Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

• Kameran kan känna

• Kameran kan känna av upp till åtta ansikten. • Kameran kanske inte känner av några ansikten eller kan känna av andra motiv, beroende på tagningsförhållandena. Ta bilder av leende ansikten (leendeavkänning) När kameran känner av ett leende, tas bilden automatiskt. 1 Fn-knapp t (Leendeavkänning) t [På] t Välj önskat känslighetsläge för Leendeavkänning • När Leendeavkänning är aktiverad visas indikatorn för leendeavkänningskänslighet på LCD-skärmen. 2 Vänta tills kameran känner av ett leende. Kameran känner av ett leende och fokus bekräftas. När leendenivån går förbi b- punkten på indikatorn, tar kameran bilder automatiskt. • När kameran känner av ansikten visas Ansiktsavkänningsram orange ansiktsavkänningsramar runt Indikator för leendeavkänningskänslighet ansiktena. Ansiktsavkänningsramarna blir gröna när dessa motiv kommer i fokus. • Leendenivån för ansiktet som omges av den dubbla ansiktsavkänningsramen indikeras i indikatorn för leendeavkänningskänslighet. 3 För att avbryta bildtagning, Fn-knapp t (Leendeavkänning) t [Av] Leendeavkänningskänslighet Du kan ställa in känsligheten för funktionen Leendeavkänning för avkänning av leenden till ett av följande tre alternativ: (Småleende), (Vanligt leende) och (Brett leende). 92

Tagningsteknik • För att ställa in skärpan på leendet, överlagra ansiktsavkänningsramen på AF-området. • Täck inte över ögonen med luggen etc. Spärra inte upp ögonen. • Dölj inte ansiktet med en hatt, en mask, solglasögon, etc. • Försök att få huvudet framför kameran och håll det så rakt som möjligt. • Håll ett tydligt leende med en öppen mun. Leenden detekteras lättare om tänder visas. • Om du trycker på avtryckaren medan funktionen Leendeavkänning är aktiverad, tar kameran bilden, och återgår därefter till Leendeavkänning. Obs! • Leendeavkänningsfunktionen kan inte användas när exponeringsläget är inställt på Panorering eller kontinuerlig tagning prioritet AE. • Matningsläget ställs automatiskt in på [Enbildsmatning] eller [Fjärrkontroll]. • AF-lampan fungerar inte med funktionen för leendeavkänning. • Om kameran inte känner av ett leende, ändra inställningarna för leendeavkänningskänslighet. • Leenden kanske inte känns av korrekt beroende på tagningsförhållandena. Användning av tagningsfunktionen 93