Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

VARNING Utsätt inte

VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar. VIKTIGA SÄKERHETS- ANVISNINGAR SPARA DESSA ANVISNINGAR VARNING FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELSTÖTAR Om stickkontakten inte passar i vägguttaget så använd en lämplig stickkontaktsadapter som passar i den sortens uttag. VARNING! Batteri Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk för kemiska brännskador. Vidta följande försiktighetsåtgärder. • Plocka inte isär. • Se till att inte batteriet kommer i kläm och skydda det mot våld och stötar och se upp så att du inte utsätter det för slag, tappar det eller trampar på det. • Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets kontakter. • Utsätt inte batteriet för temperaturer som överstiger 60 °C. Sådana temperaturer kan uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står parkerad i solen. • Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld. • Använd inte skadade eller läckande litiumjonbatterier. • Ladda upp batteriet med en batteriladdare från Sony eller med en enhet som kan ladda upp batteriet. • Förvara batteriet utom räckhåll för små barn. • Håll batteriet torrt. • Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas av Sony. • Kassera förbrukade batterier omedelbart på det sätt som beskrivs i instruktionerna. Batteriladdare Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. När en strömkabel medföljer kan den endast användas med denna enhet och bör inte användas med någon annan enhet. 2

För kunder i Europa Härmed intygar Sony Corporation att denna SLT-A55V Digitalkamera med utbytbart objektiv står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: http://www.compliance.sony.de/ Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten. Den här produkten har testats och befunnits motsvara kraven enligt EMC Directive för anslutningskablar som är kortare än 3 meter. Observera Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här produkten. Obs! Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 3

 • Page 1: Digitalkamera med utbytbart objekti
 • Page 5 and 6: Anmärkningar om användningen av d
 • Page 7 and 8: Innehållsförteckning Förbereda k
 • Page 9 and 10: Kompensation av ljusstyrka på hela
 • Page 11 and 12: Förbereda kameran Kontroll av medf
 • Page 13 and 14: Baksida Förbereda kameran A Mikrof
 • Page 15 and 16: Sidor/Botten A REMOTE-kontakt • N
 • Page 17 and 18: Obs! • Uppladdningstiden varierar
 • Page 19 and 20: Tillgängliga minneskort • Endast
 • Page 21 and 22: Effektiv användning av batteripake
 • Page 23 and 24: Att observera beträffande ”Memor
 • Page 25 and 26: Avlägsna objektivet 1 Tryck in obj
 • Page 27 and 28: 5 Upprepa steg 4 för att ställa i
 • Page 29 and 30: Ta bort ögonmusslan När du fäste
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Antal: bilder) Kapacitet S
 • Page 33 and 34: Rengöring Rengöring av kamerahuse
 • Page 35 and 36: 5 Stäng av kameran. Rengöra bilds
 • Page 37 and 38: Innan du börjar använda kameran S
 • Page 39 and 40: Tagningsinformation (För sökare)
 • Page 41 and 42: Indikator Betydelse GPS trianguleri
 • Page 43 and 44: Indikator Betydelse Leendeavkännin
 • Page 45 and 46: Välja en funktion med Fn (Funktion
 • Page 47 and 48: Funktionerna som väljs med MENU-kn
 • Page 49 and 50: Anpassningsmenyn Eye-Start AF (37)
 • Page 51 and 52: Minneskortverktygsmenyn Formatera (
 • Page 53 and 54:

  Bildtagning Justera LCD-skärmens v

 • Page 55 and 56:

  Punkt 3 Tryck dina armbågar lätt

 • Page 57 and 58:

  Tagning med autoinställning Automa

 • Page 59 and 60:

  Tagning med inställningar som kame

 • Page 61 and 62:

  Tagning med en lämplig inställnin

 • Page 63 and 64:

  (Nattvy) (Handskymning) (Nattportr

 • Page 65 and 66:

  6 Panorera eller vinkla kameran til

 • Page 67 and 68:

  Ta flera bilder i följd med hög h

 • Page 69 and 70:

  Tagning i autoprogramläge Detta l

 • Page 71 and 72:

  2 Välj bländarvärde (F-tal) med

 • Page 73 and 74:

  Tagning av rörliga motiv med varie

 • Page 75 and 76:

  Tagning med manuellt justerad expon

 • Page 77 and 78:

  Tagning av bilder på ljusspår med

 • Page 79 and 80:

