Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Avfallsinstruktion

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten. 4

Anmärkningar om användningen av din kamera Tagningsprocedur • Denna kamera har två tagningslägen: LCD-skärmläget då man använder LCDskärmen och sökarläget då man använder sökaren. • Den tagna bilden kan skilja sig från bilden som visades innan tagning. Att observera beträffande funktioner som kan användas med kameran • Om du vill kontrollera om det är en 1080 60i-kompatibel enhet eller en 1080 50ikompatibel enhet ska du kontrollera om följande markeringar finns på kamerans undersida. 1080 60i-kompatibel enhet:60i 1080 50i-kompatibel enhet:50i • Du kanske upplever obehagliga symptom, t.ex. trötta ögon illamående eller trötthet när du tittar på 3D-bilder som spelats in med kameran på 3Dkompatibla bildskärmar. Vi rekommenderar att du tar pauser med regelbundna intervall när du tittar på 3Dbilder. Eftersom behovet av pauser och hur ofta man behöver ta paus varierar mellan individer måste du själv avgöra hur ofta du ska ta pauser. Om du känner dig sjuk ska du sluta titta på 3D-bilder och vid behov kontakta en läkare. Se även bruksanvisningen för den anslutna enheten eller programvaran som används med kameran. Ett barns syn är alltid känslig (speciellt gäller detta för barn som är yngre än sex år). Kontakta en expert, t.ex. en barnläkare eller en ögonläkare innan du låter barn titta på 3D-bilder. Kontrollera att dina barn följer de ovan nämnda försiktighetsåtgärderna. Ingen kompensation för förlorat inspelningsinnehåll Vi kan inte kompensera för att det inte går att ta bilder eller visa bilder på grund av fel på kameran, minneskortet eller liknande. Backup-rekommendation Ta alltid en säkerhetskopia av viktiga data på något annat medium för att undvika risken för dataförluster. Att observera angående LCDskärmen, den elektroniska sökaren, objektivet och bildsensorn. • LCD-skärmen och den elektroniska sökaren är tillverkade med teknik med extremt hög precision så att minst 99,99% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid förblir svarta eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen eller i den elektroniska sökaren. Dessa punkter är normala för tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som tas på något sätt. • När du ändrar fokus i sökaren kan rött, grönt eller blått flimmer synas på skärmen. Detta är inte ett fel. Dessa flimmer spelas inte in med bilden. • Håll inte i kameran genom att hålla tag i LCD-skärmen. • Utsätt inte kameran för solljus och ta inte bilder mot solen under en längre tid. Den interna mekanismen kan skadas. Om solljuset koncentreras på ett närbeläget föremål finns det risk att det börjar brinna. • Det finns en magnet på baksidan och runt den roterande axeln på LCD-skärmens gångjärn. Låt inte någonting som lätt påverkas av en magnet, t.ex. en diskett eller kreditkort, komma nära LCDskärmen. • På kalla ställen kan det hända att spår efter bilden visas på skärmen. Detta är inte ett fel. När kameran är placerad på ett kall plats och slås på kan det hända att skärmen tillfälligt blir mörk. Efterhand som kameran värms upp fungerar skärmen på normalt sätt igen. 5

 • Page 1 and 2: Digitalkamera med utbytbart objekti
 • Page 3: För kunder i Europa Härmed intyga
 • Page 7 and 8: Innehållsförteckning Förbereda k
 • Page 9 and 10: Kompensation av ljusstyrka på hela
 • Page 11 and 12: Förbereda kameran Kontroll av medf
 • Page 13 and 14: Baksida Förbereda kameran A Mikrof
 • Page 15 and 16: Sidor/Botten A REMOTE-kontakt • N
 • Page 17 and 18: Obs! • Uppladdningstiden varierar
 • Page 19 and 20: Tillgängliga minneskort • Endast
 • Page 21 and 22: Effektiv användning av batteripake
 • Page 23 and 24: Att observera beträffande ”Memor
 • Page 25 and 26: Avlägsna objektivet 1 Tryck in obj
 • Page 27 and 28: 5 Upprepa steg 4 för att ställa i
 • Page 29 and 30: Ta bort ögonmusslan När du fäste
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Antal: bilder) Kapacitet S
 • Page 33 and 34: Rengöring Rengöring av kamerahuse
 • Page 35 and 36: 5 Stäng av kameran. Rengöra bilds
 • Page 37 and 38: Innan du börjar använda kameran S
 • Page 39 and 40: Tagningsinformation (För sökare)
 • Page 41 and 42: Indikator Betydelse GPS trianguleri
 • Page 43 and 44: Indikator Betydelse Leendeavkännin
 • Page 45 and 46: Välja en funktion med Fn (Funktion
 • Page 47 and 48: Funktionerna som väljs med MENU-kn
 • Page 49 and 50: Anpassningsmenyn Eye-Start AF (37)
 • Page 51 and 52: Minneskortverktygsmenyn Formatera (
 • Page 53 and 54: Bildtagning Justera LCD-skärmens v
 • Page 55 and 56:

  Punkt 3 Tryck dina armbågar lätt

 • Page 57 and 58:

  Tagning med autoinställning Automa

 • Page 59 and 60:

