Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Strømmen slås

Strømmen slås plutselig av. • Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparermodus og nesten slå seg av. For å avbryte strømsparingsfunksjonen må du bruke kameraet, for eksempel, ved å trykke lukkerknappen halvveis ned (side 149). CHARGE-lampen blinker når batteriet lades. • Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50. • Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at CHARGE-lampen vil blinke. • CHARGE-lampen blinker på to måter; raskt (ca. 0,15 sekunders intervall) og sakte (ca. 1,5 sekunders intervall). Hvis den blinker raskt, må du ta ut batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen. Hvis CHARGElampen blinker raskt igjen, kan det tyde på at det er noe galt med batteriet. Sakte blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i omgivelsene ligger utenfor det området som egner seg til lading av batteriet. Ladingen vil gjenopptas og CHARGE-lampen vil tennes når temperaturen i omgivelsene igjen ligger innenfor det passende temperaturområdet. Lad batteriet i passende temperatur mellom 10 °C og 30 °C. Ta bilder Ingenting vises på LCD-skjermen i søkermodus når strømmen slås på. • Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparermodus og nesten slå seg av. For å avbryte strømsparingsfunksjonen må du bruke kameraet, for eksempel, ved å trykke lukkerknappen halvveis ned (side 149). Bildet er uklart i søkeren. • Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringshjulet for diopteret (side 27). Ingen bilder vises i søkeren. • [FINDER/LCD-innstill.] er satt til [Manuell]. Trykk på FINDER/LCDknappen (side 37). 178

Lukkeren utløses ikke. • Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn bryteren på opptak. • Kontroller den ledige kapasiteten på minnekortet (side 30). • Du kan ikke ta bilder mens den innebygde blitsen lades (side 94). • Lukkeren kan ikke utløses når motivet er ute av fokus. • Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på kameraet (side 24). • Når kameraet er koblet til en annen enhet, for eksempel et teleskop, stiller du [Utløser uten objektiv] inn på [Aktiver] (side 149). • Motivet kan kreve en spesiell måte å fokusere på (side 84). Bruk fokuslåsen eller den manuelle fokusfunksjonen (side 85, 88). Opptaket tar lang tid. • Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert (side 147). Det er ikke tegn på noe galt. • Du fotograferer i RAW-modus (side 141). Siden RAW-datafilen er stor, kan det ta tid å fotografere i RAW-modus. • Auto HDR behandler et bilde (side 105). Det samme bildet tas flere ganger. • Motormodus er stilt inn på [Kont.fremtrekk] eller [Nivåtrinn: Kont.]. Sett den til [Enkeltfremtrekk] (side 114). • Eksponeringsmodus er stilt inn på Kontinuerlig fremtrekk Prioritet AE (side 67). • Eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO+, og [Auto+ bildeekstr.] er stilt inn på [Av] (side 60). Annet Bildet er ute av fokus. • Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde. • Du fotograferer i manuell fokusmodus - still fokusmodusbryteren til AF (autofokus) (side 83). • Når objektivet er utstyrt med en fokusmodusbryter, må den stilles inn på AF. • Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig. Eye-Start AF virker ikke. • Still inn [Eye-Start AF] til [På] (side 37). • Trykk lukkerknappen halvveis ned. 179