Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Za korisnike u Europi

Za korisnike u Europi Ovime Sony Corporation izjavljuje da je digitalni fotoaparat s izmjenjivim objektivom SLT-A55V usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći URL: http://www.compliance.sony.de/ Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu. Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m. Pažnja Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja. Napomena Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.). 4

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja) Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja) Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na određenim baterijama uz ovu oznaku može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. 5

 • Page 1 and 2: 4-187-045-12 (1) Digitalni fotoapar
 • Page 3: 66 Držite bateriju izvan dosega ma
 • Page 7 and 8: Napomene o uporabi Postupak snimanj
 • Page 9 and 10: Sadržaj Priprema fotoaparata Prije
 • Page 11 and 12: Fotografiranje s fiksnom svjetlinom
 • Page 13 and 14: Provjera isporučenog pribora Broj
 • Page 15 and 16: Stražnja strana Priprema fotoapara
 • Page 17 and 18: Donja i bočne strane A Priključni
 • Page 19 and 20: Napomene 66 Vrijeme punjenja razlik
 • Page 21 and 22: Podržane memorijske kartice 66S ov
 • Page 23 and 24: Učinkovita uporaba baterije 66Kapa
 • Page 25 and 26: Napomene o "Memory Stick" medijima
 • Page 27 and 28: Za uklanjanje objektiva 1 Pritisnit
 • Page 29 and 30: 5 Ponovite korak 4 kako biste podes
 • Page 31 and 32: Skidanje okulara Prilikom pričvrš
 • Page 33 and 34: SLT-A33 (Jedinica: Fotografije) Vel
 • Page 35 and 36: Čišćenje Čišćenje fotoaparata
 • Page 37 and 38: 4 Odaberite [Enter] pomoću i zati
 • Page 39 and 40: Indikatori na zaslonu Prebacivanje
 • Page 41 and 42: Prikaz informacija o snimanju (u tr
 • Page 43 and 44: Zaslon ǜ Ǜ һ Ә Ǚ ә Ө ǚ ө B
 • Page 45 and 46: Zaslon Opis P ְ ֱ AF područje (8
 • Page 47 and 48: Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija
 • Page 49 and 50: Funkcije odabrane tipkom MENU Može
 • Page 51 and 52: Izbornik korisničkih postavki Eye-
 • Page 53 and 54: Izbornik Memory Card Tool Format (1
 • Page 55 and 56:

  Shooting images Podešavanje kuta L

 • Page 57 and 58:

  Točka Laktove lagano naslonite uz

 • Page 59 and 60:

  Snimanje s automatskim podešenjem

 • Page 61 and 62:

  Ү Snimanje s postavkama koje fotoa

 • Page 63 and 64:

  Snimanje s prikladnim podešenjem z

 • Page 65 and 66:

  җ (Hand-held Twilight) (Night Por

 • Page 67 and 68:

  6 Pomičite fotoaparat do kraja, sl

 • Page 69 and 70:

  ү/Ұ Snimanje u nizu velikom brzin

 • Page 71 and 72:

  P Snimanje s automatskim programira

 • Page 73 and 74:

  2 Odaberite otvor blende (F-broj) k

 • Page 75 and 76:

  S Razni načini snimanja objekta ko

 • Page 77 and 78:

  M Snimanje s ručno podešenom eksp

 • Page 79 and 80:

  M Snimanje tragova objekta pomoću

 • Page 81 and 82:

  Snimanje videozapisa 1 Pritisnite t

 • Page 83 and 84:

  Tipka MENU 1 [Movie: Audio Rec.]