  Tagning med inställningar som kame

 • Page 61 and 62:

  Tagning med en lämplig inställnin

 • Page 63 and 64:

  (Nattvy) (Handskymning) (Nattportr

 • Page 65 and 66:

  6 Panorera eller vinkla kameran til

 • Page 67 and 68:

  Ta flera bilder i följd med hög h

 • Page 69 and 70:

  Tagning i autoprogramläge Detta l

 • Page 71 and 72:

  2 Välj bländarvärde (F-tal) med

 • Page 73 and 74:

  Tagning av rörliga motiv med varie

 • Page 75 and 76:

  Tagning med manuellt justerad expon

 • Page 77 and 78:

  Tagning av bilder på ljusspår med

 • Page 79 and 80:

  Spela in filmer 1 Tryck på MOVIE-k

 • Page 81 and 82:

  Ljudinspelning När du spelar in fi

 • Page 83 and 84:

  Användning av tagningsfunktionen V

 • Page 85 and 86:

  För att mäta det exakta avstånde

 • Page 87 and 88:

  Val av skärpeinställningsområde

 • Page 89 and 90:

  Kontrollera skärpeinställningen g

 • Page 91 and 92:

  Känna av ansikten Användning av a

 • Page 93 and 94:

  Tagningsteknik • För att ställa

 • Page 95 and 96:

  (Blixt av) Utlöses inte fastän de

 • Page 97 and 98:

  Användning av trådlös blixtfotog

 • Page 99 and 100:

  3 Tryck på AEL-knappen för att l

 • Page 101 and 102:

  MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På

 • Page 103 and 104:

  Obs! • Om avståndet mellan motiv

 • Page 105 and 106:

  Automatisk kompensering av ljusstyr

 • Page 107 and 108:

  • Du kanske inte får önskad eff

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Mättnad), och (Skärp

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autom.vitbalans) (Dagsljus) (S

 • Page 113 and 114:

  Obs! • Meddelandet ”Fel vid anp

 • Page 115 and 116:

  Maximalt antal bilder som går att

 • Page 117 and 118:

  EV-skalan under gaffling Gaffling f

 • Page 119 and 120:

  Användning av uppspelningsfunktion

 • Page 121 and 122:

  Välja datumet för filmer som ska

 • Page 123 and 124:

  Växling till visning av bildlista

 • Page 125 and 126:

  Kontrollera bildinformation Varje g

 • Page 127 and 128:

  Histogramvisning A Indikator Betyde

 • Page 129 and 130:

  Skydda bilder (skydda) Du kan skydd

 • Page 131 and 132:

  4 Tryck på MENU-knappen. 5 Välj [

 • Page 133 and 134:

  • Anslut inte apparatens utkontak

 • Page 135 and 136:

  Använda kameran utomlands När du

 • Page 137 and 138:

  • Vid start och landning på ett

 • Page 139 and 140:

  Inställning av upplösning och bil

 • Page 141 and 142:

  Bild: Bildformat MENU-knapp t aspek

 • Page 143 and 144:

  Inställning av metod för lagring

 • Page 145 and 146:

  Återställa bilddatabas När avvik

 • Page 147 and 148:

  Ändring av brusreduceringsinställ

 • Page 149 and 150:

  Ändring av andra inställningar St

 • Page 151 and 152:

  Inställning av LCD-skärm/elektron

 • Page 153 and 154:

  Kontrollera kamerans version Visa k

 • Page 155 and 156:

  Punkter Återställs till Film: Fil

 • Page 157 and 158:

  Visning av bilder på datorn Använ

 • Page 159 and 160:

  Användning av programvara Installa

 • Page 161 and 162:

  Information om hur man använder

 • Page 163 and 164:

  Anslutning av kameran till datorn 1

 • Page 165 and 166:

  Obs! • Använd ”iMovie” som l

 • Page 167 and 168:

  Egenskaper för varje typ av skiva

 • Page 169 and 170:

  Skapa en STD-skiva (standard defini

 • Page 171 and 172:

  Datering av bilder Det går att lä

 • Page 173 and 174:

  [LCD-skärm] LCD-panel 7,5 cm (3,0

 • Page 175 and 176:

  Angående bilddatakompatibilitet

 • Page 177 and 178:

  Felsökning Om det skulle uppstå n

 • Page 179 and 180:

  Slutaren utlöses inte. • Minnesk

 • Page 181 and 182:

  Röda ögon i bilden. • Aktivera

 • Page 183 and 184:

  Datorer Du vet inte om datorns oper

 • Page 185 and 186:

  Övrigt Objektivet är igenimmat.

 • Page 187 and 188:

  Varningsmeddelanden Om något av f

 • Page 189 and 190:

  Fel i bilddatabasfil. Återställa?

 • Page 191 and 192:

  taget laddas det dock gradvis ur, o

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-format AVCHD-formatet är ett

 • Page 195 and 196:

  kontrolleras GPS-satelliter av det

 • Page 197 and 198:

  Register Register Numeriskt 2:a rid

 • Page 199 and 200:

  Ljudsignaler ......................

 • Page 201 and 202:

  Att observera beträffande licensen