  Spela in filmer 1 Tryck på MOVIE-k

 • Page 81 and 82:

  Ljudinspelning När du spelar in fi

 • Page 83 and 84:

  Användning av tagningsfunktionen V

 • Page 85 and 86:

  För att mäta det exakta avstånde

 • Page 87 and 88:

  Val av skärpeinställningsområde

 • Page 89 and 90:

  Kontrollera skärpeinställningen g

 • Page 91 and 92:

  Känna av ansikten Användning av a

 • Page 93 and 94:

  Tagningsteknik • För att ställa

 • Page 95 and 96:

  (Blixt av) Utlöses inte fastän de

 • Page 97 and 98:

  Användning av trådlös blixtfotog

 • Page 99 and 100:

  3 Tryck på AEL-knappen för att l

 • Page 101 and 102:

  MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På

 • Page 103 and 104:

  Obs! • Om avståndet mellan motiv

 • Page 105 and 106:

  Automatisk kompensering av ljusstyr

 • Page 107 and 108:

  • Du kanske inte får önskad eff

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Mättnad), och (Skärp

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autom.vitbalans) (Dagsljus) (S

 • Page 113 and 114:

  Obs! • Meddelandet ”Fel vid anp

 • Page 115 and 116:

  Maximalt antal bilder som går att

 • Page 117 and 118:

  EV-skalan under gaffling Gaffling f

 • Page 119 and 120:

  Användning av uppspelningsfunktion

 • Page 121 and 122:

  Välja datumet för filmer som ska

 • Page 123 and 124:

  Växling till visning av bildlista

 • Page 125 and 126:

  Kontrollera bildinformation Varje g

 • Page 127 and 128:

  Histogramvisning A Indikator Betyde

 • Page 129 and 130:

  Skydda bilder (skydda) Du kan skydd

 • Page 131 and 132:

  4 Tryck på MENU-knappen. 5 Välj [

 • Page 133 and 134:

  • Anslut inte apparatens utkontak

 • Page 135 and 136:

  Använda kameran utomlands När du

 • Page 137 and 138:

  • Vid start och landning på ett

 • Page 139 and 140:

  Inställning av upplösning och bil

 • Page 141 and 142:

  Bild: Bildformat MENU-knapp t aspek

 • Page 143 and 144:

  Inställning av metod för lagring

 • Page 145 and 146:

  Återställa bilddatabas När avvik

 • Page 147 and 148:

  Ändring av brusreduceringsinställ

 • Page 149 and 150:

  Ändring av andra inställningar St

 • Page 151 and 152:

  Inställning av LCD-skärm/elektron

 • Page 153 and 154:

  Kontrollera kamerans version Visa k

 • Page 155 and 156:

  Punkter Återställs till Film: Fil

 • Page 157 and 158:

  Visning av bilder på datorn Använ

 • Page 159 and 160:

  Användning av programvara Installa

 • Page 161 and 162:

  Information om hur man använder

 • Page 163 and 164:

  Anslutning av kameran till datorn 1

 • Page 165 and 166:

  Obs! • Använd ”iMovie” som l

 • Page 167 and 168:

  Egenskaper för varje typ av skiva

 • Page 169 and 170:

  Skapa en STD-skiva (standard defini

 • Page 171 and 172:

  Datering av bilder Det går att lä

 • Page 173 and 174:

  [LCD-skärm] LCD-panel 7,5 cm (3,0

 • Page 175 and 176:

  Angående bilddatakompatibilitet

 • Page 177 and 178:

  Felsökning Om det skulle uppstå n

 • Page 179 and 180:

  Slutaren utlöses inte. • Minnesk

 • Page 181 and 182:

  Röda ögon i bilden. • Aktivera

 • Page 183 and 184:

  Datorer Du vet inte om datorns oper

 • Page 185 and 186:

  Övrigt Objektivet är igenimmat.

 • Page 187 and 188:

  Varningsmeddelanden Om något av f

 • Page 189 and 190:

  Fel i bilddatabasfil. Återställa?

 • Page 191 and 192:

  taget laddas det dock gradvis ur, o

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-format AVCHD-formatet är ett

 • Page 195 and 196:

  kontrolleras GPS-satelliter av det

 • Page 197 and 198:

  Register Register Numeriskt 2:a rid

 • Page 199 and 200:

  Ljudsignaler ......................

 • Page 201 and 202:

  Att observera beträffande licensen