Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Avfallsinstruksjon

Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. 4

Kort informasjon om bruk av kameraet Fremgangsmåte for fotografering • Dette kameraet har to fotograferingsmoduser: LCDskjermmodus som bruker LCD-skjerm, og søkermodus som bruker søkeren. • Det innspilte bildet kan være forskjellig fra det bildet du registrerte før opptak. Om funksjonene som er tilgjengelige med kameraet • For å kontrollere om det er en 1080 60ikompatibel enhet eller en 1080 50ikompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet. 1080 60i-kompatibel enhet: 60i 1080 50i-kompatibel enhet: 50i • Du kan få ubehagelige symptomer i form av anstrengte øyne eller kvalme, eller du kan bli trett mens du ser på 3D-bilder innspilt med kameraet, på 3D-kompatible skjermer. Når du ser på 3D-bilder, anbefaler vi at du tar en pause med jevne mellomrom. Siden behovet for pauser vil variere fra person til person, må du selv bestemme hvor lange og hyppige disse pausene bør være. Kjenner du deg kvalm, må du holde opp å se på 3D-bildene, og kontakte lege ved behov. Slå også opp i bruksanvisningen til den tilkoblede enheten eller programvaren som brukes med kameraet. Barns syn er alltid sårbart (særlig hos barn under seks år). Før de får lov til å se på 3D-bilder, bør du kontakte en spesialist, for eksempel en barnelege eller øyenlege. Sørg for at barna følger anvisningene ovenfor. Ingen erstatning for innhold av opptak Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig. Sikkerhetskopiering anbefales For å unngå mulige tap av data må du alltid ta sikkerhetskopier (backup) av data på andre medier. Om LCD-skjermen, den elektroniske søkeren, objektivet og bildesensoren • LCD-skjermen og den elektroniske søkeren produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/ eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCDskjermen og i den elektroniske søkeren. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte. • Når du endrer fokus i søkeren, kan rødt, grønt eller blått flimmer vises på skjermen. Det er ikke tegn på noe galt. Flimmeret tas ikke opp på bildet. • Hold aldri kameraet i LCD-skjermen. • Ikke utsett kameraet for solskinn eller fotografer i retning av solen over lang tid. Det interne maskineriet kan bli skadet. Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i nærheten, kan denne ta fyr. • Det er en magnet på baksiden og rundt det dreibare håndtaket på den hengslede delen av LCD-skjermen. Unngå å ha noe som påvirkes av magneten i nærheten av LCD-skjermen, for eksempel disketter eller kredittkort. • I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på skjermen. Dette er ikke feil. Når du slår på kameraet i kalde omgivelser, kan skjermen bli forbigående svart. Når kameraet er oppvarmet, vil skjermen fungere normalt. 5

 • Page 1 and 2: Digitalkamera med utskiftbart objek
 • Page 3: For kunder i Europa Kassering av ga
 • Page 7 and 8: Innhold Klargjøre kameraet Før du
 • Page 9 and 10: Bruke lysstyrkekompensasjon for hel
 • Page 11 and 12: Klargjøre kameraet Kontrollere med
 • Page 13 and 14: Baksiden Klargjøre kameraet A Mikr
 • Page 15 and 16: Sidene/undersiden A REMOTE-kontakt
 • Page 17 and 18: Merknader • Ladetiden kommer ogs
 • Page 19 and 20: Tilgjengelige minnekort • Bare "M
 • Page 21 and 22: Effektiv bruk av batteripakken •
 • Page 23 and 24: Om "Memory Stick" som brukes med ka
 • Page 25 and 26: Ta av objektivet 1 Trykk utløserkn
 • Page 27 and 28: 5 Gjenta trinn 4 for å stille inn
 • Page 29 and 30: Ta av okularputen Når FDA-A1AM vin
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Enheter: Bilder) Kapasitet
 • Page 33 and 34: Rengjøring Rengjøre kameraet •
 • Page 35 and 36: 5 Slå av kameraet. Rengjøre bilde
 • Page 37 and 38: Før du tar kameraet i bruk Skjermi
 • Page 39 and 40: Visning av opptaksinformasjon (For
 • Page 41 and 42: Ikon Indikasjon Status for GPStrian
 • Page 43 and 44: Ikon Indikasjon Smilutløser (92) A
 • Page 45 and 46: Velge en funksjon med Fn (funksjons
 • Page 47 and 48: Funksjonene som velges med MENU-kna
 • Page 49 and 50: Tilpasningsmeny Eye-Start AF (37) F
 • Page 51 and 52: Meny for minnekortverktøy Formater
 • Page 53 and 54: Ta bilder Justere vinkelen på LCD-
 • Page 55 and 56:

  Trinn 3 Klem albuen lett inn mot kr

 • Page 57 and 58:

  Fotografere med automatisk innstill

 • Page 59 and 60:

  For fotografering med innstillinger

 • Page 61 and 62:

  Fotografere med en passende innstil

 • Page 63 and 64:

  (Nattscene) (Håndholdt kamera i ha

 • Page 65 and 66:

  6 Panorer eller vipp kameraet til e

 • Page 67 and 68:

  Fotografere kontinuerlig med høy h

 • Page 69 and 70:

  Fotografere med programopptak Denne

 • Page 71 and 72:

  2 Velg blenderåpningen (F-tall) me

 • Page 73 and 74:

  Fotografere et motiv i bevegelse me

 • Page 75 and 76:

  Fotografere ved å justere eksponer

 • Page 77 and 78:

  Fotografere spor med langtidsekspon

 • Page 79 and 80:

  Ta opp film 1 Trykk på MOVIE-knapp

 • Page 81 and 82:

  MENU-knapp t 1 t [Film: Lydopptak]

 • Page 83 and 84:

  Bruke opptaksfunksjonen Velge fokus

 • Page 85 and 86:

  Måle nøyaktig avstand til motivet

 • Page 87 and 88:

  Velge fokusområdet (AF-område) Ve

 • Page 89 and 90:

  Kontrollere fokus ved å forstørre

 • Page 91 and 92:

  Registrere ansikter Bruke ansiktreg

 • Page 93 and 94:

  Fotograferingsteknikker • For å

 • Page 95 and 96:

  (Blits av) (Autoblits) (Fyllblits)

 • Page 97 and 98:

  Fotografere med trådløs blits Med

 • Page 99 and 100:

  3 Trykk på AEL-knappen for å lås

 • Page 101 and 102:

  MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På

 • Page 103 and 104:

  Merknader • Hvis avstanden mellom

 • Page 105 and 106:

  Kompensere for lysstyrke og kontras

 • Page 107 and 108:

  • Du kan ikke fotografere på nyt

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Fargemetning) og (Skar

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autohvitbalanse) (Dagslys) (Sk

 • Page 113 and 114:

  Merknad • Meldingen "Feil ved til

 • Page 115 and 116:

  Maksimalt antall kontinuerlige bild

 • Page 117 and 118:

  Merknader • Når modusvelgeren er

 • Page 119 and 120:

  Bruke visningsfunksjonen Vise bilde

 • Page 121 and 122:

  Velge dato til filmer som skal avsp

 • Page 123 and 124:

  Bytte til visning av bildeliste MEN

 • Page 125 and 126:

  Kontrollere informasjonen for bilde

 • Page 127 and 128:

  Histogramskjerm A Ikon Indikasjon M

 • Page 129 and 130:

  Beskytte bilder (Beskytt) Du kan be

 • Page 131 and 132:

  4 Trykk på MENU-knappen. 5 Velg [S

 • Page 133 and 134:

  • Ikke kobl enhetens utgangskonta

 • Page 135 and 136:

  Bruke kameraet i utlandet Når du s

 • Page 137 and 138:

  • Under take-off eller landing me

 • Page 139 and 140:

  Stille inn bildestørrelse og bilde

 • Page 141 and 142:

  Merknad • Det produseres et telef

 • Page 143 and 144:

  Stille inn metoden for å ta opp bi

 • Page 145 and 146:

  Gjenopprette bildedatabase Når det

 • Page 147 and 148:

  Endre innstillingen for støyreduks

 • Page 149 and 150:

  Endre andre innstillinger Slå lyde

 • Page 151 and 152:

  Stille inn LCD-skjerm/elektronisk s

 • Page 153 and 154:

  Bekrefte kameraversjonen Viser vers

 • Page 155 and 156:

  Elementer Tilbakestilt til Film: Fi

 • Page 157 and 158:

  Vise bilder på en datamaskin Bruke

 • Page 159 and 160:

  Bruke programvaren Installere progr

 • Page 161 and 162:

  For å bruke "Image Data Converter

 • Page 163 and 164:

  Koble kameraet til datamaskinen 1 S

 • Page 165 and 166:

  Merknad • Bruk "iMovie" som følg

 • Page 167 and 168:

  Typiske egenskaper ved de ulike dis

 • Page 169 and 170:

  Opprette en disk med standard bilde

 • Page 171 and 172:

  Datostemple bilder Du kan datostemp

 • Page 173 and 174:

  [LCD-skjerm] LCD-panel 7,5 cm (3,0

 • Page 175 and 176:

  Informasjon om kompatibilitet av bi

 • Page 177 and 178:

  Feilsøking Hvis du får problemer

 • Page 179 and 180:

  Lukkeren utløses ikke. • Du bruk

 • Page 181 and 182:

  Motivet har røde øyne. • Aktive

 • Page 183 and 184:

  Datamaskiner Du vet ikke om operati

 • Page 185 and 186:

  Kan ikke skrive ut bilder med dato.

 • Page 187 and 188:

  Advarsler Hvis følgende meldinger

 • Page 189 and 190:

  Feil i bildedatabasefil. Starter om

 • Page 191 and 192:

  kameraet i korte perioder, vil batt

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-format AVCHD-formatet er et h

 • Page 195 and 196:

  satellittene blir for øvrig kontro

 • Page 197 and 198:

  Indeks Indeks Tallstørrelser 3D...

 • Page 199 and 200:

  Live View .........................

 • Page 201 and 202:

  Lisensmerknader Programvaren "C Lib