 • Page 85 and 86:

  Odabir načina izoštravanja Postoj

 • Page 87 and 88:

  Za mjerenje točne udaljenosti obje

 • Page 89 and 90:

  Odabir područja izoštravanja (AF

 • Page 91 and 92:

  Provjera oštrine povećavanjem sli

 • Page 93 and 94:

  Prepoznavanje lica Uporaba funkcije

 • Page 95 and 96:

  Tehnike snimanja 66Kako biste izoš

 • Page 97 and 98:

  { (Flash Off) Bljeskalica se ne akt

 • Page 99 and 100:

  Snimanje s bežičnom bljeskalicom

 • Page 101 and 102:

  3 Pritisnite tipku AEL kako biste z

 • Page 103 and 104:

  Tipka MENU ˘ 2 [Histogram] [On]

 • Page 105 and 106:

  Napomene 66 Ako udaljenost između

 • Page 107 and 108:

  Automatska kompenzacija za svjetlin

 • Page 109 and 110:

  66 Ne možete odabrati [Auto HDR] t

 • Page 111 and 112:

  Za svaku opciju iz Creative Style m

 • Page 113 and 114:

  AWB (Auto WB) ` (Daylight) ˇ (Shad

 • Page 115 and 116:

  Napomena 66 Poruka "Custom WB error

 • Page 117 and 118:

  Maksimalan broj kontinuiranih snima

 • Page 119 and 120:

  EV skala u snimanje bracketingom LC

 • Page 121 and 122:

  Reprodukcija slika Na LCD zaslonu p

 • Page 123 and 124:

  Odabir datuma za videozapise za rep

 • Page 125 and 126:

  Odabir prikaza popisa snimaka Tipka

 • Page 127 and 128:

  Provjera informacija o snimkama Sva

 • Page 129 and 130:

  Prikaz histograma A Zaslon Opis : M

 • Page 131 and 132:

  Zaštita slika (Protect) Snimke mo

 • Page 133 and 134:

  4 Pritisnite tipku Fn. 5 Odaberite

 • Page 135 and 136:

  66 Nemojte spajati izlaznu priklju

 • Page 137 and 138:

  Uporaba fotoaparata u inozemstvu Ak

 • Page 139 and 140:

  66 GPS koristite prema propisima va

 • Page 141 and 142:

  Podešavanje veličine i kvalitete

 • Page 143 and 144:

  Napomena 66 Dobiva se telefoto slik

 • Page 145 and 146:

  Podešavanje načina za snimanje na

 • Page 147 and 148:

  Obnavljanje podataka o snimcima Kad

 • Page 149 and 150:

  Promjena podešenja za smanjenje š

 • Page 151 and 152:

  Promjena ostalih postavki Uključiv

 • Page 153 and 154:

  Podešavanje LCD zaslona/elektroni

 • Page 155 and 156:

  Provjera verzije fotoaparata Prikaz

 • Page 157 and 158:

  Opcije Resetiraju se na Movie: File

 • Page 159 and 160:

  Uporaba s računalom Na isporučeno

 • Page 161 and 162:

  Uporaba softvera Instaliranje softv

 • Page 163 and 164:

  Za korištenje softvera "Image Data

 • Page 165 and 166:

  Spajanje fotoparata s računalom 1

 • Page 167 and 168:

  3 Dvaput kliknite na ikonu tvrdog d

 • Page 169 and 170:

  Značajke svake vrste diska Blu-ray

 • Page 171 and 172:

  Kreiranje diska sa standard definit

 • Page 173 and 174:

  Datiranje slika Pri ispisivanju mo

 • Page 175 and 176:

  Eye Point Oko 19 mm od okulara, 18

 • Page 177 and 178:

  O žarišnoj duljini Kut slike kod

 • Page 179 and 180:

  U slučaju problema Ako tijekom upo

 • Page 181 and 182:

  Fotoaparat ne okida. 66 Upotrebljav

 • Page 183 and 184:

  Oči osoba ispadaju crvene. 66 Uklj

 • Page 185 and 186:

  Računala Ne znate je li operativni

 • Page 187 and 188:

  66 Pri ispisivanju u fotostudiju sn

 • Page 189 and 190:

  Poruke upozorenja Ako se pojave slj

 • Page 191 and 192:

  Image Database File error. 66 Recov

 • Page 193 and 194:

  Ta se baterija uvijek puni sve dok

 • Page 195 and 196:

  AVCHD format Format AVCHD je format

 • Page 197 and 198:

  66 Pogreška tijekom postupka trian

 • Page 199 and 200:

  Napomene o licenci Uz ovaj fotoapar