Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

ADVARSEL! For å

ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FARE FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSENE NØYE Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er riktig dimensjonert for strømuttaket. Forsiktig Batteri Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske brannskader. Ivareta følgende forholdsregler: • Ikke demonter det. • Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller ned eller at noen tramper på det. • Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem. • Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil som er parkert i solen. • Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet. • Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumion-batterier. • Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet. • Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn. • Hold batteriet tørt. • Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony. • Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene. Batterilader Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Når det følger med en strømkabel, kan den bare brukes med denne enheten og ikke med noe annet utstyr. 2

For kunder i Europa Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Sony Corporation erklærer herved at utstyret SLT-A55V Digitalkamera med utskiftbart objektiv er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: http://www.compliance.sony.de/ Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligst henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMCdirektivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet. 3

 • Page 1: Digitalkamera med utskiftbart objek
 • Page 5 and 6: Kort informasjon om bruk av kamerae
 • Page 7 and 8: Innhold Klargjøre kameraet Før du
 • Page 9 and 10: Bruke lysstyrkekompensasjon for hel
 • Page 11 and 12: Klargjøre kameraet Kontrollere med
 • Page 13 and 14: Baksiden Klargjøre kameraet A Mikr
 • Page 15 and 16: Sidene/undersiden A REMOTE-kontakt
 • Page 17 and 18: Merknader • Ladetiden kommer ogs
 • Page 19 and 20: Tilgjengelige minnekort • Bare "M
 • Page 21 and 22: Effektiv bruk av batteripakken •
 • Page 23 and 24: Om "Memory Stick" som brukes med ka
 • Page 25 and 26: Ta av objektivet 1 Trykk utløserkn
 • Page 27 and 28: 5 Gjenta trinn 4 for å stille inn
 • Page 29 and 30: Ta av okularputen Når FDA-A1AM vin
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Enheter: Bilder) Kapasitet
 • Page 33 and 34: Rengjøring Rengjøre kameraet •
 • Page 35 and 36: 5 Slå av kameraet. Rengjøre bilde
 • Page 37 and 38: Før du tar kameraet i bruk Skjermi
 • Page 39 and 40: Visning av opptaksinformasjon (For
 • Page 41 and 42: Ikon Indikasjon Status for GPStrian
 • Page 43 and 44: Ikon Indikasjon Smilutløser (92) A
 • Page 45 and 46: Velge en funksjon med Fn (funksjons
 • Page 47 and 48: Funksjonene som velges med MENU-kna
 • Page 49 and 50: Tilpasningsmeny Eye-Start AF (37) F
 • Page 51 and 52: Meny for minnekortverktøy Formater
 • Page 53 and 54:

  Ta bilder Justere vinkelen på LCD-

 • Page 55 and 56:

  Trinn 3 Klem albuen lett inn mot kr

 • Page 57 and 58:

  Fotografere med automatisk innstill

 • Page 59 and 60:

  For fotografering med innstillinger

 • Page 61 and 62:

  Fotografere med en passende innstil

 • Page 63 and 64:

  (Nattscene) (Håndholdt kamera i ha

 • Page 65 and 66:

  6 Panorer eller vipp kameraet til e

 • Page 67 and 68:

  Fotografere kontinuerlig med høy h

 • Page 69 and 70:

  Fotografere med programopptak Denne

 • Page 71 and 72:

  2 Velg blenderåpningen (F-tall) me

 • Page 73 and 74:

  Fotografere et motiv i bevegelse me

 • Page 75 and 76:

  Fotografere ved å justere eksponer

 • Page 77 and 78:

  Fotografere spor med langtidsekspon

 • Page 79 and 80:

  Ta opp film 1 Trykk på MOVIE-knapp

 • Page 81 and 82:

  MENU-knapp t 1 t [Film: Lydopptak]

 • Page 83 and 84:

  Bruke opptaksfunksjonen Velge fokus

 • Page 85 and 86:

  Måle nøyaktig avstand til motivet

 • Page 87 and 88:

  Velge fokusområdet (AF-område) Ve

 • Page 89 and 90:

  Kontrollere fokus ved å forstørre

 • Page 91 and 92:

