Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Strømmen slukkes

Strømmen slukkes pludseligt. 178 • Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs ned (side 149). CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades. • Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP- FW50. • Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, blinker CHARGE-lampen muligvis. • CHARGE-lampen blinker på to forskellige måder, hurtig (med ca. 0,15- sekunders interval) og langsom (med ca. 1,5-sekunders interval). Hvis den blinker hurtigt, skal du fjerne batterienheden og sætte den samme batterienhed korrekt på igen. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen, er det en advarsel om, at der er noget galt med batterienheden. Langsomme blink indikerer, at opladningen er afbrudt på grund af, at lokaletemperaturen er uden for det anbefalede temperaturområde for opladning af batterienheden. Opladningen vil genoptages, og CHARGE-lampen vil lyse, når lokaletemperaturen igen er på et passende niveau. Oplad batterienheden ved en temperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Optagelse af billeder I søgertilstand vises der ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen. • Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs ned (side 149). Billedet er ikke tydeligt i søgeren. • Juster dioptriskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til dioptrier (side 27). Ingen billeder i søgeren. • [FINDER/LCD-indstil.] er sat til [Manuel]. Tryk på FINDER/LCDknappen (side 37).

Lukkeren udløses ikke. • Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen. • Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet (side 30). • Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades (side 94). • Lukkeren kan ikke udløses, når motivet er ude af fokus. • Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt (side 24). • Når kameraet er monteret på en anden enhed, f.eks. et astronomisk teleskop, skal du sætte [Udløser u/obj.] til [Aktiver] (side 149). • Motivet kan kræve speciel fokusering (side 84). Brug fokuslåsen eller den manuelle fokuseringsfunktion (siderne 85, 88). Optagelse tager lang tid. • Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 147). Dette er ikke en funktionsfejl. • Du optager i RAW-tilstand (side 141). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at optage i RAW-tilstand. • Auto HDR behandler et billede (side 105). Det samme billede optages flere gange. • Fremføringstilstanden er indstillet [Kontinuerlig] eller [Bracket: Kont.]. Indstil den til [Enkelt billede] (side 114). • Eksponeringstilstanden er sat til Kontinuerlig prioritets-AE (side 67). • Eksponeringstilstanden er sat til AUTO+ og [Auto+ billedudtrækn.] er sat til [Fra] (side 60). Billedet er ude af fokus. • Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand. • Du optager i tilstanden med manuel fokusering. Indstil håndtaget til fokuseringstilstand til AF (automatisk fokusering) (side 83). • Hvis objektivet er udstyret med en knap til fokuseringsfunktion, skal den indstilles til AF. • Det omgivende lys er utilstrækkeligt. Andet Eye-Start AF virker ikke. • Indstil [Eye-Start AF] til [Til] (side 37). • Tryk udløserknappen halvvejs ned. 179