Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Kreiranje nove mape

Kreiranje nove mape Možete kreirati na memorijskoj kartici mapu za pohranu snimaka. Kreira se nova mapa s brojem većim od prethodno kreirane i mapa postaje nova mapa za snimanje. Mapa za fotografije i mapa za videozapise kreiraju se u isto vrijeme. Tipka MENU t H 1 t [New Folder] Napomene 66 Kad u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je prethodno upotrebljavana s drugim uređajem i snimate, može se automatski kreirati nova mapa. 66 U jednu mapu se može pohraniti do 4000 slika. Kad se premaši kapacitet mape, automatski se kreira nova mapa. Odabir mape za snimanje Odaberete li mapu s nazivom standardnog oblika i tamo su dvije ili više mapa, možete odabrati mapu za koja će se koristiti za pohranu snimaka. Tipka MENU t H 1 t [Select REC Folder] t odaberite željenu mapu Napomena 66 Mapu ne možete odabrati ako ste odabrali opciju [Date Form]. 66 Nije moguće odabrati mapu za videozapise. Formatiranje memorijske kartice Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci s memorijske kartice, uključujući zaštićene snimke. Tipka MENU t H 1 t [Format] t [Enter] Napomene 66 Pri formatiranju svijetli indikator pristupa. Dok svijetli indikator pristupa, ne uklanjajte memorijsku karticu. 66 Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Ovisno o primijenjenom formatu, možda se neće moći koristiti u fotoaparatu formatirate li je na računalu. 66 Ovisno o memorijskoj kartici, formatiranje može trajati nekoliko minuta. 146

Obnavljanje podataka o snimcima Kad se u datoteci s podacima o videozapisima pronađu nepodudarnosti koje uzrokuje procesiranje videozapisa na računalima i sl., videozapisi s memorijske kartice neće se reproducirati u tom obliku. Ako se to dogodi, fotoaparat popravlja datoteku. Tipka MENU H 1 [Recover Image DB] [Enter] Napomena 66 Upotrijebite dovoljno napunjenu bateriju. Slabo napunjena baterija može pri postupku popravljanja datoteke uzrokovati oštećenje podataka. Provjeravanje preostalog kapaciteta kartice Prikazuje preostalo vrijeme snimanja za videozapise i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu. Tipka MENU H 1 [Diplay Card Space] Podešavanje prijenosa podataka za Eye-Fi karticu Podešava hoćete li koristiti funkciju prijenosa snimaka pri uporabi Eye-Fi kartice (komercijalno nabavljiva). Ta opcija prikazuje se ako je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica. Tipka MENU 0 2 [Upload Settings] odaberite željeno podešenje Promjena postavki Indikatori statusa tijekom komunikacije , Pripravno stanje. Neće se slati nikakve snimke. . Pripravno stanje prijenosa. - Povezivanje. / Prijenos podataka. 0 Greška 147