  Registrere ansikter Bruke ansiktreg

 • Page 93 and 94:

  Fotograferingsteknikker • For å

 • Page 95 and 96:

  (Blits av) (Autoblits) (Fyllblits)

 • Page 97 and 98:

  Fotografere med trådløs blits Med

 • Page 99 and 100:

  3 Trykk på AEL-knappen for å lås

 • Page 101 and 102:

  MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På

 • Page 103 and 104:

  Merknader • Hvis avstanden mellom

 • Page 105 and 106:

  Kompensere for lysstyrke og kontras

 • Page 107 and 108:

  • Du kan ikke fotografere på nyt

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Fargemetning) og (Skar

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autohvitbalanse) (Dagslys) (Sk

 • Page 113 and 114:

  Merknad • Meldingen "Feil ved til

 • Page 115 and 116:

  Maksimalt antall kontinuerlige bild

 • Page 117 and 118:

  Merknader • Når modusvelgeren er

 • Page 119 and 120:

  Bruke visningsfunksjonen Vise bilde

 • Page 121 and 122:

  Velge dato til filmer som skal avsp

 • Page 123 and 124:

  Bytte til visning av bildeliste MEN

 • Page 125 and 126:

  Kontrollere informasjonen for bilde

 • Page 127 and 128:

  Histogramskjerm A Ikon Indikasjon M

 • Page 129 and 130:

  Beskytte bilder (Beskytt) Du kan be

 • Page 131 and 132:

  4 Trykk på MENU-knappen. 5 Velg [S

 • Page 133 and 134:

  • Ikke kobl enhetens utgangskonta

 • Page 135 and 136:

  Bruke kameraet i utlandet Når du s

 • Page 137 and 138:

  • Under take-off eller landing me

 • Page 139 and 140:

  Stille inn bildestørrelse og bilde

 • Page 141 and 142:

  Merknad • Det produseres et telef

 • Page 143 and 144:

  Stille inn metoden for å ta opp bi

 • Page 145 and 146:

  Gjenopprette bildedatabase Når det

 • Page 147 and 148:

  Endre innstillingen for støyreduks

 • Page 149 and 150:

  Endre andre innstillinger Slå lyde

 • Page 151 and 152:

  Stille inn LCD-skjerm/elektronisk s

 • Page 153 and 154:

  Bekrefte kameraversjonen Viser vers

 • Page 155 and 156:

  Elementer Tilbakestilt til Film: Fi

 • Page 157 and 158:

  Vise bilder på en datamaskin Bruke

 • Page 159 and 160:

  Bruke programvaren Installere progr

 • Page 161 and 162:

  For å bruke "Image Data Converter

 • Page 163 and 164:

  Koble kameraet til datamaskinen 1 S

 • Page 165 and 166:

  Merknad • Bruk "iMovie" som følg

 • Page 167 and 168:

  Typiske egenskaper ved de ulike dis

 • Page 169 and 170:

  Opprette en disk med standard bilde

 • Page 171 and 172:

  Datostemple bilder Du kan datostemp

 • Page 173 and 174:

  [LCD-skjerm] LCD-panel 7,5 cm (3,0

 • Page 175 and 176:

  Informasjon om kompatibilitet av bi

 • Page 177 and 178:

  Feilsøking Hvis du får problemer

 • Page 179 and 180:

  Lukkeren utløses ikke. • Du bruk

 • Page 181 and 182:

  Motivet har røde øyne. • Aktive

 • Page 183 and 184:

  Datamaskiner Du vet ikke om operati

 • Page 185 and 186:

  Kan ikke skrive ut bilder med dato.

 • Page 187 and 188:

  Advarsler Hvis følgende meldinger

 • Page 189 and 190:

  Feil i bildedatabasefil. Starter om

 • Page 191 and 192:

  kameraet i korte perioder, vil batt

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-format AVCHD-formatet er et h

 • Page 195 and 196:

  satellittene blir for øvrig kontro

 • Page 197 and 198:

  Indeks Indeks Tallstørrelser 3D...

 • Page 199 and 200:

  Live View .........................

 • Page 201 and 202:

  Lisensmerknader Programvaren "C Lib