) (Hämärässä ilman ja

 • Page 65 and 66:

  6 Kallista tai käännä kamera kuv

 • Page 67 and 68:

  Kuvaaminen yhtäjaksoisesti suurell

 • Page 69 and 70:

  Ohjelmoitava automaattikuvaus Täm

 • Page 71 and 72:

  2 Valitse aukkoarvo (F-luku) säät

 • Page 73 and 74:

  Liikkuvan kohteen kuvaaminen eri ta

 • Page 75 and 76:

  Kuvaaminen manuaalisesti säädetyl

 • Page 77 and 78:

  Jälkien kuvaaminen pitkällä valo

 • Page 79 and 80:

  Videoiden tallentaminen 1 Aloita ta

 • Page 81 and 82:

  MENU-painike t 1 t [Video: Äänen

 • Page 83 and 84:

  Kuvaustoiminnon käyttäminen Tarke

 • Page 85 and 86:

  Tarkan etäisyyden mittaaminen koht

 • Page 87 and 88:

  Tarkennusalueen valitseminen (AF-al

 • Page 89 and 90:

  Tarkennuksen tarkistaminen kuvaa su

 • Page 91 and 92:

  Kasvojen tunnistaminen Kasvontunnis

 • Page 93 and 94:

  Hymyntunnistuksen herkkyys Voit mä

 • Page 95 and 96:

  (Salama pois päältä) Ei syty, va

 • Page 97 and 98:

  Langaton salamakuvaus Langattomalla

 • Page 99 and 100:

  3 Lukitse valotus painamalla AELpai

 • Page 101 and 102:

  MENU-painike t 2 t [Histogrammi] t

 • Page 103 and 104:

  Huomautuksia • Kun kohteen ja ulk

 • Page 105 and 106:

  Kuvan kirkkauden ja kontrastin korj

 • Page 107 and 108:

  • Et voit aloittaa seuraavan kuva

 • Page 109 and 110:

  Asetuksia (Kontrasti), (Värikyllä

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autom.WB) (Päivänvalo) (Varj

 • Page 113 and 114:

  Huomautus • Ilmoitus ”Räätäl

 • Page 115 and 116:

  Sarjana kuvattavien kuvien enimmäi

 • Page 117 and 118:

  EV-asteikko haarukkakuvauksessa Val

 • Page 119 and 120:

  Katselutoiminnon käyttäminen Kuvi

 • Page 121 and 122:

  Valitsee toistettavien videoiden p

 • Page 123 and 124:

  Kuvaluettelonäyttöön vaihtaminen

 • Page 125 and 126:

  Tallennettujen kuvien tietojen tark

 • Page 127 and 128:

  Histogramminäyttö A Näyttö Seli

 • Page 129 and 130:

  Kuvien suojaaminen (suojaa) Voit su

 • Page 131 and 132:

  4 Paina MENU-painiketta. 5 Valitse

 • Page 133 and 134:

  • Älä kytke laitteen lähtölii

 • Page 135 and 136:

  Kameran käyttö ulkomailla Kun kat

 • Page 137 and 138:

  GPS-paikkatietojen hakemisen nopeut

 • Page 139 and 140:

  Kuvan koon ja laadun asettaminen Ku

 • Page 141 and 142:

  Kuva: Kuvasuhde MENU-painike t halu

 • Page 143 and 144:

  Muistikorttitallennustavan asettami

 • Page 145 and 146:

  Kuvatietokannan palauttaminen Kun v

 • Page 147 and 148:

  Kuvakohinan vähennysasetuksen muut

 • Page 149 and 150:

  Painikkeiden toiminnon muuttaminen

 • Page 151 and 152:

  Huomautus • Oikea mittaus ei ole

 • Page 153 and 154:

  Kuvauksen jälkeen näytettävän k

 • Page 155 and 156:

  Oletusasetusten palauttaminen Voit

 • Page 157 and 158:

  Vaihtoehdot Määritä tulostus - P

 • Page 159 and 160:

  Suositeltava tietokoneympäristö (

 • Page 161 and 162:

  ohjelmiston, asennus ei ole tarpeen

 • Page 163 and 164:

  Huomautuksia • ”PMB” ei ole y

 • Page 165 and 166:

  Tiedoston nimi Kansio Tiedostotyypp

 • Page 167 and 168:

  Videolevyn luominen Voit luoda kame

 • Page 169 and 170:

  2 Valitse [Create AVCHD Format Disc

 • Page 171 and 172:

  Kuvien tulostaminen DPOF:n määrit

 • Page 173 and 174:

  Muut Tekniset tiedot Kamera [Järje

 • Page 175 and 176:

  HDMI HDMI-tyyppinen C- miniliitin M

 • Page 177 and 178:

  • PowerPC on IBM Corporationin re

 • Page 179 and 180:

  Virta katkeaa yllättäen. • Jos

 • Page 181 and 182:

  Salaman uudelleen latautumiseen kul

 • Page 183 and 184:

  • Kamera ei ehkä pysty vastaanot

 • Page 185 and 186:

  Tulostus Kuvia ei voi tulostaa. •

 • Page 187 and 188:

  Varoitusilmoitukset Jos jokin seura

 • Page 189 and 190:

  Kuvatietokantatiedoston virhe. Käy

 • Page 191 and 192:

  tapauksessa uudelleen ennen kameran

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-muoto AVCHD-muoto on digitaal

 • Page 195 and 196:

  tietoihin määritetty karttapaikka

 • Page 197 and 198:

  Hakemisto Hakemisto Numerot 3D.....

 • Page 199 and 200:

  Olkahihna..........................

 • Page 201 and 202:

  Huomautuksia lisenssistä Kameran m