Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

4 Tryk udløserknappen

4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen. 5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som eksponeringen tager. Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede. Optageteknikker • Brug et kamerastativ. • Indstil fokus til uendelig i manuel fokuseringstilstand, når der optages fyrværkeri osv. Når objektivets uendelighedsposition ikke kendes, skal fokus først justeres efter fyrværkeri, som skydes af i det samme område, og derefter kan det optages. • Brug den trådløs fjernbetjening (sælges separat) (side 118). Et tryk på SHUTTER-knappen på den trådløs fjernbetjening udløser BULBoptagelse, og endnu et tryk stopper BULB-optagelsen. Du behøver ikke at holde SHUTTER-knappen nede på den trådløs fjernbetjening. • Hvis du bruger en fjernbetjening, som er udstyret med en låsefunktion til udløserknappen (sælges separat), kan du lade lukkeren være åben ved at bruge fjernbetjeningen. Bemærkninger • Ved brug af et kamerastativ skal du deaktivere funktionen SteadyShot-funktionen (side 55). • Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet. • Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted. • Når Smiludløser eller Auto HDR-funktionen er aktiveret, kan du ikke indstille lukkerhastigheden til [BULB]. • Hvis Smiludløser eller Auto HDR-funktionen bruges med lukkerhastigheden indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder. • Det anbefales, at du starter BULB-optagelse, når kameraets temperatur er faldet, for at undgå, at billedets kvalitet forringes. 78

Optagelse af film 1 Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen. • Filmoptagelse kan startes fra alle eksponeringstilstande. • Lukkerhastigheden og blænden justeres automatisk. • Kameraet fortsætter med at justere fokus, når den automatiske fokuseringstilstand er aktiveret. 2 Tryk på MOVIE-knappen for at stoppe optagelsen. Optageteknikker MOVIE-knap • Følgende indstillinger, som blev angivet under optagelse af stillbillede, bruges uden ændringer. – Hvidbalance – Kreativ indst. – Eksponeringskompensation – AF-område – Lysmålingsmetode • Eksponeringskompensation kan bruges under optagelse af film. • Start optagelsen, når fokus er justeret. • Når [AF-område] er indstillet til [Lokal], kan AF-området ændres under optagelse. • Hvis du vil justere baggrundssløringen, skal du indstille funktionsvælgeren til "A" og indstille kameraet til den manuelle fokuseringstilstand. Du kan justere blænden ved hjælp af kontrolhjulet, før du fotograferer. Optagelse af billeder Bemærkninger • Vinklen på visning af film er mindre end vinklen på stillbilleder. Når du har trykket på MOVIE-knappen, viser kameraet det faktiske område, som skal optages (kun SLT-A33). • Funktionen til registrering af ansigter kan ikke bruges. • Når [Vis optagedata] er indstillet til [Til søger], skifter LCD-skærmen til visning af optageoplysninger i det øjeblik, hvor filmoptagelsen starter. 79